28 feb 2022

Ordlista - vanliga begrepp kring skogsbruk och träd

Det finns många ord och begrepp som är kopplade till skogsbruk och träd. Här i vår ordlista hittar du förklaringar av några av de vanligaste.

Ordlista - vanliga begrepp kring skogsbruk och träd

Om du vill lära dig mer om skogsbruk och träd är det bra att snabbt få koll på så många uttryck som möjligt. Därför vill vi på EcoTree hjälpa dig på traven med denna ordlista med vanliga skogs- och trädrelaterade begrepp.

Begrepp kring skogsbruk och träd, A-Ö

Här är EcoTrees lista på bra begrepp att kunna när det gäller skogsbruk och träd. Är det något som saknas? Berätta det gärna för oss!

Avskogning

Avskogning innebär att ett område som tidigare varit skog blir till en annan typ av mark, t ex jordbruksmark, bostäder eller annan öppen mark. Det kan också handla om kraftig avverkning för att bidra med resurser.

Avverkning

Avverkning innebär ett eller flera träd skördas/huggs ned. Det kan t ex ske för att ge plats åt ny skog eller glesa ut skogen. Ibland kan många träd avverkas på en gång och leda till kalhyggen.

Bestånd

Inom skogsbruk innebär bestånd ett större antal träd eller trädplantor som växer tillsammans. Ofta finns det något som kopplar samman dem, t ex trädens ålder eller art.

Biochar

Biochar är koldioxidrik kol som gör att växter växer snabbare, eftersom det ökar jordens kvalitet. Samtidigt är det en kolsänka som binder koldioxid från atmosfären under lång tid.

Biologisk mångfald (biodiversitet)

Biologisk mångfald (biodiversitet) är ett begrepp som betyder variation och artrikedom i naturen. Olika naturområden har olika unika förutsättningar som är viktiga att bevara.

Biomassa

Biomassa är ett uttryck för biologiskt material som ingår i levande organismer. Träds biomassa kan t ex användas för att skapa energi.

Biotop

Biotop är en specifik omgivning i naturen där vissa växter eller djur trivs och lever i området.

Blandskog

Blandskog är en skog där det finns två eller flera trädslag på samma gång.

Blädning

Blädning är en avverkningsmetod inom skogsbruk. Den innebär att de största och grövsta träden huggs ned med ett visst tidsintervall, sedan inväntas det att nya träd växer sig stora innan det är dags för nästa runda avverkning.

Bärande träd

Bärande träd är ett ord för de träd och buskar som producerar frukt och bär. Ek, en och rönn är exempel på bärande trädslag.

Cellulosa

Cellulosa är ett ämne som är den huvudsakliga beståndsdelen i växters cellväggar, t ex träden som växer i skogen. Det är det vanligaste organiska ämnet i naturen och kan användas till många olika saker.

Ekosystem

Ett ekosystem är ett ord för ett avgränsat naturområde och det som lever och växer i det. Ekosystem kan vara allt från enorma till mycket små och alla system har sina egna unika förutsättningar.

Energiskog

Energiskog är skog som odlas för att utvinna energi. Energin används t ex för att producera biomassa eller biobränsle.

Evighetsträd

Inom skogsbruk innebär betyder "evighetsträd" träd som lämnas kvar vid slutavverkning. Tanken med att lämna kvar dessa träd är att öka den biologiska mångfalden.

Fjällnära skog

Fjällnära skog är begrepp som används för att beskriva skog som ligger väster om Skogsstyrelsen gräns för fjällnära skog. Många av dessa skogar är gamla och viktiga för rennäringen.

Fotosyntes

Fotosyntes är processen då gröna växter med hjälp av andra ämnen omvandlar solens UV-strålar till energi. Denna metod för att ta till sig energi och växa används bl a av många träd.

Förna

Det högsta lagret av de olika jordnivåerna. Den brukar främst bestå av organiskt material, t ex döda växtdelar, djurrester och avföring. Många svampar, växter och små djur lever i förnan och använder sig av material från lagret.

Gallring

Gallring innebär att en skogsbrukare tar bort träd av sämre kvalitet för att andra träd ska få större chanser att blomstra.

Granbarkborre

Granbarkborre (Ips typographus) är en skalbagge som förökar sig genom att hanen gräver sig igenom barken på granar. Den kan göra stor skada på granskogar.

Groning

Groning är det stadium i ett träds livscykel då trädplantan börjar växa inuti fröet. Det är steget mellan frö och ungträd.

Hektar

En hektar är ett sätt att mäta ett skogsområdes storlek. Måttet motsvarar 10 000 kvadratmeter (100 x 100 m).

Hemicellulosa

Hemicellulosa är ett ämne som dominerar växters cellväggar tillsammans med cellulosa och lignin. Men hur skiljer sig hemicelluosa från cellulosa? Jo, framför allt genom att hemicellulosa har mycket kortare kedjor än vanlig cellulosa.

Humus

Humus har inget med hummus eller kikärtor att göra. Humus är ett ord för nedbrutna växt- och djurdelar i förnan (det högsta lagret i de olika jordnivåerna). Nedbrutet lignin är den viktigaste källan till humus.

Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk är precis vad det låter som: skogsbruk som inte lämnar efter sig kalhyggen (markområden där det inte finns några träd).

Hållbart skogsbruk

Hållbart skogsbruk innebär att skogen som brukas kan utnyttjas och bevaras på samma gång genom att använda hållbara metoder.

Jordart

Jordart är ett begrepp som används för att beskriva jordens innehåll, t ex baserat på vilken typ av jord eller ämnen som finns i störst utsträckning i ett område.

Kalhygge

Ett kalhygge är ett skogsområde som slutavverkats. Det innebär att alla eller nästan alla träd i området har huggits ned. En öppen yta uppstår, vanligtvis med bara stubbar eller trädrester kvar.

Kantzon

Inom skogsbruk innebär kantzon ett område där skogsmarken gränsar mot annan typ av mark, t ex åkermark eller ett vattendrag. En tumregel för att ta hänsyn till miljön är att ha en kantzon på ungefär 25 meter.

Kolsänka

Kolsänka är något som tar upp mer koldioxid än det släpper ut. Skogen är en av planetens största och bästa kolsänkor.

Kulturskog

Kulturskog är skog som präglats kraftigt av mänsklig utveckling. Det kan också handla om skog som planterats in från början.

Levande skogar

Levande skogar är ett av de 16 miljömålen som beslutats av Sveriges riksdag. Det består av nio delmål som bl a har med biologisk mångfald och skogens ekosystem att göra.

Lignin

Lignin är ett samlingsbegrepp för en serie ämnen som ingår i växters cellväggar. Det är ett av de vanligaste organiska ämnena i naturen och bidrar till att ge träd sin styrka.

Luckhuggning

Luckhuggning innebär ett skogsbruk där små luckor i beståndet huggs fram. Tanken är att föryngring av träden sedan ske i luckorna.

Miljöbalken

Miljöbalken är en samling regler i syfte att skydda miljön på flera olika sätt. Delar av miljöbalken handlar om skogen, t ex skyddet av skogar med höga naturvärden.

Monokultur

En monokultur är en odling där endast en enda art växer. Inom skogsbruk syftar det ofta på skogar där det enbart finns en eller mycket få trädsorter.

Mångbruk

Mångbruk innebär att använda det skogsbruket ger på andra sätt, t ex inte bara som virkesmaterial.

Naturskog

Naturskog är skog som varit opåverkad av mänsklig aktivitet under lång tid. Naturskog brukar delas upp i primär (alltid varit skog utan avbrott) och sekundär naturskog (tidigare utnyttjad mark som växt igen och åter blivit obrukad skog).

Nyckelart

En nyckelart är en växt- eller djurart med stor betydelse för ett ekosystem och de andra arterna som lever i det.

Nyckelbiotop

Ett område i skogen som har mycket stora naturvärden och stor betydelse för arterna som lever i den brukar kallas för en nyckelbiotop. Det är vanligt att nyckelbiotoper innehåller hotade eller sällsynta organismer som dessutom är livsviktiga för områdets framtid.

Omloppstid

Omloppstid är ett ord för att beskriva ett träds produktionstid från sådd eller plantering till slutavverkning.

Ordlista inom träd och skogsbruk

Skogsbruk (skogsskötsel)

Skogsbruk, eller skogsskötsel, innebär att skogsmark utnyttjas för produktion av råvaror som t ex virke, ved och bränsle.

Skogsbruksplan

En skogsbruksplan är ett verktyg för att skapa målsättningar samt planera arbete och ekonomi inom skogsbruk.

Skogsjordbruk (agroforestry)

Skogsjordbruk (agroforestry) innebär att jordbruk bedrivs genom att växa träd och andra skogsväxter samtidigt som jordsbruksgrödor odlas på samma plats.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen är den lagstiftning som gäller för skogsägare från samhällets sida. Den bestämmer t ex hur du ska agera när du anlägger ny skog eller avverkar skog, men också hur du ska vårda skogen och de resurser som finns i den.

Slutavverkning (föryngringsavverkning)

Slutavverkning (föryngringsavverkning) är den sista fasen i trakthyggesbruksprocessen där träd i ett äldre bestånd avverkas för att ge plats för ny skog.

Trakthyggesbruk

Trakthyggesbruk är en skogsbruksmetod som går ut på att etablera en hel generation med träd på en gång. Samtliga träd skördas sedan vid en slutavverkning, och cykeln upprepas.

Urskog

Urskog är skog som aldrig utsatts för mänsklig påverkan (t ex jordbruk eller skogsbruk). I talspråk talar vi också ofta om urskog när skog är gammal och/eller grov, även om det inte är en vedertagen betydelse inom skogsbruk.

Vindfälle

Vindfälle är ett ord för träd som fällts till följd av storm eller kraftig vind.

Ädellövskog

Ädellövskog är ett uttryck för skog där minst 70 procent är lövträd och minst 50 procent är ädla lövträd. Några exempel på ädla lövträd är ask, bok, ek och lönn.

Gör en insats för skogen - köp träd hos EcoTree

Vi på EcoTree hoppas att du hittat begreppen eller begreppet du letade efter i vår ordlista. Orsaken att vi gärna utbildar delar med oss om information om skog, träd och natur är att vi jobbar med hållbart skogsbruk. Vår idé är att engagera privatpersoner och företag i skogen. På så sätt säkrar vi dess framtid, inklusive dess biologiska mångfald och bidrag mot klimatförändringar.

Vill du veta mer om hur EcoTree jobbar?

Lär dig mer om vår unika skogsbruksmodell

Redo att göra en insats för skogen?

Köp träd i vår trädshop

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen