KOLDIOXIDUTSLÄPP FÖR DIN FLYGRESA

& ta reda på din miljöpåverkan

Våra Beräknare:

Hur gör vi för att beräkna och kompensera koldioxidutsläppen för en flygresa?

 1. För att uppskatta den totala massan växthusgaser (i synnerhet koldioxid) som frigörs under en flygning så beräknas sträckan mellan de båda flygplatserna, på så vis får vi reda på hur mycket flygbränsla som krävs.
 2. Sedan lägger vi till en i förväg bestämd mängd flygbränsle för att beräkna utsläppen för start och landning.
 3. Den här bränslemassan multipliceras med en fast faktor (3.1) för att uppskatta den totala massan koldioxid som frigörs
 4. Sedan kommer denna summa att fördelas över antalet passagerare i genomsnitt per flyg, och anpassas beroende på kostnader för de olika flygklasserna. Detta för att komma fram till utsläppet för vaje enskild person.

Hur kan jag minska mitt koldioxidavtryck?

Det finns helt enkelt inte så mycket yta på vår jord för att vi skulle kunna plantera det antal träd som skulle behövas för att binda allt koldioxid som vi släpper ut i atmosfären, trädplantering i sig är därmed inte tillräckligt.

Vi måste först och främst minska våra utsläpp.

Plantering av träd är dock en nödvändighet.

Jo, för i och med fotosyntesen, så binder träden med ljusets hjälp koldioxid som de behöver för att växa sig stora och producera biomassa. Skogen är en riktig kolgruva.

Men det räcker inte längre med att endast begränsa våra skador, vi måste agera!

Varför plantera träd med EcoTree?

 1. Vi är skogsarbetare
  Vi nöjer oss inte bara med att plantera träd, vi sköter om skogen under hela dess livslängd. 
 2. Vi sköter våra skogar för att försäkra oss om att desskoldioxidupptag förblir hållbart.
  En skog som sköts dåligt eller som inte alls tas om hand kanske inte binder något koldioxid över huvud taget, dess träd kanske ruttnar. 
 3. 3. Biologisk mångfald är viktig för oss.
  Skogens ekosystem är beroende av en stor mängd av olika växt- och djurarter för att kunna fortbestå och återhämta sig.
 4. Du är en del av vårt äventyr! 
  Det träd som du planterar med EcoTree tillhör dig, och det gör även trädets koldioxidupptag.

Vad är NOx (kväveoxid) och varför bör man ta itu med den?

Ett flygplans utsläpp begränsar sig inte till koldioxid: förbränningen av flygbränsle frigör även kväveoxider (NOx) som liksom koldioxid påverkar växthuseffekten. Flygplanen bildar dessa gaser högt upp i atmosfären där miljöpåverkan är som störst.

Träd binder inte kväveoxid men man kan uppskatta strålningspåverkan av kväveoxid för att mäta hur stor del koldioxid som måste absorberas för att balansera effekten av kväveoxidutsläppen.

För att täcka hela utsläppet lägger man alltså till en multiplicerande faktor till utsläppen av koldioxid - vanligtvis uppskattad till 2 - för att uppskatta den totala mängden koldioxid som måste absorberas för att kompensera för alla växthusgaser som släppts ut under flygresan.

Kan ni detaljerat beskriva metoden som ni använder för att beräkna en flygresas koldioxidutsläpp?

Vi tar som exempel ett kortflyg på omkring 100 mil som varar i cirka 2 timmar. Först måste vi lägga till en förutbestämd faktor på omkring 9,5 mil utöver den egentliga sträckan för att inkludera undvikande manövrar i beräkningen.

För den aktuella flygningen måste flygplanet förbränna 2.7kg bränsle per kilometer, det vill säga omkring 2.95 ton flygbränsle för hela sträckan, till detta måste vi även lägga till 1.1 ton för start och landning och till transportsträckorna mellan olika flygbanor och terminaler. Den slutliga bränslesumman blir 4.05 ton.

Den här bränsleförbränningen bildar koldioxid på upp till 3,1 kg för varje kilo bränsle som förbränns. Således kommer flygplanet i vårt exempel att bilda ett koldioxidavtryck på 12 ton. Av dessa utsläpp bildas 75% under själva sträckan och 25% under start och landning (LTO-cykeln).

När det gäller kortflygningar anser man att ungefär 7% av utsläppen genereras från frakten (en siffra som höjs till 26% för långflygningar), vilket lämnar oss med 93% för passagerarna, alltså ungefär 11 ton.

Det finns i genomsnitt 150 platser på den här typen av flygplan (korta flygsträckor), och de fylls i genomsnitt till 82% därmed kan vi som medelvärde räkna med 123 passagerare. Fördelar man koldioxidutsläppet jämt mellan alla passagerare får man ett genomsnittsvärde på 90 kg koldioxid per passagerare.

För att göra beräkningen ändå mer exakt lägger vi till ännu en faktor för att inte bortse från det faktum att första klass eller business class kräver mer utrymme och därmed bidrar till ett större koldioxidutsläpp.

Vad gäller långdistansflyg så följer kalkylen samma modell, men den antar andra värden, framför allt vad gäller mängden flygbränsle som behvös för start och landning, förbränningskapaciteten per kilometer och antalet passagerare per flygplan.