Allmänna försäljningsvillkor

https://ecotree.green

EcoTrees webbsida har redigerats av företaget EcoTree.

Företaget EcoTree är ett SAS (ett enklare aktiebolag, engelska: simplified joint-stock company), med ett kapital på 99 750,00 € vars huvudkontor ligger på 110 rue Charles Nungesser, 29490 Guipavas.

Det är registrerat hos R.C.S. i Brest med numret 802 165 704.
Webbplatsen har registrerats hos CNIL med numret 2058010.
Företagets handelsnamn är EcoTree.

EcoTree är registrerat hos AMF med numret D-18-01 som mellanhand för diverse varor. Klicka på länken för att ta del av informationsdokumentet.


Juridisk representant: Erwan LE MENE
Publikationsdirektör: Baudouin VERCKEN

Vår kontaktinformation:
E-post: contact@ecotree.fr
Telefonnummer: +33 (0)1 75 85 03 22

Värd:
Amazon Web Service, Inc.
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.
Webbplats: https://aws.amazon.com

Inledning

Dessa Allmänna Villkor gäller utan reservation eller begränsning för alla tjänster som EcoTree erbjuder på sin webbplats för olika erbjudanden och inköp av träd, för såväl privatpersoner som för juridiska personer under privaträtt.

EcoTree erbjuder förvärv av olika trädarter spridda över olika skogsområden, antingen som engångsköp eller i form av prenumerationer.

De Allmänna Villkoren har för syfte att definiera användarvillkoren för EcoTrees webbplats och de kontraktuella relationer som råder mellan Webbplatsen och Köparen.

För att få tillgång till EcoTrees webbplats krävs det att användaren tar del av och godkänner de Allmänna Villkoren.

Ändringar av dessa Allmänna Villkor kan kontesteras av sajtens användare från och med att de publicerats online, detta gäller dock inte för redan avklarade affärer.

Produkt" avser ett träd, både dess art, skogsområdet som det växer i och dess GPS-koordinater
Erbjudande" avser de olika Produkter som erbjuds till förvärv samt de olika sätt som de kan förvärvas på
Tjänster" avser alla produkter och tjänster som erbjuds till försäljning eller som prenumeration av EcoTree på deras hemsida
Köpare" avser varje fysisk eller juridisk person som har loggat in på webbsidan och öppnat ett användarkonto även kallat Mitt Konto
Användarkontot eller Mitt Konto" avser den del av webbplatsen som skapats av Köparen, och kan endast förfogas över genom den säkerhetskod som utfärdats vid skapandet av kontot " Gallring" innebär avverkning av träd innan de uppnått mogen ålder, gallringen ger utrymme åt de friska träden så att de kan fortsätta växa
Mognad" innebär att trädet nått slutet av sin livscykel och är klart för avverkning och träproduktion
Avverkningspris" avser försäljningspriset på träden i ett skogsområde som uppnått mognad
Order" avser förvärv av en Produkt som beställts och godkänts av Köparen på EcoTrees webbplats
Allmänna Villkor" hänvisar till de föreliggande Allmänna Villkoren gällande försäljning och användning som Köparen accepterar när hen skapar ett användarkonto och förvärvar en Produkt på EcoTrees webbsida
Användare" avser varje person som besöker EcoTrees webbplats innan något förvärv av Produkt har gjorts på webbplatsen 
Webbplats" avser den Internetsida som publiceras av EcoTree där användarna har möjlighet att förvärva EcoTrees produkter
Kundservice" avser den service inom företaget som hanterar relationer med Köpare liksom varje person som besöker webbplatsen och söker efter information om EcoTrees produkter och tjänster
Trovärdig Tredjepart" avser en fysisk person som varje Köpare utser och ansluter till sitt användarkonto när det skapas.

Det specificeras att uttrycket "Skogsområde" handlar om en del av skogen (ett skogsparti), delvis ett område som är kopplat till en insats och en skogsbruksplan under en förutbestämd tidsperiod. Varje år i denna plan överensstämmer med "en division". EcoTrees ekonomiska modell (rätten till avkastning efter avverkning) är kopplad till detta skogpartis skala. (En skogsbruksplan är de olika åtgärder som krävs för att uppnå ett visst mål i ett visst sammanhang.) Dessa villkor gäller från den 4 augusti 2020. Denna version avslutar och ersätter tidigare versioner av villkoren.

Användare uppmanas att noggrant läsa igenom de Allmänna Villkoren, som finns tillgängliga via hyperlänk på varje sida av EcoTrees webbplats. 

Användare rekommenderas att ladda ner och skriva ut Villkoren och spara en kopia.

Beställning av Produkter är reserverad Användare som har skapat ett Användarkonto, samt har läst igenom och accepterat föreliggande Allmänna Villkor i sin helhet genom ett klick. 

Det uttryckliga godkännandet av dessa Allmänna Villkor bekräftas genom att kryssa i rutan eller genom att klicka på hypertextlänken för detta ändamål. 

Eftersom de Allmänna Villkoren när som helst och utan förvarning kan ändras är det nödvändigt att Köparen läser igenom de allmänna villkoren vid varje tillfälle som en ny produkt förvärvas, i synnerhet för att försäkra sig om de gällande avtalsbestämmelserna.

Artikel 1: Användarkonto

För att beställa en produkt på EcoTrees hemsida måste användaren vara minst 18 år gammal, rättsligen kunna ingå avtal och vara i stånd att bruka den aktuella webbplatsen enligt de Allmänna Villkoren.

Användaren måste skapa ett Användarkonto genom att fylla i ett onlineformulär och alla dess obligatoriska fält.

EcoTree förbehåller sig rätten att via e-post acceptera eller avvisa nya användarkonton utan vidare förklaring.

För att säkra den personliga informationen som registreras på kontot, inbjuds användaren att välja ett lösenord när hen skapar sitt konto.

När kontot skapats, accepterar användaren att hålla sitt lösenord hemligt och privat.

Om så inte är fallet kan EcoTree inte hållas ansvariga för eventuell obehörig tillgång till kundens konto.

Användaren är skyldig att uppge korrekt och sanningsenlig information.

Användaren förbinder sig att regelbundet uppdatera sina uppgifter för kontot.

När kontot väl skapats kan det användas när som helst. Kunden kan via sitt konto regelbundet följa uppdaterad information om:
• Värdet i euro för de träd som förvärvats och för såväl punktliga inköp som för prenumerationer.
• De förvärvade trädens koldioxidupptag.

Köparen kommer att informeras (antingen genom sin kundsida, nyhetsbrev eller den årliga skogsbruksrapporten) om de åtgärder som sker i det skogsområde där hens träd växer.

I varje fall där bedrägeri inte tydligt kan bevisas är användaren själv ekonomiskt ansvarig för användningen av kontot i sitt eget och andras namn, inklusive minderåriga.

Bedrägeri eller annan användning av webbplatsens tjänster som strider mot de Allmänna Villkoren kan medföra att EcoTree vägrar den berörda användaren tillgång till de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

EcoTree förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta tillgången till användarkonton i händelse av tekniska problem eller underhållsarbete.

Artikel 2: Utse en Tredje Part

Varaktigheten av de tjänster som EcoTree erbjuder sträcker sig över en tidsperiod som helt och hållet avgörs av produktens livscykel.

Enligt artikel 10 i dessa Allmänna Villkor, förvärvar köparen:
 • äganderätt till ett eller flera träd (lös egendom enligt artikel 521 i franska civillagen); och
 • rätten till intäkterna som genereras vid slutavverkningen av träd i det relevanta skogsområdet som nått sina skördedatum, samtidigt
 • ger hen EcoTree sitt godkännande till att sköta träden de förvärvat och sedan betala ut avkastningen från skörden, efter att den skett.

Det kan ta mellan tio och sjuttio år innan de förvärvade träden blir fullvuxna. Trädens tillväxt och mognad sker oberoende av köparens livslängd.

För att skydda sina kunders rättigheter begär EcoTree därför att de utser en betrodd tredje part när de skapar sitt konto. Hen förbinder sig att varje år förnya denna nominering vid årsdagen för skapandet av användarkontot.


EcoTree tar å sin sida ansvar för att informera sina kunder om att uppgifterna behöver uppdateras.
När trädet/träden når skördedatumet tar EcoTree ansvar för att kontakta trädägaren och/eller dess betrodda tredje part för att ge dem deras förväntade avkastning. Om det saknas en förmånstagare kommer EcoTree att placera summan hos en finansiell tredjepart i ett konto som finns till för detta syfte, där berörda parter sedan kan göra anspråk på den enligt villkoren och tidsramen som specificeras i lagen.

Artikel 3: Gör en beställning

För att beställa produkter på EcoTreess webbplats måste användaren skapa ett användarkonto, även kallat personligt konto, och i samband med skapandet av detta konto, acceptera de Allmänna Villkoren.

Beställningen görs i följande ordning:

1. Användaren utför en sökning på webbplatsen
2. Som ett resultat av sökningen, erbjuder webbplatsen användaren en eller flera produkter som ska förvärvas antingen som punktliga inköp eller i form av prenumeration, för egen del eller i uppdrag av tredjepart
3. Användaren klickar på den / de valfria produkterna
4. En sammanfattning som presenterar hans eller hennes val och det totala priset av Produkten/erna tillåter användaren att kontrollera detaljerna i ordern
5. Användaren måste då se till att all information som visas, och i synnerhet informationen i de obligatoriska fälten i orderformuläret, stämmer överens med hens uppgifter och instruktioner. Vid ett punktligt köp måste kunden därför kontrollera de valda arterna, antalet produkter samt skogsområdet där den/de valda produkten/erna finns belägna. Denna information kan inte ändras efter att ordern godkännts
6. Användaren måste godkänna beställningen
7. När beställningen har bekräftats av Användaren och av den banktjänst genom vilken ordern placerats, är kontraktet giltigt och har ingåtts med köparen
8. Online-ordern, som utförs i säkerhet, avslutas med godkännandet av avtalet
9. EcoTree skickar en orderbekräftelse via e-post så snart som möjligt och senast fem dagar efter beställning. E-postmeddelandet bekräftar beställningen och listar dess innehåll, till exempel detaljerna i de beställda Produkterna och orderns pris och kvantitet.

All information som finns i bekräftelsemeddelandet utgör bevis på orderns innehåll, såvida köparen själv inte bestrider detta genom rekommenderat brev inom 8 dagar.

Om köparen inte erhåller orderbekräftelse är det hens ansvar att kontakta EcoTree genom det standardformulär som finns tillgängligt för detta ändamål på webbplatsen.

Det är Köparens ansvar att den personliga informationen (identitet, e-postadress, postadress, etc.) är korrekt. Om ändringar rörande personuppgifter kan påverka beställningen är det köparens ansvar att uppdatera sin information via formuläret på hemsidan och säkerställa att hen själv kommer att tilldelas förmånen av de beställda produkterna.

Köparen gör alla nödvändiga ändringar av den tidigare uppgedda informationen vid skapandet av användarkontot.

Artikel 4: Frakt och Leverans

För den typ av produkter som EcoTree marknadsför finns det ingen leverans, eftersom köparens förvärvade träd är ämnade för avverkning när mognad uppnåts.

Det kommer därför inte att äga rum någon överföring som sådan av de förvärvade produkterna. Men när beställningen har bekräftats av köparen och den elektroniska betalningen har godkänts av den relevanta banktjänsten kommer äganderätten att överlåtas för den eller de produkter som berörs av transaktionen.

Köparen mottar en faktura på ordern som innehåller:
• Beställningsdatum
• Beställda arter
• Kvantiteten
• Skogsområdena där produkterna är belägna
• Betalt pris

Fakturan kan laddas ned på köparens personliga konto och fungerar som intyg om överlåtelsen av äganderätten och dess relaterade risker.

När en användare har beställt och betalat en order för utomstående, skickas ett kvitto till mottagarens e-postadresse med samma innehåll, men utan information om priset.

Om mottagaren är minderårig, vilket användaren åtar sig att precisera vid beställning, måste användaren uppge en e-postadress till en giltig representant för den minderårige (målsman) i det formulär som tillhandahålls för detta ändamål på webbplatsen.

Ett dokument med ovan information (med undantag för priset), skickas till den juridiska representantens e-postadress.

Artikel 5: Bevismaterial

Det är härmed uttryckligen överenskommet att, såvida inte EcoTree begår ett uppenbart misstag, så kommer de uppgifter som lagras i EcoTrees informationssystem, i synnerhet de elektroniska meddelandeverktygen som används av företaget, att utgöra ett slutgiltigt bevis på de beställningar som köparen utfört och de kontraktsskyldigheter som därav följer och som måste följas av alla parter.

Data som lagrats elektroniskt av företaget EcoTree utgör bevis och, i det fall de skulle framställas som bevis av företaget EcoTree i någon form av tvist ska de tillåtas, gälla och verka mellan parterna under samma villkor, och med samma bevisstyrka som vilket annat fysiskt dokument som skulle ha mottagits och sparats.

Artikel 6 : Ångerrätt

Köparen informeras om att hen (enligt artiklarna L121-20-12. ur den franska konsumentkoden), har rätt att utnyttja sin ångerrätt av den beställda ordern.

Köparen har fjorton dagar på sig att avbryta sin order utan någon närmare motivering. (artiklarna L121-20-12, ur franska konsumentlagen).

Ångerperioden räknas från det att ordern bekräftats och godkänts av relevanta banktjänster.

Ånger av ordern utförs genom det formulär som tillhandahålls för detta ändamål på webbplatsen.

EcoTree bekräftar sitt mottagande av begär om återkallande av order med ett e-postmeddelande.

Artikel 7: Lämna ett omdöme eller en kommentar online

Varje Köpare kan lämna en recension på EcoTrees webbplats. Om det är en individ måste personen i fråga vara berättigad att skriva kontrakt och använda webbplatsen enligt de allmänna villkor som finns i detta kontrakt.

Personen måste personligen ha realiserat ett köp av någon produkt från webbplatsen. Online-kommentarer är därför reserverade åt Köpare.

Personen får inte befinna sig i en intressekonflikt med EcoTree.

Personen måste fylla i ett formulär för ändamålet.

Av de uppgifter som efterfrågas i formuläret kommer endast användarens förnamn och bostadsort att offentliggöras på webbplatsen. Innehållet som publiceras på webbplatsen är märkt som "Verifierade meddelanden", vilket innebär att EcoTree har kontrollerat att köparen placerat en order på webbplatsen och betalat för dessa produkter innan kommentaren publiceras på webbplatsen.

Den e-postadress som lämnats för publiceringen av kommentarer online måste vara giltig så att Köparen vid behov kan identifieras eller kontaktas personligen för att verifiera äktheten i hens vittnesbörd.

EcoTree måste omedelbart, via ett e-postmeddelande, informeras om eventuellt missbruk eller bedrägeri förekommer gällande den e-postadress som lämnats för publicering av ett meddelande.

Köparen kan när som helst begära att hans eller hennes bidrag raderas genom att skicka ett e-postmeddelande till EcoTree, som sedan behandlar en sådan förfrågan så fort som möjligt.

En onlinekommentar publiceras på webbplatsen inom cirka 72 timmar efter att den registrerats. De kan sedan läsas av alla besökare eller användare på EcoTrees webbplats.

Kommentarerna visas kronologiskt från det nyast inkomna till det äldsta allteftersom de registreras.

Kommentarerna hanteras allteftersom de tas emot av EcoTree.
EcoTree strävar efter att publicera innehållet i kommentarerna så som de mottagits från kunden.

Webbsidans sorteringssystem tillåter emellertid EcoTree, att efter eget gottfinnande och utan förvarning, ta bort hela eller delar av publicerat innehåll som bryter mot gällande lagstiftning.

EcoTree förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, bestämma om vilket innehåll som publiceras på sin webbplats, liksom att ta bort allt obegripligt eller olagligt innehåll ( obscena, rasistiska, sexistiska eller förolämpande publikationer, eller innehåll som strider mot patent, varumärkes eller reklamrätten eller den personliga integriteten).

Köparen som lämnar en kommentar på webbplatsen ansvarar för att: 
- dess innehåll är både relevant och av kvalitet, det vill säga prydligt och passande för webbplatsen 
- innehållet respekterar de allmänna villkoren
- använda samma e-postadress för sin onlinekommentar som hen använt vid skapandet för användarkontot 

Köparen är ensam ansvarig för innehållet som hen publicerar på webbplatsen och för att innehållet följer de allmänna villkoren. EcoTree kan under inga omständigheter hållas ansvarig för innehållet av en kunds publicering, eller för fel eller misstag som begåtts av kunden.

EcoTree förbehåller sig rätten att omedelbart och utan förvarning ta bort innehåll som strider mot dessa användarvillkor.

EcoTree kan inte hållas ansvarig för några fördomar, direkt eller indirekt, som uppstår till följd av kommentartjänsten, och oberoende av orsak.

Köparen är därmed ensam ansvarig för alla eventuella skador som skulle kunna uppstå i samband med brott mot de restriktioner som anges i denna artikel, eller för andra skador som kan uppstå i och med offentliggörandet av en kommentar på webbplatsen.

EcoTree förbehåller sig också rätten att tillfälligt upphäva tillgången till webblpatsens kommentartjänst, särskilt vid tekniska problem eller för underhållsändamål.

Artikel 8: Våra erbjudanden

Företaget EcoTree erbjuder fyra olika sätt att inhandla produkter på från deras webbplats:
• Det punktliga inköpet för egen vinning av en viss trädart i ett identifierat skogsområde,
• Det punktliga inköpet åt någon annan av en specifik trädart i ett identifierat skogsområde,
• Anmälan till prenumeration för egen vinning eller åt någon annan.
• Förvärv av träd för plantering under kommande planteringssäsong. Ett urval görs av arter och skogsområden som erbjuds på webbplatsen.

Kunden erbjuds också möjligheten att finansiera flera projekt vars syfte är att bevara eller skapa biologisk mångfald som en del av projektet "biologisk mångfald". Kunden informeras om att denna finansiering är en donation, och den är inte giltig för skattereduktion. EcoTree disponerar över alla kunders donationer till gagn för de föreslagna projekten.

Trädprenumerationen tillåter Köparen att förvärva träd varje månad, utvalda av EcoTree: Köparen ger EcoTree sitt godkännande för att välja ut specifika arter som läggs till användarkontot. Köparen som anmält sig till en prenumeration väljer en summa för månadsbeloppet och det konto från vilket hen vill bli debiterad. Varje månad läggs nya, av EcoTree utvalda träd, till köparens konto eller till det konto som köparen anmält prenumerationen till.

En faktura som informerar köparen om detaljerna i hens beställning laddas upp på köparens konto eller på kontot för den person som hen har valt att betala för. Fakturan anger antalet nya träd, deras art, liksom den skog de befinner sig i. Ett liknande dokument, innehållande en inventering av de köpta träden men utan priset, blir tillgängligt på mottagarens användarkonto så snart ett sådant konto har registrerats.

När Köparen har gjort ett förvärv, genom punktligt inköp eller månatlig prenumeration å andras vägnar, ska hen ange på webbplatsen i de fält avsedda för detta ändamål, vem prenumerationen eller det punktliga inköpet gäller enligt bestämmelserna i artikel 3 om tillfälligt förvärvade produkter eller prenumerationer för minderåriga.

Vid förvärv åt någon annan måste köparen ange mottagarens e-postadress. Ett e-postmeddelande skickas samma dag som beställningen eller vid ett senare tillfälle på köparens begäran. Det här e-postmeddelandet innehåller en presentkod som ska anges och instruktioner som förklarar för mottagaren hur hen får tillgång till de förvärvade träden.

Presentkoden, som förverkligar köp av ett eller flera träd och / eller en eller flera prenumerationer, gäller upp till ett år från utfärdandet. Koden är nominativ, ej återbetalningsbar och ej utbytbar. Ingen förlängning av utgångsdatumet kommer att tillåtas och inget undantag till den tidigare nämnda regeln kommer att tillåtas med undantag för en återkallelse som begärts av köparen. Om presentkoden inte används inom den tidsfrist som anges på köparens faktura eller på mottagarens kvitto, har varken köparen eller mottagaren rätt till återbetalning.

Med undantag för företag vars åtagande gäller för minst ett år (förnybart), har Köparen rätt att säga upp sin prenumeration när som helst genom ett enkelt e-postmeddelande som skickas till EcoTree. Avbeställningen av prenumerationen träder i kraft senast tre dagar efter att begäran inkommit (sändningsdatumet tas som bevis). Köparen förblir ägare till de träd hen hittills förvärvat.

Alla privata kunder (och de som redan anmält sig före det angivna datumet) som anmäler sig till en trädprenumeration från och med den 25 maj 2018, garanterar EcoTree följande förmåner, utan retroaktiv verkan:

Dessa bestämmelser gäller inte företagsprenumerationer.

Artikel 9: Värva en vän

EcoTree erbjuder kunder möjlighet att uppmuntra andra personer (privatpersoner och yrkesverksamma) att prenumerera på ett av sina erbjudanden i utbyte mot vissa förmånliga erbjudanden.

Värvaren måste vara en aktiv kund hos EcoTree som utnyttjat minst ett av EcoTrees erbjudanden.

Privata kunder har möjlighet att värva en eller flera personer, men antalet träderbjudanden är begränsat till 5.

För att värvningen ska vara giltig måste värvningskoden anges före registreringen.

När en eller flera värvade medlemmar har köpt 10 träd (via beställningar eller prenumerationer) får värvaren ett gratis träd på sitt konto.

Att värva sig själv eller personer inom samma hushåll är inte tillåtet. Den värvade måste ha en annan e-postadress och faktureringsadress än sin värvare och andra värvade medlemmar. Endast slutanvändaren av produkten kommer att betraktas som värvad. Den värvade måste använda ett eget betalningsmedel (om den värvade använder samma kreditkort som sin värvare, betraktas inte värvningen som giltig). Värvningen sker inom den privata sfären. Den värvade måste vara bekant med, vän eller släkting till värvaren. Låtsasordrar i syfte att öka antalet värvade räknas inte.

EcoTree förbehåller sig rätten att granska värvningsinformationen. Deltagare i värvningsprocessen (värvare och värvad) måste godkänna alla kontroller gällande deras värvning. Om tvister uppdagas efter verifikation kan godkännandet avvisas.

Det slutgiltiga godkännandet av värvningen sker först efter att tiden för juridiskt återkallande löpt ut.

Artikel 10: Avtal och kontrakt mellan EcoTree och dess kunder

EcoTrees sociala syfte är att utveckla innovativa koncept som fokuserar på en hållbar utveckling, särskilt trädplantering och skogsförvaltning med syftet att sälja till privatpersoner och / eller företag.

I detta syfte förvärvar EcoTree regelbundet träd av olika arter och i olika skogsområden som, beroende på skogsområdet, antingen görs via sin skogsbruksgrupp "PROMENONS-NOUS-DANS-LES-BOIS" (skogskonsortium), eller från tredjepartsägare. EcoTree försäkrar skötseln och tillväxten av träden åt sina kunder för att när de når sin mognad organisera lämplig avverkning.

EcoTrees ekologiska modell bygger på bevarandet av ekosystemet. Syftet är att förvalta skogsresurser på ett hållbart sätt för att bevara skogens biologiska mångfald. Vi strävar efter att träden så långt som möjligt kan klara av självföryngring, och värnar om deras nuvarande och framtida vitalitet. Samtidigt värnar vi om jordens och vattnets kvalitet i våra skogar.

Genomförandet av denna policy har lett till att EcoTree inrättar en förvaltningsstrategi som sätter ett mycket högt värde på skogen.

Arbetet med att värdesätta skogen, vilket är EcoTrees uppgift, för egen del och för sina Köpares, innebär ibland gallring och sovring av yngre träd som ännu inte nått mogen ålder.

I parternas avtalsmässiga åtaganden utgör Köparna å ena sidan och EcoTree å andra sidan ett avtalspaket där Köparen:

Genom detta kontrakt förvärvar köparen ägandet av en lös egendom enligt fransk rättspraxis och artikel 521 i civillagen, i detta fall ett träd avsett för avverkning.

EcoTree vill göra kunden uppmärksam på att den förvärvade egendomen, enligt fransk civilrätt är kvalificerad som "droit de superficie", vilket i viss mån motsvarar ett "hyreshus". På detta vis möjliggörs försäljningen av träd att separera ägandet i två, nämligen skogsmarken (bottendelen) och träden som växer på marken (den övre delen).

 

EcoTree drar vidare kundens uppmärksamhet till de särskilda befogenheter som ges till kunder som äger träd på samma skogsområde. Varje kund äger både ett träd och en bråkdel av området som inkluderar alla träd som ligger i samma område. Som sådan har varje kund en andel av försäljningen vid avverkning av mogna träd på området i fråga. Varje kund går korrelativt med på att inte dra nytta av intäkterna som genereras endast av sitt eget träd (gallring eller avverkning vid mogen ålder).

 

Även i händelse då träden av någon anledning försvinner, kommer äganderätten enligt denna artikel, överföras från tredje part till en del av intäkterna från den slutliga avverkningen av träd som har uppnått mognad på det bestämda skogsområdet enligt följande:

Rätten till slutavverknningens produkt = Slutprodukten × beloppet exklusive skatt undertecknat av X / totalbeloppet exklusive skatt som tecknats på det angivna området

Det förtydligas att:

Så snart träden förvärvas, ger kunden EcoTree mandat att hantera de förvärvade träden. Syftet med detta mandat är att ge EcoTree utrymme att genomföra en förvaltningsstrategi vars mål är att på bästa möjliga vis värdesätta skogsområdena. I detta mandat ingår skogskompetens och underhåll, såsom svampbehandling, rensning, beskärning och gallring etc. Dessutom förbehåller sig EcoTree rätten att vända sig till partners, som skogsexperter eller lokala skogsbruksföretag.

EcoTrees skyldigheter gällande gott skogsbruk är begränsade till de ursprungliga planerade kostnaderna. Men om ett skogsområde skulle försvinna av orsaker utom den kontroll EcoTree har i form av gott skogsbruk, och de ursprungliga planerade kostnaderna skulle bli högre för att lindra hotet utan att påverka hela skogsområdets ekonomi och störa skogsbruksplanen ger kundens EcoTree rätten att avverka de förvärvade träden i förtid. Den senare kommer då få priset för den förväntade avverkningen och dess försäljning. Avkastningen från avverkningen kommer betalas ut i proportion till kundens överenskommelse i enlighet med vad som står nedan i detta dokument - och kontraktsförhållandet mellan kunden och EcoTree kommer således ta slut. Som en följd av detta blir investeringsrättigheterna en ren rättighet till avkastningen från avverkningen, något som betalas ut i helhet till kunderna och inte används för att reparera skogsområdet.

Det specificeras att en tidig avverkning är något helt annat än en typisk gallring. En tidig avverkning är en brådskande exploatering som sker på grund av en orsak som hotar den framtida skörden (t ex stormar, sjukdomar eller bränder). De typiska gallringarna består av att i förtid ta bort (enligt den förutbestämda skogsbruksplanen) vissa träd för att förbättra miljön och produktiviteten.

Med tanke på brandrisken eller risken för kriminellt beteende eller andra naturkatastrofer kan betydande avverkning ske inom ett skogsområde baserat på risken utan att påverka skogens generella ekonomi eller dess skogsvårdsplan. Dessa avverkningstillfällen är alltid per definition exceptionella på så sätt att de inte är del av skogsvårdsdokumentationen och därför inte är del av den regelbundna vård som sker som en del av gott skogsbruk. Vid behov tillhandahålls följande:


- Alla summor som den oplanerade avverkningen resulterar i (inklusive fallträd) sätts in på ett specialkonto för syftet;
- Summorna på kontot kommer att läggas till i den inkomst som betalas till kunderna vid de olika förväntade deadlines som planerats från början. Sedan distribueras de i proportion till storleken på kundernas investeringar, enligt registren. Alla produkter, inklusive de insatta summorna, kommer således att betalas ut till kunderna i enlighet med formeln som bestämts i dessa generella villkor.
- När det är tillämpligt kan hela ersättningen som kommer från försäkringsgivare avsättas för att reparera skogsområdet; de återväxta träden kan, om nödvändigt, utgöra nya skogsområden som sedan säljs av EcoTree. Oavsett händelse kommer de inte att läggas till i avkastningen från tidigare nämnda skog.
Beslutet att genomföra en tidig skörd med återbetalning eller en exceptionell skörd med avsättning tas av en oberoende skogsbruksexpert. Förutom detta kommer EcoTree, i sin årliga skogsbruksrapport, indexerad i Köparens Personliga Utrymme, avge en ad hoc-rapport från en skogsbruksexpert som garanterar skogsbrukets kvalitet.
EcoTree gör kunden uppmärksam på att hen inte kommer att ges några intäkter från mellanliggande röjningsarbeten, jaktintäkter eller andra bidrag eller hyresintäkter, dessa intäkter går oavkortat till EcoTree, och dess finansiering av skogområdets skötsel ända till slutavverkning när träden nått fullvuxen ålder.

EcoTree gör kunden uppmärksam på att Markägaren förblir ägare till egendomen. Genom att köpa ett träd, deltar kunden i markägarens finansieringen av och investeringen i markegendomen.

Det preciseras att EcoTree åtar sig, från det att träden sålts och till och med slutlig avverkninng och den slutliga försäljningen av alla träd som nått mognad ålder på ett skogsområde, att (i) under inga omständigheter låta någon tredje part få del av avkastningen på skogsområdet som ägs av skogsbruksgruppen på vilken de sålda träden växer och (ii) inte heller avlåta ägandet av skogsområdet (marken) till en trejde part.

Artikel 11: Överför dina träd åt tredje part

EcoTree vill göra Köparen uppmärksam på att värdet av hens investering, till skillnad från en finansiell produkt, först och främst består i ett långsiktigt åtagande som främjar en sund skogsförvaltning.

Köparen måste därför betrakta sin investering som långsiktig, motsvarande det förvärvade trädets livscykel. Följaktligen kan investeringen överleva köparen beroende på de förvärvade arternas mognadsstadium.

EcoTrees främsta uppgift är inte att säkerställa likviditeten hos sina kunders finansiella tillgångar.

Men, för att hålla en sund skogsförvaltning av sina kunders skogstillgångar och för att säkerställa varaktigheten för deras räkning och för deras insats inom skogsförvaltningen för vilken EcoTree ansvarar, förbehåller sig EcoTree, efter eget gottfinnande, att i vissa fall köpa tillbaka träd från sina inköpare.

Köparen görs uppmärksam på att det endast och bara i vissa fall är en fråga om inlösen som under inga omständigheter handlar om någon skyldighet.

Varje köpare kan när som helst besluta sig för att överföra sina förvärvade rättigheter till en tredje part.

När en sådan överföring har skett måste köparen informera EcoTree med ett e-postmeddelande enligt bestämmelserna i artiklarna 1322 och franska civillagen.

Det enda EcoTree kräver är att den nya Köparen skapar ett användarkonto.

Skapandet av användarkontot godkänner för EcoTree överföringen mellan parterna.

Artikel 12: Betalning

Priserna anges i euro och inkluderar alla skatter, om inte annat anges på webbsidan.

Priserna som visas på webbsidan kan när som helst, och utan förvarning, ändras, undantaget de ordrar för vilka betalning redan bekräftats.

Om betalningen av en order inte skulle accepteras av banktjänsten avbryts ordern. Användaren ansvarar för eventuella kostnader som följer ett köp som avbrutits, utan att det påverkar eventuella åtgärder som kan vidtas mot honom.

Betalningar på webbplatsen görs via kreditkort (Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard eller American Express) genom ett säkert betalningssystem kopplat till Crédit Mutuel i Bretagne.

Ingen bankinformation överförs via webbplatsen: Köparen betalar online genom att ange kortnummer, datum och säkerhetskoden på kreditkortets baksida i det formulär som tillhandahålls för detta ändamål på EcoTrees hemsida.

Om betalningen visar sig vara oregelbunden, ofullständig eller obefintlig, av en anledning som hänför sig till Köparen, kommer försäljningen av Produkterna att avbrytas. Köparen står för alla eventuella omkostnader, köparen kan under vissa omständigheter ställas inför rätta.

För att bibehålla konsumenternas och transaktionernas säkerhet, förbehåller sig EcoTree rätten att blockera ordrar som visar tecken på bedrageri eller som inte uppnår de säkerhetsgarantier som krävs vad gäller betalning online.

Om detta skulle ske kan köparen fortfarande förvärva en produkt från webbplatsen genom att använda ett annat betalningsmedel än det som blockerats.

Vid eventuella oegentligheter i fråga om betalning på webbplatsen förbehåller sig EcoTree rätten att spara de insamlade uppgifterna från köpet i en lista över betalningsincidenter.

Om detta är fallet kan användaren inte använda detta betalningsmedel för att placera framtida ordrar på webbplatsen.

Ett e-postmeddelande skickas ut till den e-postadress som registrerats vid beställningen för att informera användaren och erbjuda hen att regularisera situationen via vår kundtjänst.

Artikel 13: Immateriella rättigheter

EcoTree är ägare till alla immateriella rättigheter som hänför sig till Webbplatsen, som de är ägare till och vars användarrättigheter de besitter.

Tillgången till EcoTrees webbplats ger inte Användaren någon rätt till immateriella rättigheter i hänförande till Webbplatsen, som förblir EcoTrees exklusiva egendom.

De element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt i form av text, fotografier, bilder, ikoner, kartor, ljud, videor, programvaror, databaser och data skyddas också av immateriell och industriell äganderätt och andra äganderättigheter som EcoTree erhåller.

Med undantag för vad som anges i dessa Allmänna Villkor, får användaren eller köparen under inga omständigheter reproducera, representera, modifiera, överföra, publicera, anpassa eller på något sätt utnyttja, hela eller delar av sajten utan föregående skriftligt medgivande från EcoTree.

Dessa Allmänna Villkor innebär inte för Användaren någon överföring av någon form av immateriella rättigheter på de delar som tillhör EcoTree.

Webbplatsen, varumärken, illustrationer, modeller, bilder, texter, foton, logotyper, grafiska kartor, programvaror och program, sökmotorer, databaser, ljud, videor, domännamn, design eller annan information eller medium som presenteras av EcoTree utöver denna lista, är EcoTrees exklusiva egendom och skyddas av deras upphovsrätt, varumärke, patent och andra immateriella eller industriella äganderätter som erkänns enligt gällande lagar.

All reproduktion och / eller representation, hel eller delvis, av någon av dessa rättigheter, utan uttrycklig tillåtelse från EcoTree, är förbjuden och utgör en överträdelse som kan straffas enligt artiklarna L. 335-2 och följande immaterialrätten. Följaktligen är det inte tillåtet för Användaren att agera eller handla på ett sätt som sannolikt, direkt eller indirekt, skulle kränka EcoTrees immateriella rättigheter.

Under inga omständigheter får användaren använda, skriva ut eller omformatera innehållet på EcoTrees webbplats för något annat än privat ändamål. Hen åtar sig att inte ladda ner, reproducera, överföra, sälja eller distribuera innehållet på EcoTrees webbsida.

Detta förbud gäller särskilt, men inte exklusivt, metoder som skrapning eller användning av robotar för att extrahera eller reproducera någon del av EcoTrees webbplats, inklusive erbjudanden för produkter som presenteras där, särskilt för kommersiella ändamål.

Allt utnyttjande av Webbplatsen utan EcoTrees godkännande, så som förfalskning av hela eller någon del av webbplatsen kan bli föremål för åtgärder.

Användandet av hypertextlänkar till någon del av webbplatsen är förbjudet utan skriftligt tillstånd från EcoTree.

Artikel 14: Användning av EcoTrees webbsida

Användningen av program som hämtas från webbplatsen för att få tillgång till vissa tjänster regleras av villkoren i den medföljande licensen. Köparen och / eller användaren åtar sig att avstå från installering, kopiering eller användning av programvaran innan villkoren för denna licens har godkännts.

För programvara som inte åtföljs av en licens får köparen och / eller användaren en tillfällig, privat, personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv användningsrätt på denna programvara för att endast kunna få tillgång till EcoTrees webbsida.

Genom att installera eller använda programvaran åtar sig köparen och / eller användaren att följa dess villkor.

EcoTree garanterar inte att webbplatsen kommer att vara fri från fel, eller att de kan åtgärdas, inte heller att webbplatsen kommer att fungera utan avbrott eller misslyckande eller att den är kompatibel med någon särskild typ av maskinvara eller konfiguration tillhörande köparen och / eller användaren.

EcoTree ansvarar inte på något sätt för funktionsfel som kan hänföras till program från tredje part.

EcoTree ansvarar inte för något slags förutsebart eller oförutsebart material eller immateriella skador (inklusive förlust av vinst eller möjlighet ...) som helt eller delvis följer av användningen eller oförmågan att använda deras webbplats.

Slutligen, EcoTree kan inte kontrollera alla webbplatser som de hänvisar till via hypertextlänkar, som endast finns till för att underlätta användarens eller köparens sökningar, och kan därför inte ansvara för dess innehåll.

Både användaren och köparen förklarar att de är medvetna om Internets egenskaper och begränsningar, särskilt dess tekniska prestanda, svarstiderna för att konsultera, fråga eller överföra data och riskerna i samband med kommunikationssäkerhet.

Både användaren och köparen uppger att de har kontrollerat att den datorkonfiguration de använder inte innehåller några virus och att den är i perfekt fungerande ordning.

Om webbplatsen innehåller hypertextlänkar som leder till andra webbplatser är det köparens och / eller användarens ansvar att läsa riktlinjerna för de webbplatser som EcoTree hänvisar till, särskilt vad gäller skydd av personuppgifter.

EcoTree gör inget åtagande angående någon annan webbplats som köparen och / eller användaren kan ha tillgång till via webbplatsen. De kan under inga omständigheter hållas ansvariga för innehållet, driften eller tillgången till dessa webbplatser.

Varje skapande av en länk till sin egen webbplats måste först godkännas av EcoTree.

Artikel 15: Skydd av personuppgifter

Uppgifterna samlas in av EcoTree efter användarens godkännande. EcoTree åtar sig att säkerställa att den information som samlas in aldrig kommer att ges bort, hyras ut eller säljas till tredje part.

EcoTree förbinder sig att endast nyttja användarnas konfidentiella information inom ramen för driften av sin webbplats. För att beställningen ska fungera smidigt kommer de personuppgifter som samlas in att bli föremål för databehandling, enligt användarens godkännande. Informationen kan komma att kommuniceras till EcoTree tekniska tjänsteleverantörer. Dessutom kan EcoTree använda tekniska medel för att samla in icke-personlig information om internetanvändare avsedd att förbättra webbplatsens funktionalitet, till exempel genom att spåra antalet besökare på vissa sidor.

I enlighet med lagen från den 6 januari 1978, ändrad i lagen från den 6 augusti 2004, och den europeiska förordningen 2016/679 om skydd av personuppgifter har du rätt att få tillgång till, ändra och radera dina uppgifter.

För att använda dessa rättigheter eller för eventuella frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud (DPO): dpo@ecotree.green. Om du efter att ha kontaktat oss känner att dina IT-rättigheter och friheter inte respekteras kan du skicka ett klagomål till CNIL (National Commission for Computing and Freedoms).

Denna databehandling har deklarerats till National Commission for Computing and Freedoms (CNIL) under nummer 2058010.

För att ta reda på mer om personuppgiftspolicyn, besök vår dedikerade sida

Artikel 16: Tillämplig lag och jurisdiktioner

Dessa allmänna villkor och mer generellt de kontraktsförbindelser som upprättats mellan köparen och EcoTree omfattas av fransk lag. Eventuell tvist om tolkning och / eller verkställighet skall hänvisas till franska domstolen.

Artikel 17: Force Majeure

Ingen av parterna anses ha brutit sina avtalsförpliktelser, om genomförandet av en investering försenas eller förhindras på grund av en olycka eller i fall av force majeure.

Parten som drabbats av olyckliga omständigheter meddelar den andra parten senast 7 arbetsdagar efter att olyckan uppdagats.

Olyckliga omständigheter eller force majeure anses vara externa händelser och betraktas som oförutsägbara för parterna, de är oundvikliga och går inte att kontrollera eller förhindras av de berörda parterna, trots rimliga ansträngningar.

De båda parterna kontaktar varandra senast 30 dagar efter att händelsen inträffat för att undersöka dess inverkan och avtala om villkoren för hur genomförandet av ordern kan fortsätta. Om olyckan eller force majeure varar längre än 60 dagar, kan beställningen avbrytas av den utsatta parten.

Utöver de traditionella omständigheter som omfattas av olyckliga händelserna eller force majeure av den franska rättspraxisen, utvidgar EcoTree definitionen till: blockering av transportmedel, leverans eller tillgångar, jordbävningar, bränder, stormar, översvämningar, blixtnedslag samt avstängning av telekommunikationsnät.

Artikel 18: Risker

När en kund väljer att köpa ett träd från EcoTree utsätter hen sig för följande huvudrisker:

Risk för total kapitalförlust
Värdet på ett träd kan avskrivas och leda till en risk för totalförlust av investerat kapital.

Inflationsrisk
Innan ett investeringsbeslut fattas måste kunden också ta hänsyn till att valutans värde kan variera över tid. Följaktligen finns det risk för avskrivningar på valutan som kan leda till en avkastningshastighet som är lägre än inflationen.

Risk för bristande likviditet
EcoTrees-erbjudande är en långsiktig investering som är beroende av den tid det tar för trädet att uppnå mogen ålder. EcoTree garanterar således inte likviditeten hos sina kunders skogstillgångar innan trädet avslutat sin livscykel. Kunden har ingen rätt att få sitt träd återtaget eller återköpt av EcoTree.
EcoTree förbehåller sig dock rätten att, efter eget gottfinnande, förvärva träd som erbjuds av kunden. EcoTree understryker dock att det i så fall handlar om ett återköp efter EcoTrees eget gottfinnande och kan aldrig utgöra någon bindande skyldighet för EcoTree gentemot kunden. EcoTree kan därför också neka en förfrågan från kund gällande återköp av träd.
Däremot kan varje kund besluta att när som helst sälja sitt träd till en tredjepart efter eget val. Om så sker måste kunden meddela EcoTree om den nya förmånstagaren och försäljningen så att EcoTree kan notera ägandeskiftet av trädet och fortsätta att sköta om och underhålla trädet till förmån för den nya köparen.

Risk relaterad till underliggande marknader och avskrivningar av timmerpriser
Ett av målen med EcoTree är att uppnå en realisationsvinst när de mogna träden slutligen är klara för avverkning. Kunden görs däremot uppmärksam på att försäljningspriset för den slutliga produkten, de mogna träden i ett skogsområde, innebär vissa osäkerhetsfaktorer som särskilt hänför sig till marknadssvängningar och i synnerhet möjligheten till fallande timmerpriser eller möjligheten att virkesmarknaden kan bli lika med 0 eller att arten som ursprungligen förvärvats inte uppfyller framtida efterfrågan.

Risk för brand, oväder eller annan naturkatastrof - Brist på försäkring som täcker dessa risker
Skogsområden står alltid i risk för naturkatastrofer. När kunden beslutar att investera i träd måste hen därför ta hänsyn till risken för naturkatastrofer (storm, sjukdomar, brand, etc.) som skulle kunna skada eller förstöra träden. EcoTree uppmärksammar sina kunder på att ingen försäkring som täcker riskerna för skador eller förstörelse av träd har undertecknats.
Innan ett investeringsbeslut fattas måste kunden vara väl medveten om risken för brand och oväder (så som stormvindar, kraftigt regn, skurar, översvämningar, åska, snö, is, värmebölja eller extrem kyla) eller risker för andra naturkatastrofer, vilket skulle kunna leda till en total förlust av kundens investerade kapital.

Skatterisk
Kunden måste ta i beaktning att skatt kan tillämpas på eventuell realisationsvinst som uppnåtts vid slutavverkning av en grupp träd, ett enskilt träd eller vid rätten för ett träd avsett för avverkning. EcoTree rekommenderar därför sina kunder att kontakta en skatterådgivare.

Risk för misslyckande av EcoTree
Innan ett investeringsbeslut fattas måste kunden på grund av investeringens långsiktighet ta hänsyn till risken för företagets misslyckande. Företagets misslyckande skulle kunna resultera i en total förlust av kundens investerade kapital.

Artikel 19: Försäkring

EcoTree och dess skogsbruksgrupp är ansvarsförsäkrade vilket även gäller i fall de inte skulle uppfylla sina skyldigheter för god skogsförvaltning. Försäkringen täcker också alla skador som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG, om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Däribland negativa, allvarliga och mätbara förändringar av en naturresurs och / eller dess ekologiska funktioner samt skador på skyddade marker, vatten och arter och naturliga livsmiljöer. Kunden är uttryckligen informerad om att vid ersättning efter förödelse kommer försäkringen att användas för restauration av det berörda skogsområdet och inte till att kompensera kunden eftersom kundens rätt gäller den slutliga avverkningen.

Artikel 20: Bestämmelser för tredjeparter

När köparen vill erbjuda en tredje person möjlighet att förvärva produkter, är parterna överens om att köparen enligt artikel 1205 (franska civillagen), kan överföra sina rättigheter som följer av detta avtal till den hen önskar.

Så snart EcoTree genom kvittering informerats om förmånstagaren, överförs köparens rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till förmånstagaren. Om köparen beslutar att utnyttja sin rätt till återkallelse (artikel 1206 i den franska civillagen), innan förmånstagaren accepterat mottagandet, måste hen informera EcoTree med kvittering för mottagande.

Artikel 21 : Bekämpa korruption

EcoTree åtar sig att förebygga och bekämpa bedrägerier och korruption, i enlighet med bestämmelserna i SAPIN II-lagen nr 2016-1691 från den 9 december 2016 om transparens, modernisering av det ekonomiska klimatet och kampen mot korruption. Vi avser att varje person eller företag i förhållande till oss ska följa samma principer och noggrant respektera de gällande bestämmelserna. Därför ska alla medleverantörer eller andra EcoTree-partners: • formellt avstå från alla former av bedrägeri och korruption i samband med sina relationer till EcoTree; • åta sig att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dess chefer, anställda, underleverantörer, ombud eller andra tredje parter under dess kontroll uppfyller denna skyldighet; • åta sig att utan dröjsmål informera EcoTree om intressekonflikter eller händelser som kan komma att uppmärksammas och som kan leda till att man uppnår en otillbörlig fördel, av ekonomisk eller annan karaktär, eller generella överträdelser av tillämpliga regler, under sitt partnerskap med EcoTree. Varje regelöverträdelse av de skyldigheter som definieras i denna artikel kommer att betraktas som en allvarlig överträdelse som ger EcoTree rätt att avsluta sin relation med sin medkontraktant eller annan partner utan föregående meddelande eller ersättning, men med förbehåll för alla skador som EcoTree kan göra anspråk på i händelse av en sådan brist..

Artikel 22: Kommunikation

Kunden uppger uttryckligen att dess partnerskap med EcoTree inte handlar om en process för koldioxidkompensation, utan att det är en fortsättning på ett pågående och viktigt arbete med att minska sina utsläpp av växthusgaser. Kunden är medveten om att den blivit varnad för att det är ungefär samma sak att använda siffrorna från sina träds koldioxidupptag i ett matematiskt syfte som att jobba med koldioxidkompensation på sätt som EcoTree inte godtar. Kundens engagemang i EcoTree är ett bidrag till global koldioxidneutralitet genom att skapa kolsänkor i skogen.

Engagemangets effekt ska aldrig överkommuniceras och ska vara i proportion till dess sätt, storlek och företagets ekologiska omställning. Dessutom ska kunden inte bara kommunicera om trädplantering. Trädplantering är bara sant ekologiskt om det görs i form av genuina skogsbruksmetoder (alla ska gynna bevarandet av existerande träd och den naturliga återväxten) som även gynnar de ekosystem som redan finns i den levande skogen. Kunden uppfattar också att kommunikationskampanjer som handlar om trädplantering, framför allt på ett industriellt sätt, inte på något sätt är en på lösning på klimatkrisen.

Kunden går uttryckligen med på att fokusera sin kommunikation kring hållbart skogsbruk, vilket är det enda som garanterar deras biologiska mångfald, produktivitet, återväxtskapacitet, livskraftighet och förmåga att, idag och i framtiden, tillfredsställa de relevanta ekonomiska, ekologiska och sociala funktionerna på en lokal, nationell och internationell nivå, utan att skada andra ekosystem.

Om kunden samtidigt marknadsför sina produkter och tjänster rekommenderar EcoTree, som ett förberedande steg för att möta bestämmelserna i Climate Resilience Act, att produkterna och tjänsternas koldioxidavtryck anges.

Artikel 23: Slutliga bestämmelser

Dessa allmänna villkor gäller fransk rätt med undantag av lagar i konflikt. I händelse av en tvist som rör bildandet, giltigheten, tolkningen, utgången och / eller uppsägningen av det nuvarande kontraktet och i avsaknad av en överenskommelse mellan parterna, kommer behörigheten att överlåtas till Brests behöriga domstolar. Detta gäller oavsett antal svaranden och / eller garantianspråk, även vid nödsituationer eller skyddsåtgärder i sammandrag eller vid ansökan. Klausulen om jurisdiktion gäller inte för icke-professionella eller konsumenter.

Det faktum att EcoTree aldrig tidigare åberopat, någon av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor, skall inte tolkas som ett upphävande av rätten att åberopa dem vid ett senare tillfälle.

EcoTree förbehåller sig rättan att utan förvarning eller vidare information, när som helst ändra innehållet i dessa allmänna villkor.

Om en av bestämmelserna i dessa allmänna villkore förklaras ogiltig ska den betraktas som oskriven. Detta påverkar inte giltigheten av övriga bestämmelser såvida den ogiltigförklarade bestämmelsen inte varit avgörande för andra bestämmelser.