Vi tror på kraften som finns i hållbart skogsbruk

Med EcoTree kan ni bevara skogens biologiska mångfald och göra en insats mot klimatförändringar på samma gång.

Varför behöver vi hållbart skogsbruk?

Varför behöver vi hållbart skogsbruk?

Skogar är världens näst största kolsänka och innehåller 80% av den landlevande biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden i planetens skogar påverkas dock av hur skogsbruket går till, t ex vilka trädsorter som planteras och de insatser som görs för att bevara mångfalden på platsen. Vi bedriver ett naturnära skogsbruk med så liten mänsklig påverkan som möjligt för att respektera de naturliga ekosystem som redan finns på plats. På så sätt kan vi producera förnybart trämaterial utan att förstöra skogens biologiska mångfald eller dess ekosystem.
ecotree

Hållbart skogsbruk gynnar den biologiska mångfalden

Varierade skogar utan kalhyggen

Vi växer skogar med olika trädsorter och storlekar för att bidra till ökad biologisk mångfald och undvika kalhyggen.

EcoTree

Inga monokulturer

Vi arbetar inte med monokulturer där en eller få trädsorter dominerar - istället planterar vi olika sorters träd för att skapa starka, motståndskraftiga skogar.

EcoTree

Inga kemikalier

Vi använder inte kemiska bekämpningsmedel i våra skogar. Våra unga träd skyddas med ett naturligt medel som består av fårfett, eller så sätter vi upp tillfälliga staket kring dem.

EcoTree

Utveckling och bevarande av naturliga ekosystem

Våra ekologer inventerar våra skogar för att se vilka arter som behöver skyddas och vad som behöver göras i övrigt. Sedan sätter vi in lämpliga åtgärder och utvärderar utvecklingen över tid.

EcoTree

Vår insats i siffror

Vi äger och förvaltar över 49 skogar (totalt 1 200 hektar mark)

1,200,000 hållbart förvaltade träd

Över 550 projekt inom biologisk mångfald

225 uppsatta bikupor

70 lokala samarbetspartners

Och en mängd sociala insatser i skognära samhällen