15 sep 2021

Vad är en våtmark och hur står det till med planetens våtmarker?

Planetens våtmarker är hotade, och vi behöver göra insatser för att återväxa dem. Här kan du lära dig mer om våtmark och varför det är så viktigt.

Vad är en våtmark och hur står det till med planetens våtmarker?

Planetens våtmarker är hotade, och vi behöver göra insatser för att återväxa och återställa dem. Men vad är en våtmark och varför är de så viktiga? Och vad kan vi göra för att öka antalet våtmarker och deras utbredning igen?

Våtmarkerna har till och med sin helt egna dag, internationella våtmarksdagen som infaller den 2 februari.

Vad är en våtmark?

En våtmark är ett markområde där vatten finns nära, under eller över markytan under stora delar av året. Våtmarker kan få sitt vatten från nederbörd, marken eller närliggande vattendrag. De flesta av dem är översvämmade eller konstant fuktiga.

Mossar, kärr och myrar

Mossar och kärr är två exempel på våtmarker. De brukar också kallas för myrar. Mossar ligger högt i marken och får därför främst sitt vatten från nederbörd. Kärr ligger däremot djupare och får vatten både från nederbörd och omgivande mark. Kärr brukar ha en rikare vegetation, men också kräva mer näring.

Det är vanligt att mossar och kärr tillsammans bildar större myrar - naturliga, varierade och artrika våtmarker. Dessa är ofta rika livsmiljöer som fungerar som hem för många växter och djur. När myrar blir mindre och färre leder det dessvärre till att arterna blir hotade eller försvinner i området.

Varför är våtmarker viktiga?

Våtmarker är viktiga av flera orsaker. De är naturliga vattenfilter som fångar upp föroreningar som t ex fosfor och tungmetaller. Många djur trivs i våtmarker, vilket gör dem viktiga för att bibehålla naturens biologiska mångfald.

I takt med att våtmarkerna blir färre och mindre minskar förekomsten av djuren som lever i dem. 19 % av Sveriges rödlistade arter är kopplade till våtmarksmiljöer (enligt Naturvårdsverket). Några exempel är fåglar, fiskar, grodar, fladdermöss, sländor, snäckor och skalbaggar.

De skyddar från översvämningar genom att de låter vattnet sjunka ner i marken. Färre våtmarker ökar risken för översvämningar. Samtidigt är de också till nytta vid torka eftersom de lagrar vatten som sedan kan användas.

Våtmarker är dessutom en av planetens bästa kolsänkor. Det innebär att de fångar upp och lagrar koldioxid från atmosfären, och på så sätt motverkar klimatförändringar. Färre/mindre våtmarker betyder alltså ännu mer koldioxid - ytterligare en mycket bra orsak att ta bättre hand om dem. Naturskyddsföreningen uppskattar att torrläggning av våtmarker står för hela 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Förutom den ekologiska nyttan har våtmarker också en social roll. De är utmärkta områden för jakt, fiske och andra friluftsaktiviteter. När orörd natur blir ovanligare försvinner också våra möjlighet att njuta av den.

Hot mot våtmarker i Sverige och utomlands

Cirka 20 % av Sveriges landyta utgörs av våtmark. Men trots att Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen är de hotade även här. Redan 1994 infördes ett förbud mot avvattning av våtmarker. Trots det bedöms dagens bevarandestatus som otillräcklig eller dålig.

Våtmarker gränsar ofta till jordbruk, skogsbruk och bebyggelse. Dessa faktorer kan bli till hot mot en våtmark när de bedrivs på ett ohållbart sätt. Ofta sker så kallad utdikning för att bereda plats för jord- och skogsbruk. Föroreningar och klimatförändringar är två andra hot mot planetens våtmarker.

Till följd av hoten har många naturliga våtmarker dessvärre försvunnit. Problemet har uppmärksammats av Naturvårdsverket, som gjort myllrande våtmarker till ett av sina miljökvalitetsmål.

Går det att skapa nya våtmarker?

Det går att anlägga nya våtmarker eller återställa de som skadats. Det uppmuntras ofta till det, och i en del fall kan markägaren få pengar för att anlägga och sköta om våtmarker. Även kommuner kan ansöka om stöd för att anlägga eller restaurera befintliga våtmarker. Det kallas bidrag för våtmarksprojekt och ingår i ramen för LONA (den lokala naturvårdssatsningen).

Initiativen kan förhoppningsvis göra att utvecklingen vänder. Men nyckeln ligger troligen i ett ökat engagemang för våtmarker och annan vildmark, både hos företag och privatpersoner. Insatser och medvetenhet driver utvecklingen åt rätt håll.

Gör en insats med EcoTree

Vi på EcoTree är engagerade i att vårda och bevara planetens skogar. Vår tanke är att de ska kunna utnyttjas som en resurs, men på ett hållbart sätt. Även framtida generationer ska kunna njuta av det skogen har att erbjuda. Likt våtmarker behöver dess stora värde vårdas med hållbarhet i åtanke.

Du kan köpa träd i våra skogar och på så sätt bidra till att både binda koldioxid från atmosfären och bevara den biologiska mångfalden. När träden avverkas med hållbara metoder och blir till virke är avkastningen din, eftersom du äger dem. Och oroa dig inte - vi planerar så klart nya träd som ersätter de som avverkats.

Gå ett steg längre - stöd projekt inom biologisk mångfald

EcoTree handlar inte bara om att sälja träd. Eftersom biologisk mångfald är en central del i allt vi gör, kan du som privatperson eller företag vara med och bidra till specifika projekt i våra skogar, t ex för att återställa vattennära skogar och våtmarker. Sedan får du en årlig aktivitetsrapport där du får veta mer om framstegen som ditt bidrag varit en del av. Allt vi gör handlar om att vårda och växa naturliga ekosystem, exempelvis våtmarker.

Följ med till skogen