24 sep 2021

Vad är hållbart skogsbruk och varför är det viktigt för skogen?

Här går vi igenom vad hållbart skogsbruk innebär och varför det är så viktigt för att framtida generationer också ska få njuta av det skogen har att erbjuda.

Vad är hållbart skogsbruk och varför är det viktigt för skogen?

Vi på EcoTree jobbar med hållbart skogsbruk. Det är ett måste om även framtida generationer ska kunna njuta av det skogen har att erbjuda. Dessvärre minskar mängden skogar på planeten i hela tiden. Men vad kännetecknar egentligen hållbart skogsbruk?

Vad är hållbart skogsbruk?

På många platser har skogar brukats på ett ohållbart sätt och därför minskat i storlek eller helt försvunnit. Motsatsen till det är att bedriva ett hållbart skogsbruk. Genom ett hållbart skogsbruk kan skogen både utnyttjas och bevaras. Det behöver finnas balans - moderna metoder kan skapa ett skogsbruk med alla viktiga aspekter i åtanke.

Hållbart skogsbruk handlar alltså inte om att lämna skogen helt orörd. Skogen ska vara en resurs som används på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Skogsbruk i Sverige och utomlands

Det kan vara bra med en återblick för att se hur vi hamnade här. En stor orsak till dagens läge är att vi under lång tid brukade skogen på ett ohållbart sätt. Långt ifrån alla hot är över idag, men under 1800-talet gick den ohållbara avverkningen väldigt fort i Sverige. Redan då insåg vi att skogarna började försvinna.

På den tiden skapades stora kalhyggen i rasande takt för att bidra med virkesmaterial. Sedan dess har den dramatiska avverkningen aldrig återkommit, och idag anses Sverige vara ett föregångsland inom skogsbruk.

Däremot har skogspolitiken under tiden hunnit svänga fram och tillbaka många gånger. Skogsbruksföretag, politiska partier och miljöorganisationer (för att inte tala om individer) har olika syn på den ekonomiska och biologiska roll som skogen ska spela. I och med det skiljer sig också tolkningen av vad som är hållbart skogsbruk, och vilka metoder som är acceptabla.

Utomlands ser debatten ut på liknande sätt, men åtgärderna skiljer sig åt. Vissa länder har modeller där stora skogsområden är helt skyddade och andra utnyttjas intensivt. Andra bedriver skogsbruk på många platser, men i mindre skala. Sverige tillhör den andra kategorin.

Utmaningarna med skogen är dock globala, inte minst med tanke på hur de är sammankopplade med klimatförändringarna som påverkar hela planeten. Därför är minskade skogsområden och ohållbart skogsbruk ett problem, oavsett i vilket land det sker.

Grundstenar i hållbart skogsbruk

Tanken med hållbart skogsbruk är inte att sluta använda skogens träd som resurs. Istället handlar det om att hitta rätt balans. Skogen ska brukas och bidra med värdefulla saker till samhället, men det är exakt lika viktigt att den bevaras, inklusive dess roll inom t ex biologisk mångfald. Dessutom ska skogsbruket inte skapa ensidiga monokulturer som endast består av vissa trädarter och storlekar.

Inom hållbart skogsbruk pratas det ofta om tre mål: ekologiska, ekonomiska och sociokulturella. Samtliga ska tillgodoses, vilket kräver en god balans.

Ekologiska mål

När vi pratar om hållbart skogsbruk brukar tankarna först gå till den ekologiska biten. Och det är naturligt; en stor del av ekologin består av att värna om ekosystem, bevara biologisk mångfald och att stå emot klimatförändringar på bästa sätt. Det handlar helt enkelt om att skogarnas naturvärde ska finnas kvar även i framtiden.

Ekonomiska mål

Det går att göra en hel del saker av träd. Många av råvarorna är både värdefulla och förnybara, vilket gör att det går att hämta mycket från skogen ur en ekonomisk synvinkel. Dessvärre har ohållbart skogsbruk lett till en skepsis mot att utnyttja skogen som resurs överhuvudtaget. Men vi som förespråkar hållbart skogsbruk menar att det både går att ta hand om skogens andra värden och utnyttja den som en resurs på samma gång.

Sociokulturella mål

Det är viktigt att inte glömma den sociokulturella aspekten. Skogar är en plats för livsstil, kultur, lärande och utveckling. Utan skogar försvinner möjligheterna till vandring i skogen och många andra aktiviteter som de erbjuder. Risken är att många områden till slut bara består av bebyggelse. Dessutom finns det många forn- och kulturlämningar i skogen som behöver bevaras, antingen genom skötsel eller att förbli orörda.

Milstolpar på vägen mot hållbart skogsbruk:

  • 1903 fick Sverige sin första skogsvårdslag som började reglera skogsbruket
  • 1977 förbjöds kemiska lövbekämpningsmedel
  • 1994 jämställdes värdet av hög virkesproduktion med att bevara den biologiska mångfalden
  • 1995 antogs EU:s lagstiftning för skogsbruk i och med Sverige EU-medlemskap
  • 1999 Miljöbalken för hållbart utveckling antas (innefattar bl a skogsvårdslagen)

Skogsvårdslagen - ett steg mot hållbart skogsbruk

Skogsvårdslagen som togs i kraft 1999 ställer nya krav på miljöhänsyn. Målen som ingår är biologisk mångfald, vattenkvalitet, kulturarv och skogens sociala värde. Dessa liknar grundstenarna i hållbart skogsbruk. Den anger t ex att skogen är en förnybar resurs som ska skötas på ett sätt som gör att den finns kvar på lång sikt.

Vad innebär hållbart skogsbruk i praktiken?

Lagar, bestämmelser och förhållningssätt är en sak. Men vad innebär hållbart skogsbruk på plats ute i skogen? Jo, tolkningarna av begreppet varierar, men ofta handlar det om hur den som äger skogen väljer att vårda och avverka.

Förr i tiden avverkades ofta stora skogsområden genom s k trakthyggesbruk som lämnade öppna ytor. Idag tittar fler och fler istället på sätt att bedriva ett hyggesfritt skogsbruk som inte skapar stora, tomma ytor. Vi på EcoTree avverkar endast utvalda träd istället för att skapa kalhyggen. Genom att göra på det sättet sker återväxten också stegvis, vilket gör att skogarna inte blir monokulturer med några få trädsorter i liknande storlekar.

Och detta synsätt är kopplad till en annan central del av hållbart skogsbruk. När skogen får växa på ett naturligt och varierat sätt bevaras de ursprungliga ekosystemen och den biologiska mångfalden. I monokulturer blir det istället lätt att bara vissa växter och djur gynnas.

Skogen - en kolsänka

Något som uppmärksammats allt mer är skogens roll som kolsänka. Klimatförändringar är ett stort problem, och den minskade mängden skog bidrar till dem. Träd binder nämligen kol från atmosfären som en del av sin fotosyntes.

Ett ökat antal träd och en större utbredning av skog kan alltså vara ett sätt att motverka klimatförändringar. Dessutom kan kolet som försvinner från atmosfären följa med i materialet som skapas av avverkade träd och förbli bundet i det under lång tid. Därför tros träd - inte minst hållbart skogsbruk som både bevarar skog och bidrar med virke - kunna vara en del av lösningen på utmaningarna med klimatet.

Varför ska skogen utnyttjas överhuvudtaget?

En fråga om hållbart skogsbruk som ofta dyker upp är varför skogen ska utnyttjas som resurs. En del anser att skogen överhuvudtaget inte ska röras, och det är så klart med dess bästa i åtanke. Men vi som tror att den kan utnyttjas på ett hållbart sätt anser att den kan avverkas och bli till virke och andra värdefulla resurser.

Nyckelordet är dock just “hållbart”; den ska användas på ett sätt som gör att den är minst lika livskraftig om flera hundra - och tusen - år. Och då krävs det moderna, hänsynsfulla och anpassade skogsbruksmetoder som balanserar alla viktiga aspekter.

Stöd hållbart skogsbruk - äg träd genom EcoTree

Vill du stödja hållbart skogsbruk och göra en insats för planetens skogar? Då kan EcoTree vara något för dig. Vi vårdar skogar i Europa, där privatpersoner och företag sedan kan köpa träden. Tanken är att det delade ägandet ska bevara skogarna och säkra dem inför framtiden. Dessutom skapar det ett personligt engagemang (du kan till och med besöka dina träd i vissa av skogarna).

Dina träd fungerar som kolsänkor under lång tid och hjälper till att bevara skogens biologiska mångfald. När de till slut avverkas och säljs som hållbart virkesmaterial är vinsten din. Sedan planteras nya träd i deras ställe. Hållbart skogsbruk är helt fantastiskt!

Köp träd hos EcoTree

Frågor? Kontakta oss!