Algemene verkoopsvoorwaarden

https://ecotree.green

De website van EcoTree wordt onderhouden door het bedrijf EcoTree.

EcoTree is een SAS (Engels: 'simplified joint-stock company') met een kapitaal van 99 750,00 euro, met maatschappelijke zetel op Rue Charles Nungesser 110, 29490 Guipavas, Frankrijk.

Het is ingeschreven bij het R.C.S. van Brest onder het nummer 802 165 704.
De website is bij de CNIL aangemeld onder het nummer 2058010.
De commerciële naam van de onderneming is EcoTree.

EcoTree is bij het AMF geregistreerd onder het nummer D-18-01 als makelaar in diverse goederen. Klik op de link om toegang te krijgen tot het informatiedocument.


Wettelijke vertegenwoordiger: Erwan LE MENE
Verantwoordelijke uitgever: Baudouin VERCKEN

Onze contactgegevens:
E-mail : contact@ecotree.fr
Telefoon : +33 (0)1 75 85 03 22

Host:
Amazon Web Service, Inc.
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.
Website : https://aws.amazon.com

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn zonder voorbehoud of beperking van toepassing op alle diensten die EcoTree op haar website aanbiedt: verschillende aanbiedingen voor de aankoop van bomen door particulieren en rechtspersonen naar privaatrecht.

EcoTree biedt de aankoop van verschillende boomsoorten verspreid over verschillende bosgebieden aan, hetzij als een eenmalige aankoop, hetzij als een abonnement.

Het doel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van de website van EcoTree en van de contractuele relaties die tussen het bedrijf en de klanten tot stand zijn gekomen.

De toegang tot de website van EcoTree geldt als kennisname van de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn afdwingbaar tegen gebruikers van de site vanaf het moment dat ze online worden gezet, maar zijn mogelijk niet van toepassing op eerder gesloten transacties.

"Product"  verwijst naar een boom, zowel door zijn soort als door het bos waar hij zich bevindt en ook door zijn GPS-coördinaten,
"Aanbod"  verwijst naar de verschillende producten die te koop worden aangeboden en de voorwaarden voor de aankoop ervan,
"Prestaties"  verwijst naar alle producten en diensten die EcoTree op haar website te koop of met een abonnement aanbiedt,
"Koper"  verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die is ingelogd op de site en een account (ook persoonlijke ruimte genoemd) heeft aangemaakt,
"Account" of "Persoonlijke ruimte"  verwijst naar een deel van de site dat door de koper wordt ingevuld en waartoe hij toegang heeft door middel van een vertrouwelijke code die hem bij het creëren van de genoemde ruimte wordt verstrekt,
"Kapdatum" verwijst naar de datum, door EcoTree bepaald, waarop een boom gekapt zal worden in de zone in kwestie,
"Kapeenheidsprijs"  verwijst naar de verkoopprijs van de bomen van een bos waarin de bomen hun kapdatum bereikt hebben,
"Bestelling"  verwijst naar elke aankoop van een product, die door de koper op de website van EcoTree is gedaan en gevalideerd,
"Algemene Voorwaarden"  verwijst naar deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden die worden aanvaard wanneer de koper zijn account aanmaakt voor een product dat op de website van EcoTree wordt aangeboden,
"Gebruiker"  verwijst naar elke persoon die de website van EcoTree bezoekt vóór hij overgaat tot de bestelling van één van de producten die op deze website te koop worden aangeboden, 
"Website"  verwijst naar de website van EcoTree, waarop aan de gebruikers ervan wordt aangeboden om producten te kopen,
"Klantendienst"  verwijst naar de afdeling van EcoTree, die de relaties onderhoudt met de kopers en alle personen die zich verbinden met de website en informatie wensen te ontvangen over de producten en diensten van EcoTree,
"Vertrouwenspersoon"  verwijst naar een natuurlijke persoon die een koper, eveneens een natuurlijke persoon, met zijn account associeert bij de creatie van dat account.

Ze gelden vanaf 4 augustus 2020. Deze versie annuleert en vervangt de vorige versies.

De gebruiker wordt verzocht om deze Algemene Voorwaarden, waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink op elke pagina van de website van EcoTree, aandachtig te lezen. 

De gebruiker wordt geadviseerd om deze te downloaden en/of af te drukken en een kopie te bewaren.

De bestelling van het product is gereserveerd voor gebruikers die een account hebben aangemaakt en vervolgens deze Algemene Voorwaarden in hun geheel hebben gelezen en met een klik hebben aanvaard bij het creëren van hun account. 

De uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden gebeurt door het aanvinken van het vakje of door te klikken op de hypertekstlink die voor dit doel is voorzien. 

Aangezien deze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, is het absoluut noodzakelijk dat de koper de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij de aankoop van een nieuw product, in het bijzonder om de naleving van de geldende contractuele bepalingen te verzekeren.

Artikel 1: Aanmaken van een klantenaccount

Om een ​​product op de EcoTree website te bestellen, moet de gebruiker juridisch in staat zijn om te contracten te sluiten en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De gebruiker moet een kopersaccount aanmaken: hij moet een online registratieformulier invullen en alle verplichte velden invullen.

EcoTree behoudt zich het recht voor om, zonder reden, naar eigen oordeel elke creatie van een kopersaccount te accepteren of te weigeren.

Om de vertrouwelijkheid van de gegevens op zijn account te garanderen, wordt de koper gevraagd om een ​​wachtwoord te kiezen tijdens het aanmaken van zijn account.

Zodra het account is aangemaakt, is het de koper verboden zijn wachtwoord aan derden door te geven.
Als dit gebeurt, kan EcoTree niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke ongeautoriseerde toegang tot het account van een van haar klanten.

De koper verbindt zich ertoe om correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.

Hij verbindt zich ertoe om de gegevens die zijn meegedeeld tijdens het aanmaken van zijn kopersaccount, regelmatig bij te werken.

Eenmaal gemaakt, kan dit account op ieder moment worden geraadpleegd: deze raadpleging biedt met name de koper de volgende gegevens die regelmatig worden bijgewerkt:
• De waardering in euro's van de bomen die in de loop van de tijd zijn verworven, direct, indirect of per abonnement,
• Geschatte CO2-absorptie door verworven bomen.

De koper ontvangt een wekelijkse nieuwsbrief met informatie over de locatie van zijn bomen.

De gebruiker is financieel verantwoordelijk voor het gebruik van de site zowel in zijn naam als voor rekening van derden, inclusief minderjarigen, behalve om frauduleus gebruik aan te tonen als gevolg van geen fout of nalatigheid van zijn kant.

Bij frauduleus gebruik van de services van de site of bij gebruik in strijd met deze Algemene Voorwaarden, kan EcoTree op elk moment weigeren om toegang te geven tot de aangeboden services op haar Website.

EcoTree behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot accounts van kopers tijdelijk op te schorten, met name vanwege technische problemen of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 2: Aanmaken van een account en het aanwijzen van een vertrouwenspersoon

De duur van de diensten die door EcoTree worden aangeboden, wordt gespreid over een periode die volledig wordt bepaald door de evolutiecyclus van haar producten.

Op grond van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden:
 • verwerft de koper het eigendom van één of meer bomen (roerende goederen door bestemming in de zin van artikel 521 van het Burgerlijk Wetboek); en
 • ontvangt de koper tegelijk een recht op de winst van de laatste kap van de bomen die hun kapdatum bereikt hebben, en
 • geeft de koper aan EcoTree het mandaat om de aangekochte bomen te beheren.

Het kan tien tot zeventig jaar duren voor de bomen die voor aankoop worden aangeboden hun kapdatum bereiken: het is volledig onafhankelijk van de levenscyclus van de Kopers.

Om de rechten van deze laatsten te beschermen, eist EcoTree van de kopers dat zij bij de creatie van hun account een vertrouwenspersoon aanwijzen.

De koper wijst bij de creatie van zijn account een natuurlijke persoon van zijn keuze aan in een verplicht veld dat hiervoor is gereserveerd. Hij verbindt zich ertoe deze aanwijzing elk jaar te vernieuwen op de datum van de verjaardag van de creatie van zijn account.

EcoTree herinnert klanten eraan om de informatie up to date te houden.

Als de kapdatum bereikt is, neemt EcoTree contact op met de begunstigde en/of diens vertrouwenspersoon om de verwachte winst uit te betalen. Bij gebrek aan een begunstigde zal EcoTree het bedrag betalen aan een financiële derde partij op een hiervoor geopende rekening, zodat de partij in kwestie het bedrag kan innen in overeenstemming met de formaliteiten en binnen de tijdspanne die vastgelegd is door de wet.

Artikel 3: Plaatsen van bestellingen op de site

De gebruiker kan alleen producten bestellen die beschikbaar zijn op de website van EcoTree nadat hij een account, ook wel persoonlijke ruimte genoemd, heeft gecreëerd en deze Algemene Voorwaarden door een klik heeft aanvaard op het moment van de creatie van de account.

De procedure voor het plaatsen van bestellingen omvat minimum de volgende stappen:

1. De gebruiker voert een zoekopdracht uit op de site,
2. Op zijn verzoek stuurt de site hem een of meer aanbiedingen van producten die eenmalig of in de vorm van een abonnement voor hem of voor rekening van een derde kunnen worden besteld,
3. De gebruiker klikt op het (de) Product(en) naar keuze.,
4. Een overzicht met al zijn keuzes en de totale prijs van het (de) Product(en) geeft hem de mogelijkheid om de details van zijn bestelling te controleren,
5. Hij moet vervolgens zorgen dat alle informatie die op de verplichte velden van de bestelbon wordt vermeld, in overeenstemming is met zijn instructies (in het geval van een eenmalige bestelling moet de klant dus de gekozen soort, de hoeveelheid producten en het bos waar het (de) gekozen product(en) zich bevindt (bevinden) controleren; na validatie van zijn bestelling mogen deze niet meer worden gewijzigd,
6. Hij moet vervolgens zijn bestelling valideren,
7. De overeenkomst wordt dan rechtsgeldig gesloten met de koper onder de opschortende voorwaarde van het akkoord van de betalingsservice via welke de bestelling wordt geplaatst.,
8. De bestelling online, die in beveiligde modus wordt uitgevoerd, is geldig na akkoord van de betalingsservice.,
9. EcoTree stuurt zo snel mogelijk, en in elk geval binnen de vijf dagen na de bestelling, per e-mail een ontvangstbewijs ter bevestiging van de bestelling, met vermelding van de essentiële elementen, zoals de identificatie van de bestelde producten, de prijs en de hoeveelheid.

Alle informatie in deze bevestigingsmail van de bestelling vormt het bewijs van zijn inhoud, tenzij de koper deze per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de 8 dagen betwist.

In de veronderstelling dat de koper geen bevestiging van de bestelling ontvangt, is het zijn verantwoordelijkheid om contact op te nemen met EcoTree door het invullen van de velden van het standaardformulier dat voor dit doel op de site is te vinden.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de informatie (identiteit, e-mailadres, postadres, enz....) die hij bij de bestelling heeft verstrekt correct is en blijft. Alle wijzigingen van deze informatie kunnen worden doorgegeven door gebruik te maken van het elektronische formulier op de site, om er zeker van te zijn dat de koper beschikt over de door hem bestelde producten.

Hij brengt zelf alle noodzakelijke wijzigingen aan in de eerder verstrekte informatie bij de creatie van het account of de persoonlijke ruimte.

Artikel 4: Verzending en levering

Door het specifieke karakter van de producten die EcoTree aanbiedt is er geen sprake van verzending. De koper koopt bomen die bestemd zijn om te worden gekapt wanneer de kapdatum bereikt is.

Er zal dus geen transfer van de aangekochte producten plaatsvinden, maar zodra de bestelling gevalideerd en vervolgens betaald is door middel van een elektronische betaling die door een bankservice aanvaard is, zal er een eigendomsoverdracht plaatsvinden van het (de) product(en) waarop de transactie betrekking heeft.

De koper ontvangt een factuur die de voorwaarden van zijn bestelling vermeldt:
• De datum van de bestelling
• De bestelde soorten,
• Het aantal dat werd aangekocht,
• De bossen waar de producten zich bevinden,
• De prijs die werd betaald.

De factuur die van zijn account, ook wel persoonlijke ruimte genoemd, kan worden gedownload, bevestigt deze eigendoms- en risico-overdracht.

Artikel 5: Bewijs

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, tenzij er sprake is van een manifeste fout van EcoTree, de gegevens die zijn opgeslagen in haar informatiesysteem, in het bijzonder in de door EcoTree gebruikte elektronische e-mailtools, bewijskracht hebben met betrekking tot de door de koper geplaatste bestellingen en de uitvoering van de verplichtingen van de partijen.

De door EcoTree opgeslagen gegevens in computer- of elektronische vorm leveren het bewijs en zijn, indien zij door EcoTree in een geschil of andere procedure als bewijs worden geleverd, ontvankelijk, geldig en afdwingbaar tussen de partijen op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk wordt opgesteld, ontvangen of opgeslagen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De koper wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij overeenkomstig met artikel L121-20-12 en volgende van het Wetboek op de Consumentenbescherming beschikt over een herroepingsrecht van zijn bestelling.

Hij beschikt over veertien dagen om zijn bestelling zonder opgave van redenen te annuleren, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L121-20-12 en volgende van het genoemde wetboek.

Deze periode gaat in vanaf de validatie van de bestelling en de aanvaarding ervan door de bankservice.

De bestelling wordt ingetrokken door het invullen van de velden van het standaardformulier dat voor dit doel op de website beschikbaar is.

EcoTree bevestigt de ontvangst van deze herroeping per e-mail.

Punt 7: gebruik van het opmerkingenveld op EcoTree

Elke Koper kan inhoud uploaden die op de website van EcoTree website is geplaatst. Als het een natuurlijke persoon is, moet deze juridisch in staat zijn om een overeenkomst af te sluiten en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De persoon moet het verbruik van de producten op de site persoonlijk hebben ervaren: daarom is het indienen van een online kennisgeving voorbehouden aan kopers.

De persoon mag zich niet in een belangenconflictsituatie met EcoTree bevinden.

Hij moet het daartoe bestemde formulier invullen.

Onder de elementen die op het formulier moeten worden vermeld, zullen alleen de voornaam en de stad van de gebruiker op de site openbaar worden gemaakt. De inhoud die op de site wordt gepubliceerd, wordt gepresenteerd als "Gecontroleerde opmerking", wat betekent dat EcoTree zich ervan heeft vergewist dat de koper producten op zijn site heeft besteld en dat hij voor dergelijke producten heeft betaald, vooraleer hij een opmerking op de site heeft gepubliceerd.

Het e-mailadres dat wordt opgegeven voor het online plaatsen van de opmerking moet geldig zijn en de mogelijkheid bieden om contact op te nemen met de koper om de authenticiteit van zijn opmerking te verifiëren en/of persoonlijk contact op te nemen met het oog op de verificatie van de authenticiteit van zijn opmerking.

EcoTree moet onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gebracht van elk misbruik en frauduleus gebruik van het e-mailadres dat voor dit doel is geregistreerd.

Een koper kan te allen tijde m verwijdering van zijn bijdragen vragen door het sturen van een e-mail aan EcoTree dat een dergelijk verzoek tot afmelding zo spoedig mogelijk zal behandelen.

De inhoud met betrekking tot een online opmerking wordt op de Site gepubliceerd binnen de 72 uur (inclusief de bedenkperiode). Het kan dan gelezen worden door elke bezoeker of elke andere gebruiker die de EcoTree website bezoekt.

Standaard wordt de inhoud chronologisch weergegeven van de meest recente tot de oudste op basis van de datum van plaatsing.

De inhoud zal "a posteriori" door EcoTree worden bewerkt.

Ze zullen zich inspannen om de inhoud te publiceren zoals deze van klanten wordt ontvangen.

De aanpassing van de Site stelt EcoTree echter in staat om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van de inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving te verwijderen.

EcoTree behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen welke inhoud op haar Site wordt gepubliceerd en om onbegrijpelijke of illegale inhoud te verwijderen (met inbegrip van obscene, racistische, seksistische of lasterlijke inhoud of publicaties, of enige schending van intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten of privacyrechten).

De Koper die inhoud indient, verbindt zich er vooraf toe: 
- dat de inhoud relevant en kwalitatief is, inclusief esthetische kwaliteit indien van toepassing, en die op de site kan worden gebruikt, 
- voldoet aan deze Algemene Voorwaarden,
- bij het registreren voor de online notificatiedienst, gebruik maakt van het e-mailadres dat is gecreëerd voor zijn Account.,

De Koper is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij op de Site plaatst en voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden. EcoTree kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor gepubliceerde inhoud, noch voor fouten of weglatingen van klanten.

EcoTree behoudt zich het recht voor om elke inhoud die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

EcoTree is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de online opmerkingsservice, ongeacht de oorzaak.

De Koper is derhalve als enige aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een schending van de beperkingen die in dit artikel worden uiteengezet, of enige andere schade die voortvloeit uit de publicatie van de inhoud op de Site.

EcoTree behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot de online-opmerkingenservice op te schorten, met name in geval van technische problemen of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 8: De aanbiedingen

De website van EcoTree biedt vier manieren om haar producten te verkrijgen:
• Een eenmalige aankoop voor zichzelf van specifieke soorten die zich in een geïdentificeerd bos bevinden,
• Een eenmalige aankoop voor iemand anders van specifieke soort die zich in een geïdentificeerd bos bevindt,
• Een abonnement dat door de koper voor zichzelf of voor anderen wordt afgesloten,
• De aankoop van bomen die zullen worden geplant tijdens het plantseizoen dat volgt na de datum van aankoop. De keuze wordt gemaakt op basis van de door de op de website van EcoTree voorgestelde soorten en bossen..

Daarnaast wordt aan de klant aangeboden om in het kader van het "biodiversiteitsaanbod" verschillende projecten te financieren die gericht zijn op het behoud of de creatie van biodiversiteit. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze financiering overeenkomt met een schenking, die niet in aanmerking komt voor een belastingaftrek. Na het innen van de commissie is EcoTree verantwoordelijk voor het toewijzen van alle giften van de klant aan de voorgestelde projecten.

Het bomenabonnement geeft de koper de mogelijkheid om elke maand bomen te kopen die door EcoTree zijn geselecteerd: hij geeft EcoTree een mandaat om dit te doen, en EcoTree kiest de soort die aan zijn account zal worden toegevoegd. De koper die zich op een abonnement inschrijft, kiest het bedrag van de maandelijkse betaling die zal worden gedaan van de rekening die hij wil laten debiteren. De koper ziet elke maand zijn account, of diegene die hij heeft opgegeven, aangevult met bomen die door EcoTree zijn gekozen.

Tegelijkertijd ontvangt hij in zijn persoonlijke ruimte een factuur met vermelding van de aangekochte soorten, het bos waar ze zich bevinden en de nieuwe bomen die aan zijn account zijn toegevoegd of waarvoor hij heeft gekozen. 

Wanneer de koper voor door middel van een eenmalige aankoop of door zich te abonneren op een maandelijks abonnement, een aankoop gedaan heeft voor iemand anders, moet hij op de site de velden invullen die aangeven voor wie hij de aankoop deed of op een abonnement heeft ingeschreven, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 4 met betrekking tot producten die hij eenmalig of via een abonnement voor minderjarigen heeft verworven.

Bij de aankoop voor anderen dient de koper het e-mailadres van de begunstigde in te vullen. Een e-mail wordt verzonden op dezelfde dag van de bestelling of op een latere verzenddatum die door de koper is gepland. Deze e-mail bevat een cadeaucode om in te vullen en de verschillende instructies die moeten worden gevolgd om de eigendom van de boom te verkrijgen.

De cadeaucode waaruit de aankoop van één of meer bomen blijkt en/of een abonnement met een geldigheidsduur van 1 (één) jaar vanaf de datum van uitgifte is nominatief, niet-terugbetaalbaar en niet-omruilbaar. Geen enkele afwijking wordt aanvaard, behalve in geval van herroeping door de koper. In geval van niet-gebruik van de cadeaucode binnen de termijnen aangegeven op de factuur van de Koper voor anderen of op het bewijs van de begunstigde, heeft noch de koper voor anderen, noch de begunstigde recht op terugbetaling.

Behalve voor bedrijven die zich voor minimaal één jaar (automatisch verlengbaar) verbinden, staat het de koper vrij om zijn abonnement op elk moment te beëindigen door een eenvoudige e-mail te sturen naar EcoTree. De opzegging van het abonnement wordt uiterlijk drie dagen na het verzoek van kracht (de datum van verzending geldt als bewijs). De koper blijft eigenaar van de eerder verworven bomen.

Door zich vanaf 25 mei 2018 te abonneren op een bomenabonnement, garandeert EcoTree de (niet-professionele) klant en alle klanten die reeds voor die datum zijn geabonneerd, de volgende voordelen zonder terugwerkende kracht:

 Abonnementen van professionals vallen niet onder deze bepalingen. 

Artikel 9: Uitnodigen

EcoTree biedt haar klanten de mogelijkheid om in ruil voor promotionele voordelen andere mensen (particulieren en professionals) aan te moedigen om zich te abonneren op één van haar aanbiedingen.

De uitnodiger moet een actieve klant van EcoTree zijn die ten minste één EcoTree-aanbieding heeft onderschreven.

Een particuliere klant heeft de mogelijkheid om één of meer mensen uit te nodigen, maar het aantal bomen dat wordt aangeboden, is beperkt tot 5. Bomen die door de uitgenodigden aan de uitnodiger worden aangeboden of overgedragen, worden niet meegeteld.

Voor de geldigheid van de uitnodiging is het van essentieel belang dat de uitnodigingscode vóór de registratie wordt ingevuld.

Wanneer één of meer uitgenodigden 10 bomen hebben gekocht (via bestellingen of abonnementen), ontvangt de uitnodiger gratis een boom op zijn account.

Zichzelf uitnodigen is niet toegestaan. De uitgenodigde moet een ander e-mailadres en factuuradres hebben dan zijn uitnodiger en andere uitgenodigden. Alleen de eindgebruiker van het product wordt beschouwd als een uitgenodigde. De uitgenodigde moet zijn eigen betaalmiddel gebruiken (als hij dezelfde kredietkaart gebruikt als zijn uitnodiger, wordt de uitnodiging niet aangenomen). Uitnodigen vindt plaats in een privékader. De uitgenodigden moeten kennissen, vrienden of familieleden van hun uitnodiger zijn. Kunstmatige orders om het aantal uitgenodigden op te blazen, worden uitgesloten.

EcoTree behoudt zich het recht voor om de juistheid van de door de deelnemers verstrekte informatie te controleren. Deelnemers aan deze operatie (uitnodigers en uitgenodigden) moeten alle controles over de geldigheid van hun uitnodiging toestaan. Als er na verificatie betwiste elementen overblijven, kan de validatie worden geweigerd.

De definitieve validatie van de uitgenodigden vindt pas plaats nadat de wettelijke herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 10: De juridische aard van de contractuele relaties tussen EcoTree en zijn klanten

Het doel van EcoTree is de creatie van innovatieve concepten gericht op duurzame ontwikkeling, inclusief het planten van bomen en het beheren van bossen voor de verkoop aan particulieren en/of bedrijven.

Daarvoor koopt EcoTree regelmatig, afhankelijk van het bos, ofwel van zijn bosgroep "PROMENONS-NOUS-DANS-LES-BOIS" of van een derde grondeigenaar, bomen van verschillende soorten die zich in verschillende bossen bevinden. EcoTree zorgt voor rekening van haar klanten, voor het onderhoud en de groei van de bomen, zodat ze gekapt kunnen worden zodra ze hun kapdatum bereikt hebben.

EcoTree is gebaseerd op een ecologisch model dat ontworpen is om geen enkel ecosysteem te schaden. EcoTree wil de bosrijkdommen op een duurzame manier beheren om de biodiversiteit in de bossen te preserveren. We streven ernaar om het regeneratievermogen en de huidige en toekomstige vitaliteit van de bomen, de kwaliteit van de bodem en het water van de bosgebieden, en de productiviteit van de bomen om aan economische functies te voldoen, te kunnen garanderen.

De uitvoering van dit beleid heeft EcoTree ertoe aangezet om een beheersstrategie op te stellen om bosgebieden op het hoogste niveau te valoriseren.

De contractuele verbintenissen die de partijen, de kopers enerzijds en EcoTree anderzijds, zijn aangegaan, vormen een contractueel geheel op grond waarvan de koper:

Bij de uitvoering van dit contract verwerft de koper het eigendom van een roerend goed door bestemming, overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, op basis van artikel 521 van het burgerlijk wetboek, vooraf de eigendom van roerende goederen, een boom die bestemd is om later te worden gekapt.

EcoTree vestigt de aandacht van de klant op het feit dat het eigendomsrecht waarover hij beschikt op de aangekochte boom of bomen wordt gekwalificeerd als een erfpacht. De verkoop van de bomen verdeelt de eigendom van het bos in niveaus, d.w.z. de grondeigenaar blijft eigenaar van de grond (de onderkant) en de klant wordt eigenaar van de bomen (de bovenkant).

In het kader van de onvoorspelbaarheid van de natuur enerzijds, en anderzijds de verschillende manieren van bebossing en ontbossing die zorgen voor verlies en vernieuwing van bomen, is het aantal bomen dat EcoTree verkoopt bepaald op basis van het bereik van een bosmassief met een dichtheid van 1000 to 10.000 planten per hectare.

EcoTree vestigt de aandacht van de klant op de speciale voorrechten die worden toegekend aan klanten die bomen bezitten in eenzelfde bos. Elke klant bezit zowel een boom als een deel van het gebied dat alle bomen in hetzelfde bos omvat. Zo bezit elke klant een deel van de opbrengst van het kappen van bomen die hun kapdatum bereikt hebben in het betreffende bos. Elke klant stemt ermee in om niet louter te profiteren van de winst van het kappen van zijn eigen boom. Er moet opgemerkt worden dat de boom gekocht door de klant mogelijk verdwijnt voor de kapdatum bereikt werd.

Zelfs in geval van het verdwijnen van de boom, om welke reden dan ook, gaat het eigendomsrecht overeenkomstig dit artikel door werkelijke subrogatie als volgt over op een deel van de opbrengst van de definitieve kap van bomen die in een bepaald bos hun kapdatum bereikt hebben:

Recht op het product van de finale kap = product van de kap × bedrag excl. BTW dat door X is onderschreven / Totaal bedrag excl. BTW dat op het betrokken bos is onderschreven.

Waarbij:

Zodra de bomen zijn aangekocht, geeft de klant aan EcoTree de opdracht om de aangekochte bomen te beheren. Het doel van dit mandaat is om EcoTree in staat te stellen een beheersstrategie uit te voeren die erop gericht is de bossen optimaal te benutten. Dit mandaat omvat expertise en onderhoud op het gebied van bosbeheer, zoals de behandeling van paddenstoelen, het kappen, snoeien en uitdunnen van bossen, enz. Daarnaast behoudt EcoTree zich het recht voor om gebruik te maken van vaste partners, zoals met name bosbouwexperts of lokale bosbouwbedrijven.

EcoTree's verplichting tot goed bosbeheer is beperkt tot de kosten die initieel gepland en voorzien zijn. In het geval dat het bosmassief echter dreigt te verdwijnen, door redenen die buiten de verplichting tot goed bosbeheer van EcoTree vallen, en wanneer de initieel geplande en voorziene kosten niet voldoende zouden zijn, heeft EcoTree de kans om bomen van klanten vervroegd te kappen. De klanten krijgen dan de winst die voortkomt uit deze vervroegde kap en verkoop. De winsten van deze kap zullen uitbetaald worden naargelang de toewijding van de klanten zoals verder gespecificeerd in deze voorwaarden - en de contractuele verbintenis tussen klant en EcoTree zal dan eindigen. De rechten van de investeerder zullen dus een loutere claim op de winst van de kap betreffen, die volledig uitbetaald wordt aan de klanten en niet gebruikt zal worden om het massief te herstellen. 

Er wordt op gewezen dat een vervroegde kap in geen geval bestaat uit een tussentijdse uitdunning. De vervroegde kap is een haastige uitbating als gevolg van een vorm van overmacht (bv. storm, ziekte, brand) waardoor de kap in de toekomst onzeker wordt. Tussentijdse uitdunning daarentegen bestaat uit het voorbarig verwijderen (in overeenkomst met de gevestigde bosbouwroute) van bepaalde bomen met het oog op een betere omgeving en productiviteit.

Gezien het risico op brand of extreme weersomstandigheden of enig ander natuurlijk of crimineel gevaar, kunnen er significante kappen plaatsvinden ten gevolge van één van deze gevaren. Per definitie zijn deze kappen uitzonderlijk in die zin dat ze niet voorzien zijn in beheersdocumenten en vallen buiten diegene die noodzakelijk zijn voor goed en gewoonlijk bosbeheer. Waar dit van toepassing is, is het volgende voorzien:

- Alle bedragen die resulteren uit het ongepland kappen dat zal hebben plaatsgevonden (inclusief vallen door wind) zullen gedeponeerd worden bij een financiële derde partij;

- Deze bedragen zullen toegevoegd worden aan het gehele bedrag dat uitbetaald zal worden aan de klanten op de verschillende momenten zoals initieel gepland. De bedragen zullen verdeeld worden naargelang de bedragen die geïnvesteerd werden door de klanten, zoals dit geregistreerd staat. Alle producten, inclusief de bedragen die gedeponeerd zijn, zullen dus betaald worden aan de klanten in overeenkomst met de formule die in deze Voorwaarden staat.

- Indien van toepassing, zal alle compensatie die betaald wordt door verzekeraars, gebruikt worden om het massief te herstellen.

Er wordt op gewezen dat de klant in het kader van dit mandaat het recht geeft aan EcoTree om de aangekochte bomen te kappen (tijdens het uitdunnen of op het moment dat ze hun kapdatum bereikt hebben) en uitdrukkelijk afziet van het recht om zich te verzetten tegen het kappen door EcoTree of om te vragen om haar bomen te kappen.

EcoTree zal in haar jaarverslag, te vinden in de persoonlijke ruimte van de koper, een ad hoc audit door een bosbouwexpert voorleggen die de kwaliteit van het bosbeheer bewijst.

EcoTree vestigt de aandacht van de klant op het feit dat hij niet profiteert van de winst van de verhuur van jachtrechten of eventuele subsidies, aangezien deze winsten volledig door EcoTree worden ingezameld om het onderhoud van het bosmassief te financieren tot de uiteindelijke kap van de bomen die in een bos hun kapdatum bereikt hebben.

EcoTree vestigt de aandacht van de klant op het feit dat de grondeigenaar eigenaar blijft van de grond. Door de aankoop van een boom neemt de klant deel aan de financiering van de aankoop van de grond door de grondeigenaar.

Er wordt gepreciseerd dat EcoTree zich ertoe verbindt om, vanaf de verkoop van de bomen tot de definitieve kap en de globale verkoop van de bomen die hun kapdatum bereikt hebben in een bos, (i) geen enkel reëel recht uitmaakt van welke aard dan ook (reëel recht op de eigendom van anderen) ten gunste van een derde partij (reëel recht op de eigendommen van een ander) op het bos waarvan de bosgroep eigenaar is en waar de verkochte bomen zich bevinden en (ii) om geen enkel recht op het eigendom van het bos (van de grond) over te dragen aan een derde partij.

Artikel 11: Vervroegde verkoop van bomen door de koper

EcoTree wil de aandacht van de inkopers vestigen op het feit dat, in tegenstelling met een financieel product, de waarde van de investering die door de kopers wordt gedaan, gekoppeld is aan een duurzame verbintenis voor een goed bosbeheer.

De koper moet zijn investering dus beschouwen als een investering op lange termijn, die overeenkomt met de levenscyclus van de aangekochte boom, die langer kan zijn dan zijn eigen levenscyclus, afhankelijk van wanneer de aangekochte soort zijn kapdatum bereikt.

EcoTree heeft niet de bedoeling om de liquiditeit van de financiële activa van haar klanten te waarborgen.

In het belang van een goed beheer van het bosvermogen van haar klanten en om voor hen de duurzaamheid te waarborgen van de keuzes die zijn gemaakt bij het beheer van de bossen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, behoudt EcoTree zich echter het recht voor om naar eigen oordeel bomen aan te kopen die door een deel van haar kopers te koop zouden worden aangeboden.

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat dit slechts een eenvoudige mogelijkheid van terugbetaling is en geenszins een verplichting.

Elke koper kan te allen tijde besluiten de door hem verworven rechten over te dragen aan een derde. Er is hiervoor een optie voorzien in het persoonlijke account van de klant.

Artikel 12: Betaling

De prijzen zijn aangegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen, tenzij anders vermeld op de site..

De prijzen op de site kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met dien verstande dat deze wijzigingen niet van toepassing zijn op de bestellingen waarvan de betaling is gevalideerd door de bankservice waarmee EcoTree vóór deze wijziging samenwerkt.

Elke weigering van betaling door de bankservice van een bestelling annuleert deze bestelling en de kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de gebruiker, onverminderd de rechtsvorderingen die tegen hem kunnen worden ingesteld.

De betalingen op de site worden uitgevoerd met een credit card (kaarten van Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard of American Express worden aanvaard) via Stripe, een beveiligd betalingssysteem.

Er worden geen bankgegevens doorgegeven via de site: de koper betaalt door het nummer, de vervaldatum en de veiligheidscode op de achterkant van zijn credit card online in te vullen in de daarvoor voorziene velden op het formulier op de website van EcoTree.

In geval van onregelmatige, onvolledige of niet-bestaande betaling die aan de koper te wijten is, zal de verkoop van de producten worden geannuleerd en zullen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper komen. Er kan eventueel een burgerlijke en/of strafrechtelijke procedure tegen hem worden ingesteld.

Om de veiligheid van de transacties en de consumenten te garanderen, behoudt EcoTree zich het recht voor om elke bestelling te blokkeren die frauduleus lijkt te zijn of niet alle nodige garanties biedt op het vlak van online betalingsveiligheid.

In deze veronderstelling kan de koper toch een van de op de site verkochte producten verwerven door gebruik te maken van een ander betaalmiddel dan het geblokkeerde middel.

Bovendien behoudt EcoTree zich het recht voor om in geval van een onregelmatigheid met betrekking tot de betaling van een bestelling op de site, de bij deze aankoop verzamelde gegevens te registreren op een lijst van betalingsincidenten.

In voorkomend geval kan de gebruiker deze gegevens niet gebruiken om bestellingen op de site te plaatsen..

Er zal een e-mail worden gestuurd naar het e-mailadres dat is geregistreerd op het moment van de bestelling om de gebruiker te informeren en hem uit te nodigen om de situatie bij de klantenservice te regulariseren.

Artikel 13: Intellectuele eigendommen

EcoTree is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site en is ook houder van de bijbehorende gebruikersrechten.

Toegang tot de Site van EcoTree verleent de gebruiker geen recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site die het exclusieve eigendom van EcoTree blijft.

De elementen die toegankelijk zijn op de site, met name in de vorm van teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, kaarten, geluiden, video's, software, databanken en gegevens, worden eveneens beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van EcoTree.

Behalve de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, mag de gebruiker of de koper in geen geval de gehele site of een deel ervan reproduceren, vertegenwoordigen, wijzigen, doorgeven, publiceren, aanpassen of op welke manier dan ook de Site exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoTree.

Deze Algemene Voorwaarden houden geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht op de elementen die aan EcoTree toebehoren, ten voordele van de gebruiker.

De site, handelsmerken, ontwerpen, modellen, beelden, teksten, foto's, logo's, grafische handvesten, software en programma's, zoekmachines, databanken, geluiden, video's, domeinnamen, ontwerpen of andere informatie of enig ander medium dat door EcoTree wordt gepresenteerd, en zonder dat deze opsomming limitatief is, zijn exclusief eigendom van EcoTree en worden beschermd door hun auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele- of industriële-eigendomsrechten die erkend worden onder de geldende wetgeving.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave van deze rechten, zonder de uitdrukkelijke toestemming van EcoTree, is verboden en zou een inbreuk vormen op de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is het de gebruiker verboden enige actie of handeling te verrichten die direct of indirect inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van EcoTree.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de site van EcoTree Site gebruiken, afdrukken of herformatteren voor andere doeleinden dan privé- of familiaal gebruik. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van de website van EcoTree niet te downloaden, te reproduceren, door te sturen, te verkopen of te verspreiden.

Dit verbod geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor praktijken zoals het schrappen of het gebruik van robots voor het extraheren of reproduceren van enig element van de website van EcoTree, met inbegrip van de aanbiedingen van de daar gepresenteerde producten, met name voor commerciële doeleinden.

Exploitatie, om welke reden dan ook, van de website van EcoTree of een deel daarvan, die niet eerder door EcoTree is toegestaan, kan reden uitmaken van een passende actie, met inbegrip van een procedure wegens merkinbreuk.

Het invoegen van hyperlinks naar enig deel van de site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoTree.

Artikel 14: Gebruik van de EcoTree website

Het gebruik van software die van de site is gedownload om toegang te krijgen tot bepaalde services, is onderworpen aan de voorwaarden van de bijbehorende licentie. De koper en/of de gebruiker verbindt zich ertoe deze software niet te installeren, kopiëren of gebruiken voordat hij vooraf akkoord is gegaan met de voorwaarden van deze licentie.
 
 Voor software die niet vergezeld gaat van een licentie, krijgt de koper en/of de gebruiker een recht van tijdelijk, privé, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruik van deze software om exclusief toegang te krijgen tot de software. EcoTree bedrijfswebsite.
 
 Door software te installeren of te gebruiken, verbindt de koper en/of de gebruiker zich ertoe de voorwaarden ervan te respecteren.
 
 EcoTree kan niet garanderen dat haar site vrij is van afwijkingen, fouten of bugs, of dat deze kunnen worden gecorrigeerd, of dat de site zonder onderbreking of storing zal werken, of dat deze compatibel is met een apparatuur of een specifieke configuratie specifiek voor de koper en/of de gebruiker.
 
 EcoTree is op geen enkele manier verantwoordelijk voor storingen die te wijten zijn aan software van derden.
 
 EcoTree is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van voorzienbare of onvoorzienbare schade, materieel of immaterieel (inclusief winstderving of kans ...) als gevolg van het gebruik of de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid van gebruik zijn site.
 
 Ten slotte kan EcoTree niet alle sites waarnaar het verwijst controleren door middel van hyperlinks, die alleen bestaan ​​om het onderzoek van de gebruiker of de koper te vergemakkelijken, het is daarom in geen geval verantwoordelijk voor hun inhoud.
 
 Zowel de gebruiker als de koper verklaren zich bewust te zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, de responstijd om gegevens te raadplegen, op te vragen of over te dragen en de risico's met betrekking tot de beveiliging van communicatie. >  
 Zowel de gebruiker als de koper verklaren dat zij hebben geverifieerd dat de computerconfiguratie die zij gebruiken geen virussen bevat en dat deze in perfecte staat is.
 
 In het geval dat de site hyperlinks naar andere websites bevat, is het aan de koper en/of de gebruiker zelf om het beleid te lezen van de sites waarnaar de link verwijst, met name op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens.
 
 EcoTree verbindt zich niet tot enige andere website waartoe de koper en/of de gebruiker toegang heeft via de website. EcoTree is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, werking en toegang tot deze sites.
 
 Elk gebruik van een link naar de EcoTree website moet vooraf worden goedgekeurd door EcoTree.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens

EcoTree verzamelt Gegevens nadat de Gebruiker hiermee heeft ingestemd. EcoTree garandeert dat de verzamelde gegevens nooit doorgegeven, geleased of verkocht wordt aan derden. EcoTree gebruikt de Gegevens van de Gebruiker alleen in het kader van de werking van de website. Zoals erkend door de Gebruiker, zullen de verzamelde Gegevens verwerkt worden om bestellingen succesvol te verwerken. Voor ditzelfde doel kunnen de Gegevens van de Gebruiker gecommuniceerd worden naar EcoTrees providers. Bovendien kan EcoTree niet-persoonlijke gegevens van websitebezoekers verzamelen met het oog op de verbetering van de websitefunctionaliteiten (bv. het aantal bezoekers op specifieke pagina's volgen). In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, en de Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Wil je deze rechten uitoefenen, of heb je vragen over de verwerking van je gegevens, dan kan je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG): dpo@ecotree.green of een claim indienen bij het CNIL. Deze gegevensverwerking werd verklaard aan de CNIL (Nationale Commissie van Informatica en Vrijheden) onder het nummer 2058010. Wil je meer weten over ons gegevensbeschermingsbeleid, bekijk dan deze pagina: https://ecotree.green/nl/data-protection.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Voorwaarden, en in het algemeen de contractuele relaties tussen de koper en EcoTree, zijn onderworpen aan het Franse recht.

Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Artikel 17: Overmacht

Geen van beide partijen zal zijn contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen, in de mate dat hun uitvoering wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd, door een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht.

De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij binnen 7 werkdagen na kennisname van deze omstandigheden op de hoogte stellen.

Elk onweerstaanbaar feit of omstandigheid buiten de wil van de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, buiten hun wil en niet te voorkomen door hen, ondanks alle redelijke inspanningen, zal worden beschouwd als een toevallige gebeurtenis of overmacht.

De twee partijen zullen dan binnen 30 dagen samenkomen om de impact van het evenement te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van de bestelling zal worden voortgezet. Indien de toevallige gebeurtenis of overmacht meer dan 60 dagen duurt, kan de bestelling van producten door de benadeelde partij worden geannuleerd.

Naast die welke gewoonlijk door de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken worden aanvaard, worden de volgende situaties uitdrukkelijk beschouwd als toevallige gebeurtenissen of gevallen van overmacht: het blokkeren van transportmiddelen, levering of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilleggen van telecommunicatienetwerken.

Artikel 18: Risico's

Door te kiezen voor de aankoop van een boom bij EcoTree, wordt de klant blootgesteld aan de volgende belangrijke risico's:

Risico van een volledig verlies van kapitaal
De waarde van een boom kan worden afgeschreven en kan leiden tot een risico op een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

Risico van inflatie
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de klant er ook rekening mee houden dat de waarde van de valuta in de loop van de tijd kan schommelen en dat er als bijgevolg een risico bestaat van een waardevermindering van de valuta die kan leiden tot een rendement dat lager is dan het inflatiepercentage.

Risico van een gebrek aan liquiditeit
Het aanbod van EcoTree is een langetermijnbelegging, afhankelijk van de kapdatum van de boom in een bos. EcoTree is dus niet bedoeld om de liquiditeit van het bosvermogen van haar klanten te waarborgen vóór de kapdatum bereikt is. De klant heeft geen recht op terugname of terugkoop van zijn boom door EcoTree.
EcoTree behoudt zich echter het recht voor om naar eigen oordeel bomen aan te kopen die door de klant te koop worden aangeboden, met dien verstande dat dit een eenvoudige optie is die EcoTree naar eigen oordeel kan uitvoeren en in geen geval een verplichting van EcoTree jegens de klant inhoudt. EcoTree kan dus weigeren om bomen terug te kopen, die het voorwerp uitmaken van een verkoopaanvraag van een klant.
Bovendien kan elke klant op elk moment beslissen om zijn boom te verkopen aan een derde koper van zijn keuze. In dat geval moet de klant EcoTree in kennis stellen van de aanwijzing van de begunstigde van de verkoop, zodat EcoTree de verandering van eigenaar van de boom kan vaststellen en deze kan blijven beheren en onderhouden ten voordele van de nieuwe koper.

Risico in verband met de onderliggende markt(en) en het waardeverlies van de houtprijzen
Een van de doelstellingen van de door EcoTree voorgestelde investering is het realiseren van een meerwaarde wanneer de bomen hun kapdatum bereikt hebben. De aandacht van de klant wordt echter gevestigd op het feit dat de verkoopprijs van de uiteindelijke kap van bomen die hun kapdatum bereikt hebben in een bos onderhevig is aan onzekerheden die met name verband houden met marktschommelingen en meer in het bijzonder met de mogelijkheid van een daling van de houtprijs of de mogelijkheid dat de houtprijs gelijk is aan 0 of dat de oorspronkelijk verworven soort niet aan de toekomstige vraag kan voldoen.

Risico van brand, weer of enig ander natuurlijk gevaar & schuldbewijzen
Bossen zijn onderhevig aan een aantal natuurlijke risico's. Zo moet de klant bij het beleggen in een boom rekening houden met het bestaan van natuurlijke risico's en gevaren (storm, ziekten, brand, enz.) die de bomen kunnen beschadigen of vernietigen.

EcoTree is verzekerd bij XLB Verzekeringen en de verzekering dekt risico's in verband met branden, stormen, natuurrampen, sneeuw, vorst en hagel. Het document dat alle risico's presenteert is beschikbaar op de Website op het volgende adres: https://files.ecotree.fr/assurance_foret_2019.pdf

In het geval er een claim wordt gedaan door EcoTree die gedragen wordt door de verzekering, dan zal het bedrag dat gecompenseerd wordt door de verzekering gebruikt worden om het massief te herstellen.

Indien een uitzonderlijke situatie, ondanks dekking van de verzekering, het overleven van het massief en de investering van de klant in gevaar brengt, en dit een gedeeltelijke of volledige uitzonderlijke kap verantwoordt, zoals gespecificeerd op pagina 5 en 6, dan zullen de rechten van de investeerders veranderen in een loutere claim op de winst van de kap, die volledig wordt uitbetaald aan de klanten en niet gebruikt zal worden voor het herstel van het massief. 

Fiscaal risico
De klant moet rekening houden met de belasting die kan worden berekend op een eventuele meerwaarde bij de verkoop van een aantal bomen, een boom of een recht op een boom die bestemd is om te worden gekapt. EcoTree raadt haar klanten dan ook aan om contact op te nemen met een belastingadviseur.

Risico van faillissement van EcoTree
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de klant er rekening mee houden dat er door de duur van de belegging een risico bestaat dat de onderneming in gebreke blijft en dat dit kan leiden tot een totaal verlies van het door de klant belegde kapitaal.

Artikel 19: Verzekeringen

EcoTree en haar bosbouwgroep zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en in het geval dat zij niet voldoen aan hun verplichtingen voor goed bosbeheer. De verzekeringsdekking dekt ook alle schade die onder Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad valt, namelijk negatieve, ernstige en meetbare veranderingen in een natuurlijke hulpbron en/of de ecologische functies die deze vervult, bestaande uit schade aan beschermde bodems, wateren en soorten en natuurlijke habitats. De klant wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat in geval van schadevergoedingen, deze zullen worden gebruikt voor het herstel van het betreffende bos en niet ten goede komen aan de klant, aangezien zijn recht geldt op de finale kap.

EcoTree is verzekerd bij XLB Verzekeringen en de verzekering dekt risico's in verband met branden, stormen, natuurrampen, sneeuw, vorst en hagel. Het document dat alle risico's presenteert is beschikbaar op de Website op het volgende adres: https://files.ecotree.fr/assurance_foret_2019.pdf

In het geval er een claim wordt gedaan door EcoTree die gedragen wordt door de verzekering, dan zal het bedrag dat gecompenseerd wordt door de verzekering gebruikt worden om het massief te herstellen.

Artikel 20: Beding voor een derde partij

Indien de Koper aan een derde de mogelijkheid wil bieden om Producten aan te kopen, is tussen partijen overeengekomen dat de koper, overeenkomstig artikel 1205 van het Burgerlijk Wetboek, zijn rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst kan overdragen aan een derde van zijn keuze.

Zodra EcoTree tegen ontvangstbevestiging in kennis is gesteld van de aanwijzing van de begunstigde, gaan de rechten en verplichtingen van de koper uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden over op de begunstigde. Als de koper besluit zijn herroepingsrecht uit te oefenen in overeenstemming met artikel 1206 van het burgerlijk wetboek, dat wil zeggen vóór de aanvaarding van de begunstigde, moet hij EcoTree hiervan in kennis stellen.

Artikel 23: Eindbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, met uitzondering van de collisieregels. De bevoegdheid in geval van een geschil over de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie, de beëindiging en/of de opzegging van onderhavig contract, en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brest, ondanks het feit dat er meerdere gedaagden en/of garantieclaims zijn, zelfs voor een spoed- of bewarende procedure in kort geding of op verzoek. De bevoegdheidsclausule is niet van toepassing op niet-professionals of consumenten.

Het feit dat EcoTree op geen enkel moment een beroep doet op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van haar recht om dit op een later tijdstip te doen.

EcoTree behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving of informatie te allen tijde te herzien en/of te wijzigen.

Indien één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, wordt deze als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen, tenzij de nietig verklaarde bepaling essentieel en doorslaggevend was.