Wettelijke vermeldingen

Algemene informatie

De website van EcoTree wordt onderhouden door het bedrijf EcoTree.

EcoTree is een SAS (Engels: 'simplified joint-stock company') met een kapitaal van 130 152,00 euro, met maatschappelijke zetel op Rue Charles Nungesser 110, 29200 Brest, Frankrijk.

Het is ingeschreven bij het R.C.S. van Brest onder het nummer 802 165 704.
De website is bij de CNIL aangemeld onder het nummer 2058010.
De commerciële naam van de onderneming is EcoTree.

EcoTree is bij het AMF geregistreerd onder het nummer D-18-01 als makelaar in diverse goederen. Klik op de link om toegang te krijgen tot het informatiedocument.


Wettelijke vertegenwoordiger: Erwan LE MENE
Verantwoordelijke uitgever: Baudouin VERCKEN

Onze contactgegevens:
E-mail : hello@ecotree.green
Telefoon : (+45) 78 73 73 26

Host:
Amazon Web Service, Inc.
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.
Website : https://aws.amazon.com

Toepasselijk recht

De website ecotree.green en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en zijn opgesteld in het Frans. In geval van tegenstellingen met vertaalde teksten zal de Franse tekst als leidend worden beschouwd.
EcoTree behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gebruiker verbindt zich ertoe om ze regelmatig te raadplegen.

Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig met de wet "Informatique et Libertés" is de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot internetgebruikers aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder nummer 2058010.

Het raadplegen van de ecotree.green website is mogelijk zonder dat je jouw identiteit of andere persoonlijke informatie over jezelf bekend hoeft te maken. EcoTree is toegewijd aan het respecteren van jouw privacy en het beschermen van de informatie die jij ons verstrekt. In het bijzonder zijn de persoonsgegevens die op de ecotree.green website worden verzameld, bedoeld voor gebruik door EcoTree. Ze zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld.

Met betrekking tot de persoonsinformatie die uje ons eventueel moet verstrekken, heb je het recht op toegang tot en correctie van deze informatie in overeenstemming met de Franse wet "Informatique et Liberté" nr. 78-17 van 6 januari 1978. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met EcoTree - Adres: 38 quai de la Douane 29200 Brest, Frankrijk.
Als je je op informatiediensten via e-mail abonneert ("Nieuwsbrief"), kan je je op ieder moment uitschrijven.

Wij informeren je dat om je producten en diensten aan te bieden, die steeds meer op jouw behoeften zijn afgestemd, bepaalde niet-persoonlijke informatie met betrekking tot jouw activiteit op deze site automatisch zal worden verzameld. Deze informatie is bedoeld voor EcoTree en kan ook worden gebruikt bij commerciële of marketingactiviteiten of als basis voor studies en analyses.

Deze informatie zal in geen enkel geval aan derden worden verstrekt. Alleen medewerkers van EcoTree hebben toegang tot deze gegevens.

Veiligheid

Wij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de integriteit van de gegevens en de vertrouwelijkheid ervan te bewaren en om te voorkomen dat de gegevens aan onbevoegde derden worden doorgegeven.

Hyperlinks

Voor het plaatsen van een hypertekstlink naar de website ecotree.green is geen voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoTree nodig. EcoTree moet hiervan echter uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de link op de hoogte worden gebracht.

EcoTree is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud en de producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarop de website ecotree.green is gelinkt via hyperlinks of andere types van links.

Intellectuele eigendomsrechten

EcoTree informeert de gebruikers van deze site dat veel elementen van deze site :
A) beschermd zijn door het auteursrecht: dit geldt meer bepaald voor onder meer foto's, artikels, tekeningen, animatiefilmpjes, enz. ;
B) en/of beschermd zijn door de wetgeving inzake tekeningen en modellen ;
C) beschermd zijn door het merkenrecht.

De op die manier beschermde elementen zijn eigendom van EcoTree of van derden die aan EcoTree toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisatie, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en op welke drager dan ook (papier, digitaal, ...) is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoTree, behalve de uitzonderingen vermeld in artikel L 122.5 van het Wetboek op de intellectuele eigendom, op straffe van een inbreuk op het auteursrecht en/of het model en/of het handelsmerk uit te maken, met een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van € 150.000.

Auteursrecht en/of rechten op tekeningen en modellen: De foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, animatiefilmpjes met of zonder geluid, evenals alle werken die in de site zijn geïntegreerd, zijn eigendom van EcoTree of van derden die EcoTree toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Reproducties, op papier of elektronische media, van deze site zijn toegestaan op voorwaarde dat ze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van elk gebruik voor reclame- en/of commerciële en/of informatieve doeleinden en/of dat ze voldoen aan de bepalingen van artikel L122-5 van het Wetboek op Intellectuele Eigendommen.

Informatie over producten

In het kader van een beleid van voortdurende verbetering van haar producten en diensten, kan EcoTree de kenmerken van haar aanbod op elk moment wijzigen. De producten en/of diensten die op deze site worden aangeboden, zijn die welke in Europees Frankrijk worden verdeeld.

De informatie op deze site is in ieder geval van algemene aard en heeft geen enkele contractuele waarde.

Aansprakelijkheidsbeperking

Je gebruikt de website ecotree.green onder jouw eigen en volledige verantwoordelijkheid. EcoTree is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze site of de sites waarnaar wordt verwezen.

Bijwerking

EcoTree behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving en alle elementen en producten die op de site worden gepresenteerd, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen zijn bindend voor de internetgebruikers die deze Algemene Voorwaarden bij elk bezoek moeten raadplegen.

Statistische gegevens voor controle

We gebruiken de inloggegevens voor onze bezoekstatistieken. (type browser, aantal bezoekers, bezochte onderwerpen…) voor de optimalisatie van onze site op het gebied van rubrieken en navigatie, maar deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Reproductie op papier

Met uitzondering van de iconografie, is de reproductie van de pagina's van deze site op papier toegestaan, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
- Gratis verspreiding.
- Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook).
- Expliciete vermelding van de website ecotree.green als bron en vermelding dat het reproductierecht voorbehouden en strikt beperkt is.