Hållbara skogar är viktiga för oss alla

Upptäck varför vårt sätt att ta hand om skogar är bra för planetens klimat och biologiska mångfald.

Ploërdut-skogen, Frankrike

Att lägga hållbart skogsbruk i allas händer

Låt oss göra skogen till en fristad för biologisk mångfald där djurlivet som finns i den får den hänsyn det förtjänar. Det är bråttom!

80%

Bromsad avskogning

av världens urskogar är redan förstörda.¹ Vi motverkar detta så direkt som det bara går: genom att plantera tillbaka de träd som försvunnit och växa nya skogar. För varje träd vi avverkar i våra skogar planterar vi tre nya.

21%

Minskat tryck på planetens resurser

av växthusgasutsläppen kommer från plast-, stål- och cementproduktion.² Vi motverkar dessa utsläpp genom att producera hållbart virke.

11%

En del i kampen mot klimatförändringar

av växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringar kommer från avskogning.³ Vår certifierade koldioxidräknare visar vad våra träd kan göra för att motverka detta.

60%

Skydd av skogens växter och djur

Av de landlevande djuren på vår planet har försvunnit sedan 1970.⁴ Skogar är hem åt 80% av de som finns kvar.⁵ När vi planterar träd skapar vi de livsmiljöer som är nödvändiga för att bevara den biologiska mångfalden.

Hur planterar, vårdar och avverkar EcoTree sina träd?

EcoTree

Outnyttjad mark

ELLER

EcoTree

Misskött skog

fleche horizontalefleche verticale
EcoTree

Skogsbrukare studerar jorden

EcoTree

Utformar en skogsbruksplan

EcoTree

Planterar träd,
skapar stigar i skogen

fleche horizontalefleche verticale
EcoTree

Nya träd 2 år senare

fleche verticaleEcoTree

Underhåll av skogen

Upptäck våra skogar

Nej till kalhyggen!

Kalhyggen har tre stora konsekvenser.

Jorderosion

Jorden, som tidigare skyddats och berikats av trädens djupa rötter, är helt plötsligt oskyddad och försvagad. Utan skydd och näringsämnen svälter den. Vattnet och de mikroorganismer som är kopplat till det rinner bort. Sedan börjar erosionen, vilket gör att det blir svårt att återställa jorden eller plantera något i den. Ofta är det endast s k pionjärarter som går att plantera, och dessvärre är det de träd som är minst intressanta när det gäller både biologisk mångfald och virkesproduktion. Det kommer ta mycket lång tid innan ekosystemet blomstrar igen.

Ett förändrat klimat

Jorden i marken är en av planetens viktigaste kolförråd, tillsammans med haven och skogarna. När kalhyggen gör att jorden kommer fram släpps organiskt kol som tidigare lagrats ut i atmosfären som koldioxid. Det är en av flera orsaker till att processen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser.

Minskad biologisk mångfald

Kalhyggen innebär brutala störningar i skogens naturliga ekosystem. När livsmiljön som ger föda och skydd försvinner blir det omöjligt för fåglar, insekter, däggdjur, svampar och andra växter att fortsätta leva på platsen.

Varför vi har träd i olika åldrar i våra skogar

Varför vi har träd i olika åldrar i våra skogar

Naturliga monokulturskogar har bara en sorts träd. Och de kan vara vackra, men det är sällan en god idé att plantera dem när du arbetar med skogsbruk. På EcoTree blandar vi olika sorter för att skapa hållbara skogar med olika träd och åldrar; denna typ av skogar är mer motståndskraftiga mot skadliga patogener. Skogsbruk med träd i olika åldrar innebär att träd växer på olika nivåer och skapar skogsgolv som gynnar den biologiska mångfalden. Det gör också att vi kan avverka de äldsta träden och lämna plats för yngre träd, vilket undviker kalhyggen. Skogar med träd i olika åldrar kan leda till en naturlig återväxt där frön från de äldre träden blir till en ny generation blomstrande träd. Oavsett hur det går det till arbetar våra skogsexperter på ett sätt som är i harmoni med naturens gång.
monoculture photo

Nej till bekämpningsmedel och kemikalier!

EcoTree använder inte bekämpningsmedel eller kemikalier. Så här skyddar vi våra unga plantor.

illustration

Vi sätter upp tillfälliga staket som skyddar under några år och sedan tas bort när träden är tillräckligt starka för att på egen hand stå emot attacker från vilda djur.

illustration

Vi skapar s k döda häckar (torra häckar), ett virrvarr av döda rötter och grenar som är så långa och tjocka att de fungerar som en effektiv, naturlig skyddsbarriär. De består ofta av organiska rester, t ex kapade, gallrade och nedfallna grenar.

illustration

Vi använder trico, ett naturligt bekämpningsmedel som görs av fårfett. Medlet smörjs in på våra unga, nyplanterade träds bark för att skydda dem mot rådjur, som annars skulle förstöra dem.

Eftersom vi inte använder kemikalier kan vissa av våra unga träd dö under sitt första år. Därför gör vi alltid en eller två återplanteringar där vi ersätter träden som inte klarat sig.