08/03/2022

Ordliste - begreb om skovbrug og træer

Der findes mange ord og begreber, når man taler om skovbrug og træer. Her i vores ordliste finder du forklaringer på nogle af dem, vi bruger mest.

Kia Eg
Kia EgB2C Vækst- og Markedsføringsmanager
Ordliste - begreb om skovbrug og træer

Hvis du vil lære mere om skovbrug og træer, er det godt at kunne danne sig et hurtigt overblik over så mange udtryk som muligt. Derfor vil vi hos EcoTree gerne hjælpe dig på vej med denne ordliste med hyppigt brugte skov- og trærelaterede begreber.

Begreber om skovbrug og træer

Her er EcoTrees liste over ord, begreber og udtryk, som er gode at kende, når det gælder skovbrug og træer. Mangler du noget på listen? Fortæl os gerne om det!

Bevoksning

I skovbrug er en bevoksning en geografisk afgrænset samling af træer, som vokser sammen med hinanden. Ofte har træerne noget tilfælles, for eksempel alder eller art.

Biokul

Biokul er et forkullet restmateriale fra plante- eller dyrerester. Det er meget alsidigt inden for bæredygtig skovbrug; blandt andet hjælper det planterne med at gro ved at forbedre jordens forhold. Derudover har biokul en stor positiv effekt på klimaet, da det kan lagre store mængder kulstof i meget lang tid.

Biologisk mangfoldighed (biodiversitet)

Biologisk mangfoldighed (biodiversitet) er et begreb, som betyder variation og artsrigdom i naturen. Forskellige naturområder har forskellige unikke forudsætninger for liv og sammensætninger af arter, som er vigtige at bevare.

Biomasse

Biomasse er et udtryk for biologisk materiale, som findes i levende organismer. Træers biomasse kan for eksempel anvendes til at skabe energi.

Biotop

En biotop er et afgrænset miljø i naturen, hvor specifikke planter eller dyr lever og trives.

Blandingsskov

Blandingsskov er en skov, hvor der findes to eller flere træarter samtidig.

Blomstrende træer

Blomstrende træer producerer blomster, frugt og bær. I denne kontekst er det oftest ikke frugt og bær, som mennesker spiser. Dem kalder vi i stedet frugttræer. Eg, el og røn er eksempel på blomstrende træer, du kan finde i skovene.

Bæredygtig skovbrug

Bæredygtig skovbrug betyder, at skoven kan udnyttes og bevares på samme tid. Det gør man ved at tage hensyn til forskellige økologiske, sociologiske og økonomiske faktorer. Man sikrer også, at den nuværende brug af skovene ikke har en negativ effekt på skovens fremtid.

Cellulose

Cellulose er et stof, som udgør hoveddelen af planters cellevægge, såsom træerne, der vokser i skovene. Det er det mest almindelige organiske stof i naturen, og kan bruges til mange forskellige ting.

Driftsplan

En driftsplan inden for skovbrug er et værktøj, skoveksperter bruger, for at sætte mål, planlægge arbejde og danne sig et overblik over skovens økonomi.

Energiskov

Energiskov er en skov, som dyrkes for at udvinde energi. Energien bruges for eksempel til at producere biomasse eller biobrændsel.

Evighedstræ

Et træ, som får lov til at blive stående efter fældning af nabotræer. Tanken bag at lade denne slags træ blive, er, at det skal øge den biologiske mangfoldighed. 

Fældning

Et eller flere træer høstes/hugges. Det kan for eksempel være, at man gør det for at give plads til ny skov, eller for at tynde ud i skoven. Nogle gange fældes mange træer på én gang, hvilket kan føre til renafdrift.

Fotosyntese

Fotosyntese er processen, hvor grønne planter omdanner solens UV-stråler til energi. Denne proces til at absorbere energi og vokse bruges af alle planter og træer.

Førne

Det øverste lag af de forskellige jordlag. Det består hovedsageligt af dødt organisk materiale, primært i form af nedfaldent løv og grene. Mange svampe, planter og små dyr lever i førnen og bruger materiale fra laget til at overleve.

Hektar

En hektar er en måde at måle et skovområdes størrelse på. Én hektar svarer til 10.000 kvadratmeter (100x100 m).

Hemicellulose

Hemicellulose er et stof, som sammen med cellulose og lignin optager det meste af pladsen i planters cellevægge. Men hvordan adskiller hemicellulose sig fra cellulose? Strukturen af de to stoffer er forskellig. For eksempel har hemicellulose meget kortere kæder end almindelig cellulose. De to stoffer spiller også forskellige roller i plantens cellevæg.

Humus

Humus har intet med hummus eller kikærter at gøre. Humus er et ord for nedbrudte plante- og dyredele i førnen (det øverste lag i de forskellige jordlag). Nedbrudt lignin er den vigtigste kilde til humus.

Jordart

Jordarten bestemmes ud fra hvilke stoffer og materialer, jorden består af. Ler, sand, silt, muldjord, tørv og kalkjord er eksempler på forskellige jordtyper. Hvis man kender jordtypen, ved man bedre, hvilke træer og planter, der vil trives i jorden.

Kantzone

Inden for skovbrug er en kantzone et område, hvor skovlandet grænser op mod en anden type jord, for eksempel agerjord eller et vandløb. En tommelfingerregel for at tage det bedste hensyn til miljøet er at have en kantzone på omkring 25 meter.

Kulstoflager

Et kulstoflager er noget, som optager og lagrer mere kulstof, end det udleder. Skoven er for eksempel en af planetens største og bedste kulstofdræn.

Kulturskov

En kulturskov er en opdyrket skov, som er stærkt præget af menneskelig udvikling. Det kan også dreje sig om en skov, som er dyrket af mennesker fra begyndelsen.

Lignin

Lignin er et begreb, der dækker over flere forskellige materialer, som findes i planters cellevægge. Det er et af de mest almindelige organiske stoffer i naturen, og lignin bidrager til at gøre træer stærke.

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er en række regler og love, som er lavet for at beskytte naturen og miljøet på flere forskellige måder. Dele af miljøbeskyttelsesloven omhandler plante- og dyreliv. 

Monokultur

En monokultur er en dyrkning, hvor der kun vokser planter af en enkelt art. I skovbrug refererer det ofte til skove, hvor der kun er en eller meget få træarter.

Måldiameterhugst

Måldiameterhugs er en driftform inden for skovbrug. Den indebærer, at udvalgte træer fældes, når de når en vis størrelse, eller diameter. Derefter har de mindre træer tid til at vokse sig store, inden det igen er tid til næste runde af fældninger.

Naturskov

Naturskov er skov, som ikke er blevet rørt af menneskelig aktivitet i lang tid. Der er to slags naturskov; primær og sekundær. Primær naturskov er en skov, der aldrig er blevet dyrket af mennesker. Sekundær naturskov er skov, som tidligere er dyrket er mennesker, men som vokser tilbage og bliver til ubrugt skov.

Nøgleart

En nøgleart er en plante- eller dyreart, som spiller en afgørende rolle i et økosystem, og de andre arter, der lever i det.

Nøglebiotop

Et område i skoven, der har meget store naturværdier, og stor betydning for de arter, der lever i den. Ofte indeholder nøglebiotoper truede eller sjældne organismer, som er altafgørende for områdets fremtid.

Renafdrift

Renafdrift er en totalrydning af en skovbevoksning. Altså, alle eller næsten alle træer i et skovområde bliver fældet. Det efterlader et åbent område, hvor der ofte kun er stubbe eller trærester tilbage.

Skovbrug (skovdrift)

Skovbrug, eller skovdrift, betyder, at skovjord bruges til dyrkning af råmateriale som for eksempel træ og brændsel.

Skovlandbrug

Skovlandbrug er, som navnet også tyder på, en blanding af landbrug og skov. Det er en god måde at gøre landbrug mere bæredygtigt på. Skovlandbrug bruges på flere måder, for eksempel ved at man laver foder ud af skovens frugter, bær og løv, eller ved at give landbrugsdyrene et bedre miljø, omgivet af skovens træer og buske.

Skovloven

Skovloven er en lovbekendtgørelse, som har til formål at beskytte og bevare de danske skove. Loven er også med til at fremme bæredygtig skovbrug.

Skovrydning

Skovrydning beskriver et område, som tidligere har været skov, som bliver lavet til en anden slags jordområde. For eksempel landbrugsjord, boligområder eller åbne marker.

Spiring

Spiringen er begyndelsen på en plantes liv. Det er det stadie i planten eller træets livscyklus, hvor planten begynder at vokse ud af frøet. Spiring er stadiet mellem frø og ungt træ.

Stormfald

Stormfald er, når mange træer i samme område, for eksempel størstedelen af træerne i en bevoksning, falder til jorden som følge af kraftig storm.

Traditionel skovdrift

Alle træer i en traditionel bevoksning fældes samtidig (renafdrift), når de har nået den ønskede størrelse. Derefter planter man samme mængde træer igen samtidig (ofte planter man kun én træart, altså en monokultur), og processen gentages.

Typograf (bille)

Typografen (Ips typographus) er en barkbille, som formerer sig ved, at hannerne graver sig gennem barken på graner. Det kan gøre stor skade på granskove.

Udtyndning

Udtyndning indebærer, at en skovekspert fjerner træer af lavere kvalitet, for at andre træer skal få større chancer for at gro.

Urskov

En urskov er en skov, som aldrig er blevet udsat for menneskelig indblanding (for eksempel jordbrug eller skovbrug). Til daglig bruger vi også nogen gange ordet urskov, når vi snakker om en gammel skov, også selvom det ikke er den korrekte beskrivelse inden for skovbrug.

Vindfald

Vindfald er, når et enkelt træ falder til jorden som følge af storm eller kraftig vind.

Økosystem

Et økosystem er et ord for det dynamiske samspil mellem klima og levende arter i et  afgrænset naturområde. Økosystemer kan være alt fra enorme til meget små, og alle systemer har deres egne unikke forhold.

Gør en indsats for skoven - køb træer hos EcoTree

Nu er du nået til vejs ende! Vi håber, at du fandt de begreber, du ledte efter, i vores ordliste. Grunden til, at vi så gerne vil dele en masse information om skov, træer og natur er, at vi hos EcoTree arbejder med bæredygtigt skovbrug.

Hele vores idé er at engagere privatpersoner og virksomheder i skoven. På den måde sikrer vi sammen skovenes fremtid, inklusiv den biologiske mangfoldighed, og vi kan sammen bidrage til at beskytte naturen mod klimaforandringer!

Er du klar til at eje et træ?

Det særlige ved EcoTree er, at alle kan blive ejer af et træ - inklusiv dig! Du kan lære mere om vores unikke skovbrugsarbejde eller vælge dine yndlings træsorter i vores TræShop.

Modtag nyheder om EcoTree

Modtag nyheder om EcoTree

Det tager kun et sekund at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil modtage historier fra EcoTrees skove og biodiversitetsprojekter, gode tilbud og informationer om nye træarter. Plus meget mere!
Læs mere Læs mindre
ecotree newsletter

Pak kurven, det er tid til skovtur