EcoTree artlexikon

Är du intresserad av att lära känna träd och skogen bättre? Upptäck tekniska ordförråd, lexikon och definitioner av trädrelaterade termer och berika din kunskap om skogen, trädarter, trädens anatomi, trä och jordtyper!

Launay Guen-skogen, Frankrike

Är du intresserad av att lära känna träd och skogen bättre? Upptäck tekniska ordförråd, lexikon och definitioner av trädrelaterade termer och berika din kunskap om skogen, trädarter, trädens anatomi, trä och jordtyper!

Vad skiljer barrträd från lövträd?

Träden är grupperade i två stora grupper: lövträ på ena sidan och barrträd på den andra. Barrträd har i allmänhet blad reducerade till nålar (tall, gran) eller fjäll (thuja). Deras bladverk är bestående året om, utom i vissa fall som lärk. Fotosyntesen av barrträd fortsätter delvis under den dåliga säsongen, vilket ger dem snabbare tillväxt än lövträd. Barrträd når snabbare större storlekar, deras vana (allmän utseende och tillväxtläge) är mer regelbunden. Ur ekologisk synvinkel är barrträ i allmänhet mindre krävande när det gäller jordens sammansättning än lövträ; de är också mer motståndskraftiga mot kyla.

conifere
Barrväxter
Frukten av många barrträd är i form av kottar. Barrträd, undergren till gymnospermer, är träd och buskar, vars äggceller (och därför, efter befruktningen, frönna) är nakna, inklämmda mellan koniska fjäll.
Barrved
Namnet "resinous" (barrträ) påminner om att träet av dessa arter innehåller resin, ett visköst och doftande ämne, som utsöndras i bladen, barken och ofta i träiga vävnader.
Lövträ
Hard tillhör angiosperms dikotyledoner är träd lövfällande och förlorar därför sina löv på vintern. Till skillnad från barrträd utvecklas ägg i en sluten äggstock.
feuillu
Gömfröiga växter
Begreppet "angiosperm" kommer från grekiska och består av fröplantor. Angiosperms, vanligtvis känd som "blommande växter", är växter vars reproduktionsorgan är kondenserade till en blomma och vars befruktade frön är inneslutna i en frukt.
dicotyledone
Tvåhjärtbladiga växter
Namn som ges till växter vars embryo innehåller frön som oftast bär två löv som förekommer vid reproduktionen.
Nakenfröiga växter
Grekisk term för fröplantor. Egenskapen hos gymnospermväxter är att deras ägg är naket och får direkt pollen. Det bärs av ett bördigt blad eller öppet fjäll.
Vindpollinerade
Betecknande för en växtart vars pollen rör sig genom luften med hjälp av vinden, vilket möjliggör befruktningsprocessen.
Insektpollinerade
En växt vars befruktning är beroende på pollinering av insekter
entomophile

Om och kring Skogen

Biologisk Mångfald
Etymologi framkallar mångfalden av levande arter (mikroorganismer, växter, djur) som finns i en miljö, och därför alla de processer, livsstilar eller funktioner som leder till att upprätthålla en organism i livets tillstånd.
Fauna
Alla djurarter som lever i samma geografiska utrymme vid en viss tidpunkt
Flora
Alla växtarter som lever i samma geografiska utrymme under en viss period.
Stammen
Stam av trädet som avverkas, toppas och rensas från kronan och grenarna.
grume
Lövfällande
"Deduc" kommer från latin och betyder att falla. En "dedcu"växt (lövväxt) är därför en växt som tappar sina blad för att spara energi på hösten, när temperaturen sjunker och särskilt när dagslängden minskar. Träden går och lägger sig.
Pioneerart
Första art som växer tillbaka på mark som har bränts eller rensats efter en nedskärning. Tall och björk är banbrytande arter i en sådan situation.
Termofilisk
Denna term beskriver en växt som helst växer på varma och soliga platser.
sylviculture
Skogsbruk
Silviculture är förvaltning av hållbar utveckling av skogen eller skogsplantering
Fotosyntes
Fotosyntesen skapar näringsämnen (i form av kolhydrater) från solens ljus. Organismer som använder fotosyntes är autotrofiska eftersom de skapar organiskt material från oorganiskt material.
Autotroph
En organism som kan skapa sitt eget organiska material från mineralelement.
Sambyggare
Term som kvalificerar en växt som bär manliga blommor och kvinnliga blommor separerade från varandra, men på samma exemplar.
Tvåbyggare
En unisexual växt som kräver två exemplar, en hane och en hona för att säkerställa reproduktion
Fuktig zon
Region där vatten är den huvudsakliga faktorn som kontrollerar den naturliga miljön och tillhörande djur- och växtliv.
tourbiere
Myr
Våtmark, täckt av vegetation, vars specifika ekologiska förhållanden har möjliggjort bildandet av en mark som består av en torvavlagring.
Torv
Fossilt organiskt material gjord av vegetabiliska spillror från nedbrytning av växter i frånvaro av luft
Förna
Naturligt lager av organiska spillror, löv, kvistar och förfallande bark i jorden som är värd för ett ekosystem av sönderdelande organismer som gradvis förvandlar det till humus.
Humus
Det övre jordlagret som skapas och upprätthålls genom nedbrytning av organiskt material.
humus
Detritusätare
Nedbrytande organism (bakterier, svampar eller ryggradslösa djur) som äter detritus av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. De deltar i återvinning av organiska föreningar och spelar därför en viktig roll i livsmedelskedjan.
Beskogning
Funktion som består V att återställa eller skapa nya skogsområden eller skogar, vanligtvis efter en nedskärning eller storm.

Jordtyper

Sandig jord
Ofta torrt, näringsfattig och dålig dränering
Slamjord
Dessa jordar är lättare att arbeta med och förvarar stora mängder vatten. De skiljer sig från sandjord på grund av att det har lätt att bilda en skorpa, vilket ofta är mycket hård.
limoneux
Lerjord
Lerjord är tung jord och värms inte upp efter vintern, men är utmärkt på vattenhållning,
kalkstensjord
Mer ovanlig, kalksten som finns i ren jord (sten), i form av sand eller lera (marl). Närvaron av kalksten främjar nedbrytningen av organiskt material och assimilering av mineralelement av växter.
Humusjord
Typisk torvmark är ofta sur och lämpar sig inte för många grödor. Håller lätt vatten men är benägen att torka ut på sommaren.

Runt Trädet

Trä
Växtvävnad (xylem) som spelar en dubbel roll i kärlväxter: ledare av sap och stödvävnad som ger dem motstånd i stjälkarna.

trunk
 1. bark
  Det yttre skiktet som täcker stammen, grenarna och rötterna till ligninhalt växter (dvs. levande träd, buskar, kaktusar och klättrande växter)
 2. 2.Floem
  Kärlvävnad som används av växter för näringsändamål
 3. 3.Kambium
  Trädets inre bark
 4. 4.Splitved
  Lager av fysiologiskt aktivt trä, rikt på reservämnen.
 5. 5.Duramen
  Kärnved, den centrala delen av trädet som spelar en mekanisk roll för att stödja trädet.
 6. Märg
  Den inre delen av trädet används för att transportera näringsämnen.

tree
 1. 1. Kronae
  Alla grenar och delar av stammen som inte ingår i kärnveden. I vanligt språkbruk kallas det ofta "ekens huvud".
 2. 2.Kärnved
  En del av trädstammen under kronan som saknar grenar.
 3. 3. Rötter
  Underjordiska delar av en växt som fäster den till jorden och drar vatten och näringsämnen som är nödvändiga för dess utveckling.
 4. 4.Stam
  Huvuddelen av stammen på ett träd, vanligtvis bar, beläget mellan rötterna och kronan.
 5. Bladverk
  Uppsättning av löv
 6. 6.Gren
  Förlängningen och tillväxten i sidotjockleken på ett trädstam är en del av de processer som gör att en växt kan växa.

leaf
 1. Löv
  Tun platt del
 2. 1.Knopp
  Tillväxten sker i slutet av sommaren och under hösten på träders gren eller stam som innehåller stjälkar, grenar, löv, blommor eller frukt.
 3. 2.Kvist
  Liten gren
Sap
Mineralvatten som transporterats till bladen genom splintveden.
chaton
Hängen
Mjuka blommor som är karakteristiska för vissa lövträd som kan vara både upprätt eller hängande, gröngula eller silviga. Medan hängerna syns från hösten eller vintern, kommer de bara riktigt ut på våren när de släpper sin pollen.
Blomställningar
Alla blommor grupperade ihop och ordnade på ett exakt sätt på en stjälk.
Stjälk
Vegetativt organ som förbinder blomman till stammen.
pedoncule