Algemene verkoopsvoorwaarden

https://ecotree.green

Let erop dat het land waar de bomen staan bepalend is voor de jurisdictie van de algemene voorwaarden.

De website van EcoTree wordt onderhouden door het bedrijf EcoTree.

EcoTree is een SAS (Engels: 'simplified joint-stock company') met een kapitaal van 130 152,00 euro, met maatschappelijke zetel op Rue Charles Nungesser 110, 29200 Brest, Frankrijk.

Het is ingeschreven bij het R.C.S. van Brest onder het nummer 802 165 704.
De website is bij de CNIL aangemeld onder het nummer 2058010.
De commerciële naam van de onderneming is EcoTree.

EcoTree is bij het AMF geregistreerd onder het nummer D-18-01 als makelaar in diverse goederen. Klik op de link om toegang te krijgen tot het informatiedocument.


Wettelijke vertegenwoordiger: Erwan LE MENE
Verantwoordelijke uitgever: Baudouin VERCKEN

Onze contactgegevens:
E-mail : contact@ecotree.fr
Telefoon : +33 (0)1 75 85 03 22

Host:
Amazon Web Service, Inc.
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.
Website : https://aws.amazon.com

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn zonder voorbehoud of beperking van toepassing op alle diensten die EcoTree op haar website aanbiedt: verschillende aanbiedingen voor de aankoop van bomen door particulieren en rechtspersonen naar privaatrecht.

EcoTree biedt de aankoop van verschillende boomsoorten verspreid over verschillende bosgebieden aan, hetzij als een eenmalige aankoop, hetzij als een abonnement.

Het doel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van de website van EcoTree en van de contractuele relaties die tussen het bedrijf en de klanten tot stand zijn gekomen.

De toegang tot de website van EcoTree geldt als kennisname van de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn afdwingbaar tegen gebruikers van de site vanaf het moment dat ze online worden gezet, maar zijn mogelijk niet van toepassing op eerder gesloten transacties.

"Product"  verwijst naar een boom, zowel door zijn soort als door het bos waar hij zich bevindt en ook door zijn GPS-coördinaten,
"Aanbod"  verwijst naar de verschillende producten die te koop worden aangeboden en de voorwaarden voor de aankoop ervan,
"Prestaties"  verwijst naar alle producten en diensten die EcoTree op haar website te koop of met een abonnement aanbiedt,
"Koper"  verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die is ingelogd op de site en een account (ook persoonlijke ruimte genoemd) heeft aangemaakt,
"Account" of "Persoonlijke ruimte"  verwijst naar een deel van de site dat door de koper wordt ingevuld en waartoe hij toegang heeft door middel van een vertrouwelijke code die hem bij het creëren van de genoemde ruimte wordt verstrekt,
"Kapdatum" verwijst naar de datum, door EcoTree bepaald, waarop een boom gekapt zal worden in de zone in kwestie,
"Kapeenheidsprijs"  verwijst naar de verkoopprijs van de bomen van een bos waarin de bomen hun kapdatum bereikt hebben,
"Bestelling"  verwijst naar elke aankoop van een product, die door de koper op de website van EcoTree is gedaan en gevalideerd,
"Algemene Voorwaarden"  verwijst naar deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden die worden aanvaard wanneer de koper zijn account aanmaakt voor een product dat op de website van EcoTree wordt aangeboden,
"Gebruiker"  verwijst naar elke persoon die de website van EcoTree bezoekt vóór hij overgaat tot de bestelling van één van de producten die op deze website te koop worden aangeboden, 
"Website"  verwijst naar de website van EcoTree, waarop aan de gebruikers ervan wordt aangeboden om producten te kopen,
"Klantendienst"  verwijst naar de afdeling van EcoTree, die de relaties onderhoudt met de kopers en alle personen die zich verbinden met de website en informatie wensen te ontvangen over de producten en diensten van EcoTree,
"Vertrouwenspersoon"  verwijst naar een natuurlijke persoon die een koper, eveneens een natuurlijke persoon, met zijn account associeert bij de creatie van dat account.

Ze gelden vanaf 4 augustus 2020. Deze versie annuleert en vervangt de vorige versies.

De gebruiker wordt verzocht om deze Algemene Voorwaarden, waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink op elke pagina van de website van EcoTree, aandachtig te lezen. 

De gebruiker wordt geadviseerd om deze te downloaden en/of af te drukken en een kopie te bewaren.

De bestelling van het product is gereserveerd voor gebruikers die een account hebben aangemaakt en vervolgens deze Algemene Voorwaarden in hun geheel hebben gelezen en met een klik hebben aanvaard bij het creëren van hun account. 

De uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden gebeurt door het aanmaken van een EcoTree account, het inloggen op dit account of door te klikken op de hypertekstlink die voor dit doel is voorzien. 

Aangezien deze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, is het absoluut noodzakelijk dat de koper de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij de aankoop van een nieuw product, in het bijzonder om de naleving van de geldende contractuele bepalingen te verzekeren.

Artikel 1: Aanmaken van een klantenaccount

Om een ​​product op de EcoTree website te bestellen, moet de gebruiker juridisch in staat zijn om te contracten te sluiten en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De gebruiker moet een kopersaccount aanmaken: hij moet een online registratieformulier invullen en alle verplichte velden invullen.

EcoTree behoudt zich het recht voor om, zonder reden, naar eigen oordeel elke creatie van een kopersaccount te accepteren of te weigeren.

Om de vertrouwelijkheid van de gegevens op zijn account te garanderen, wordt de koper gevraagd om een ​​wachtwoord te kiezen tijdens het aanmaken van zijn account.

Zodra het account is aangemaakt, is het de koper verboden zijn wachtwoord aan derden door te geven.
Als dit gebeurt, kan EcoTree niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke ongeautoriseerde toegang tot het account van een van haar klanten.

De koper verbindt zich ertoe om correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.

Hij verbindt zich ertoe om de gegevens die zijn meegedeeld tijdens het aanmaken van zijn kopersaccount, regelmatig bij te werken.

Eenmaal gemaakt, kan dit account op ieder moment worden geraadpleegd: deze raadpleging biedt met name de koper de volgende gegevens die regelmatig worden bijgewerkt:
• De waardering in euro's van de bomen die in de loop van de tijd zijn verworven, direct, indirect of per abonnement,
• Gegevens waarmee de door bossen geleverde ecosysteemdiensten kunnen worden gemeten,

De koper ontvangt een wekelijkse nieuwsbrief met informatie over de locatie van zijn bomen.

De gebruiker is financieel verantwoordelijk voor het gebruik van de site zowel in zijn naam als voor rekening van derden, inclusief minderjarigen, behalve om frauduleus gebruik aan te tonen als gevolg van geen fout of nalatigheid van zijn kant.

Bij frauduleus gebruik van de services van de site of bij gebruik in strijd met deze Algemene Voorwaarden, kan EcoTree op elk moment weigeren om toegang te geven tot de aangeboden services op haar Website.

EcoTree behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot accounts van kopers tijdelijk op te schorten, met name vanwege technische problemen of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 2: Aanmaken van een account en het aanwijzen van een vertrouwenspersoon

De duur van de diensten die door EcoTree worden aangeboden, wordt gespreid over een periode die volledig wordt bepaald door de evolutiecyclus van haar producten.

Op grond van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden:
 • verwerft de koper het eigendom van één of meer bomen (roerende goederen door bestemming in de zin van artikel 521 van het Burgerlijk Wetboek); en
 • ontvangt de koper tegelijk een recht op de winst van de laatste kap van de bomen die hun kapdatum bereikt hebben, en
 • geeft de koper aan EcoTree het mandaat om de aangekochte bomen te beheren en de winst van de kap uit te betalen eens die is voltooid.

Het kan tien tot zeventig jaar duren voor de bomen die voor aankoop worden aangeboden hun kapdatum bereiken: het is volledig onafhankelijk van de levenscyclus van de Kopers.

Om de rechten van deze laatsten te beschermen, eist EcoTree van de kopers dat zij bij de creatie van hun account een vertrouwenspersoon aanwijzen.

De koper wijst bij de creatie van zijn account een natuurlijke persoon van zijn keuze aan in een verplicht veld dat hiervoor is gereserveerd. Hij verbindt zich ertoe deze aanwijzing elk jaar te vernieuwen op de datum van de verjaardag van de creatie van zijn account.

EcoTree herinnert klanten eraan om de informatie up to date te houden.

Als de kapdatum bereikt is, neemt EcoTree contact op met de begunstigde en/of diens vertrouwenspersoon om de verwachte winst uit te betalen. Bij gebrek aan een begunstigde zal EcoTree het bedrag betalen op een rekening met een bijzonder doel bij een geaccrediteerde institutie, zodat de partij in kwestie het bedrag kan innen in overeenstemming met de formaliteiten en binnen de tijdspanne die vastgelegd is door de wet.

Artikel 3: Plaatsen van bestellingen op de site

De gebruiker kan alleen producten bestellen die beschikbaar zijn op de website van EcoTree nadat hij een account, ook wel persoonlijke ruimte genoemd, heeft gecreëerd en deze Algemene Voorwaarden door een klik heeft aanvaard op het moment van de creatie van de account.

De procedure voor het plaatsen van bestellingen omvat minimum de volgende stappen:

1. De gebruiker voert een zoekopdracht uit op de site,
2. Op zijn verzoek stuurt de site hem een of meer aanbiedingen van producten die eenmalig of in de vorm van een abonnement voor hem of voor rekening van een derde kunnen worden besteld,
3. De gebruiker klikt op het (de) Product(en) naar keuze.,
4. Een overzicht met al zijn keuzes en de totale prijs van het (de) Product(en) geeft hem de mogelijkheid om de details van zijn bestelling te controleren,
5. Hij moet vervolgens zorgen dat alle informatie die op de verplichte velden van de bestelbon wordt vermeld, in overeenstemming is met zijn instructies (in het geval van een eenmalige bestelling moet de klant dus de gekozen soort, de hoeveelheid producten en het bos waar het (de) gekozen product(en) zich bevindt (bevinden) controleren; na validatie van zijn bestelling mogen deze niet meer worden gewijzigd,
6. Hij moet vervolgens zijn bestelling valideren,
7. De overeenkomst wordt dan rechtsgeldig gesloten met de koper onder de opschortende voorwaarde van het akkoord van de betalingsservice via welke de bestelling wordt geplaatst.,
8. De bestelling online, die in beveiligde modus wordt uitgevoerd, is geldig na akkoord van de betalingsservice.,
9. EcoTree stuurt zo snel mogelijk, en in elk geval binnen de vijf dagen na de bestelling, per e-mail een ontvangstbewijs ter bevestiging van de bestelling, met vermelding van de essentiële elementen, zoals de identificatie van de bestelde producten, de prijs en de hoeveelheid.

Alle informatie in deze bevestigingsmail van de bestelling vormt het bewijs van zijn inhoud, tenzij de koper deze per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de 8 dagen betwist.

In de veronderstelling dat de koper geen bevestiging van de bestelling ontvangt, is het zijn verantwoordelijkheid om contact op te nemen met EcoTree door het invullen van de velden van het standaardformulier dat voor dit doel op de site is te vinden.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de informatie (identiteit, e-mailadres, postadres, enz....) die hij bij de bestelling heeft verstrekt correct is en blijft. Alle wijzigingen van deze informatie kunnen worden doorgegeven door gebruik te maken van het elektronische formulier op de site, om er zeker van te zijn dat de koper beschikt over de door hem bestelde producten.

Hij brengt zelf alle noodzakelijke wijzigingen aan in de eerder verstrekte informatie bij de creatie van het account of de persoonlijke ruimte.

Artikel 4: Verzending en levering

Door het specifieke karakter van de producten die EcoTree aanbiedt is er geen sprake van verzending. De koper koopt bomen die bestemd zijn om te worden gekapt wanneer de kapdatum bereikt is.

Er zal dus geen transfer van de aangekochte producten plaatsvinden, maar zodra de bestelling gevalideerd en vervolgens betaald is door middel van een elektronische betaling die door een bankservice aanvaard is, zal er een eigendomsoverdracht plaatsvinden van het (de) product(en) waarop de transactie betrekking heeft.

De koper ontvangt een factuur die de voorwaarden van zijn bestelling vermeldt:
• De datum van de bestelling
• De bestelde soorten,
• Het aantal dat werd aangekocht,
• De bossen waar de producten zich bevinden,
• De prijs die werd betaald.

De factuur die van zijn account, ook wel persoonlijke ruimte genoemd, kan worden gedownload, bevestigt deze eigendoms- en risico-overdracht.

Artikel 5: Bewijs

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, tenzij er sprake is van een manifeste fout van EcoTree, de gegevens die zijn opgeslagen in haar informatiesysteem, in het bijzonder in de door EcoTree gebruikte elektronische e-mailtools, bewijskracht hebben met betrekking tot de door de koper geplaatste bestellingen en de uitvoering van de verplichtingen van de partijen.

De door EcoTree opgeslagen gegevens in computer- of elektronische vorm leveren het bewijs en zijn, indien zij door EcoTree in een geschil of andere procedure als bewijs worden geleverd, ontvankelijk, geldig en afdwingbaar tussen de partijen op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk wordt opgesteld, ontvangen of opgeslagen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De koper wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij overeenkomstig met artikel L121-20-12 en volgende van het Wetboek op de Consumentenbescherming beschikt over een herroepingsrecht van zijn bestelling.

Hij beschikt over veertien dagen om zijn bestelling zonder opgave van redenen te annuleren, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L121-20-12 en volgende van het genoemde wetboek.

Deze periode gaat in vanaf de validatie van de bestelling en de aanvaarding ervan door de bankservice.

De bestelling wordt ingetrokken door het invullen van de velden van het standaardformulier dat voor dit doel op de website beschikbaar is.

EcoTree bevestigt de ontvangst van deze herroeping per e-mail.

Punt 7: gebruik van het opmerkingenveld op EcoTree

Elke Koper kan een review plaatsen op de website van EcoTree. Als het een natuurlijke persoon is, moet deze juridisch in staat zijn om een overeenkomst af te sluiten en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De persoon moet het verbruik van de producten op de site persoonlijk hebben ervaren: daarom is het indienen van een online kennisgeving voorbehouden aan kopers.

De persoon mag zich niet in een belangenconflictsituatie met EcoTree bevinden.

Hij moet het daartoe bestemde formulier invullen.

Onder de elementen die op het formulier moeten worden vermeld, zullen alleen de voornaam en de stad van de gebruiker op de site openbaar worden gemaakt. De inhoud die op de site wordt gepubliceerd, wordt gepresenteerd als "Gecontroleerde opmerking", wat betekent dat EcoTree zich ervan heeft vergewist dat de koper producten op zijn site heeft besteld en dat hij voor dergelijke producten heeft betaald, vooraleer hij een opmerking op de site heeft gepubliceerd.

Het e-mailadres dat wordt opgegeven voor het online plaatsen van de opmerking moet geldig zijn en de mogelijkheid bieden om contact op te nemen met de koper om de authenticiteit van zijn opmerking te verifiëren en/of persoonlijk contact op te nemen met het oog op de verificatie van de authenticiteit van zijn opmerking.

EcoTree moet onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gebracht van elk misbruik en frauduleus gebruik van het e-mailadres dat voor dit doel is geregistreerd.

Een koper kan te allen tijde m verwijdering van zijn bijdragen vragen door het sturen van een e-mail aan EcoTree dat een dergelijk verzoek tot afmelding zo spoedig mogelijk zal behandelen.

De inhoud met betrekking tot een online opmerking wordt op de Site gepubliceerd binnen de 72 uur (inclusief de bedenkperiode). Het kan dan gelezen worden door elke bezoeker of elke andere gebruiker die de EcoTree website bezoekt.

Standaard wordt de inhoud chronologisch weergegeven van de meest recente tot de oudste op basis van de datum van plaatsing.

De inhoud zal "a posteriori" door EcoTree worden bewerkt.

Ze zullen zich inspannen om de inhoud te publiceren zoals deze van klanten wordt ontvangen.

De aanpassing van de Site stelt EcoTree echter in staat om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van de inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving te verwijderen.

EcoTree behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen welke inhoud op haar Site wordt gepubliceerd en om onbegrijpelijke of illegale inhoud te verwijderen (met inbegrip van obscene, racistische, seksistische of lasterlijke inhoud of publicaties, of enige schending van intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten of privacyrechten).

De Koper die inhoud indient, verbindt zich er vooraf toe: 
- dat de inhoud relevant en kwalitatief is, inclusief esthetische kwaliteit indien van toepassing, en die op de site kan worden gebruikt, 
- voldoet aan deze Algemene Voorwaarden,
- bij het registreren voor de online notificatiedienst, gebruik maakt van het e-mailadres dat is gecreëerd voor zijn Account.,

De Koper is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij op de Site plaatst en voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden. EcoTree kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor gepubliceerde inhoud, noch voor fouten of weglatingen van klanten.

EcoTree behoudt zich het recht voor om elke inhoud die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

EcoTree is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de online opmerkingsservice, ongeacht de oorzaak.

De Koper is derhalve als enige aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een schending van de beperkingen die in dit artikel worden uiteengezet, of enige andere schade die voortvloeit uit de publicatie van de inhoud op de Site.

EcoTree behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot de online-opmerkingenservice op te schorten, met name in geval van technische problemen of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 8: De aanbiedingen

De website van EcoTree biedt vier manieren om haar producten te verkrijgen:
• Een eenmalige aankoop voor zichzelf van specifieke soorten die zich in een geïdentificeerd bos bevinden,
• Een eenmalige aankoop voor iemand anders van specifieke soort die zich in een geïdentificeerd bos bevindt,
• Een abonnement dat door de koper voor zichzelf of voor anderen wordt afgesloten,
• De aankoop van bomen die zullen worden geplant tijdens het plantseizoen dat volgt na de datum van aankoop. De keuze wordt gemaakt op basis van de door de op de website van EcoTree voorgestelde soorten en bossen..

Daarnaast wordt aan de klant aangeboden om in het kader van het "biodiversiteitsaanbod" verschillende projecten te financieren die gericht zijn op het behoud of de creatie van biodiversiteit. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze financiering overeenkomt met een schenking, die niet in aanmerking komt voor een belastingaftrek. Na het innen van de commissie is EcoTree verantwoordelijk voor het toewijzen van alle giften van de klant aan de voorgestelde projecten.

Het bomenabonnement geeft de koper de mogelijkheid om elke maand bomen te kopen die door EcoTree zijn geselecteerd: hij geeft EcoTree een mandaat om dit te doen, en EcoTree kiest de soort die aan zijn account zal worden toegevoegd. De koper die zich op een abonnement inschrijft, kiest het bedrag van de maandelijkse betaling die zal worden gedaan van de rekening die hij wil laten debiteren. De koper ziet elke maand zijn account, of diegene die hij heeft opgegeven, aangevult met bomen die door EcoTree zijn gekozen.

Tegelijkertijd ontvangt hij in zijn account een factuur met vermelding van de aangekochte soorten, het bos waar ze zich bevinden en de nieuwe bomen die aan zijn account zijn toegevoegd of waarvoor hij heeft gekozen. 

Wanneer de koper voor door middel van een eenmalige aankoop of door zich te abonneren op een maandelijks abonnement, een aankoop gedaan heeft voor iemand anders, moet hij op de site de velden invullen die aangeven voor wie hij de aankoop deed of op een abonnement heeft ingeschreven, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 4 met betrekking tot producten die hij eenmalig of via een abonnement voor minderjarigen heeft verworven.

Bij de aankoop voor anderen dient de koper het e-mailadres van de begunstigde in te vullen. Een e-mail wordt verzonden op dezelfde dag van de bestelling of op een latere verzenddatum die door de koper is gepland. Deze e-mail bevat een cadeaucode om in te vullen en de verschillende instructies die moeten worden gevolgd om de eigendom van de boom te verkrijgen.

De cadeaucode waaruit de aankoop van één of meer bomen blijkt en/of een abonnement met een geldigheidsduur van 1 (één) jaar vanaf de datum van uitgifte is nominatief, niet-terugbetaalbaar en niet-omruilbaar. Geen enkele afwijking wordt aanvaard, behalve in geval van herroeping door de koper. In geval van niet-gebruik van de cadeaucode binnen de termijnen aangegeven op de factuur van de Koper voor anderen of op het bewijs van de begunstigde, heeft noch de koper voor anderen, noch de begunstigde recht op terugbetaling.

Behalve voor bedrijven die zich voor minimaal één jaar (automatisch verlengbaar) verbinden, staat het de koper vrij om zijn abonnement op elk moment te beëindigen door een eenvoudige e-mail te sturen naar EcoTree. De opzegging van het abonnement wordt uiterlijk drie dagen na het verzoek van kracht (de datum van verzending geldt als bewijs). De koper blijft eigenaar van de eerder verworven bomen.

Door zich vanaf 25 mei 2018 te abonneren op een bomenabonnement, garandeert EcoTree de (niet-professionele) klant en alle klanten die reeds voor die datum zijn geabonneerd, de volgende voordelen zonder terugwerkende kracht:

 • Exclusiviteit met betrekking tot zeldzame boomsoorten en een korte verwachte termijn voor de kapdatum bereikt is
 • Elk jaar worden er bomen aangeboden die overeenstemmen met het aantal maandelijkse bomen waarop de klant heeft ingeschreven. EcoTree vestigt de aandacht van de klant op het feit dat de prijs van de aangeboden boom of bomen naar keuze van EcoTree is. EcoTree vestigt de aandacht van de klant op het feit dat dit voordeel slechts verschuldigd is voor zover EcoTree twaalf opeenvolgende betalingen gekoppeld aan een abonnement voor hetzelfde bedrag heeft ontvangen.

 Abonnementen van professionals vallen niet onder deze bepalingen. 

Artikel 9: Uitnodigen

EcoTree biedt haar klanten de mogelijkheid om in ruil voor promotionele voordelen andere mensen (particulieren en professionals) aan te moedigen om zich te abonneren op één van haar aanbiedingen.

De uitnodiger moet een actieve klant van EcoTree zijn die ten minste één EcoTree-aanbieding heeft onderschreven.

Een particuliere klant heeft de mogelijkheid om één of meer mensen uit te nodigen, maar het aantal bomen dat wordt aangeboden, is beperkt tot 5. Bomen die door de uitgenodigden aan de uitnodiger worden aangeboden of overgedragen, worden niet meegeteld.

Voor de geldigheid van de uitnodiging is het van essentieel belang dat de uitnodigingscode vóór de registratie wordt ingevuld.

Wanneer één of meer uitgenodigden 10 bomen hebben gekocht (via bestellingen of abonnementen), ontvangt de uitnodiger gratis een boom op zijn account.

Zichzelf uitnodigen is niet toegestaan. De uitgenodigde moet een ander e-mailadres en factuuradres hebben dan zijn uitnodiger en andere uitgenodigden. Alleen de eindgebruiker van het product wordt beschouwd als een uitgenodigde. De uitgenodigde moet zijn eigen betaalmiddel gebruiken (als hij dezelfde kredietkaart gebruikt als zijn uitnodiger, wordt de uitnodiging niet aangenomen). Uitnodigen vindt plaats in een privékader. De uitgenodigden moeten kennissen, vrienden of familieleden van hun uitnodiger zijn. Kunstmatige orders om het aantal uitgenodigden op te blazen, worden uitgesloten.

EcoTree behoudt zich het recht voor om de juistheid van de door de deelnemers verstrekte informatie te controleren. Deelnemers aan deze operatie (uitnodigers en uitgenodigden) moeten alle controles over de geldigheid van hun uitnodiging toestaan. Als er na verificatie betwiste elementen overblijven, kan de validatie worden geweigerd.

De definitieve validatie van de uitgenodigden vindt pas plaats nadat de wettelijke herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 10: De juridische aard van de contractuele relaties tussen EcoTree en zijn klanten

Het doel van EcoTree is de creatie van innovatieve concepten gericht op duurzame ontwikkeling, inclusief het planten van bomen en het beheren van bossen voor de verkoop aan particulieren en/of bedrijven.

Daarvoor koopt EcoTree regelmatig, afhankelijk van het bos, ofwel van zijn bosgroep "PROMENONS-NOUS-DANS-LES-BOIS" of van een derde grondeigenaar, bomen van verschillende soorten die zich in verschillende bossen bevinden. EcoTree zorgt voor rekening van haar klanten, voor het onderhoud en de groei van de bomen, zodat ze gekapt kunnen worden zodra ze hun kapdatum bereikt hebben.

EcoTree is gebaseerd op een ecologisch model dat ontworpen is om geen enkel ecosysteem te schaden. EcoTree wil de bosrijkdommen op een duurzame manier beheren om de biodiversiteit in de bossen te preserveren. We streven ernaar om het regeneratievermogen en de huidige en toekomstige vitaliteit van de bomen, de kwaliteit van de bodem en het water van de bosgebieden, en de productiviteit van de bomen om aan economische functies te voldoen, te kunnen garanderen.

De uitvoering van dit beleid heeft EcoTree ertoe aangezet om een beheersstrategie op te stellen om bosgebieden op het hoogste niveau te valoriseren.

De contractuele verbintenissen die de partijen, de kopers enerzijds en EcoTree anderzijds, zijn aangegaan, vormen een contractueel geheel op grond waarvan de koper:

 • het eigendom verwerft van één of meer bomen (roerende goederen door bestemming volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie op basis van artikel 521 van het Burgerlijk Wetboek) ; en
 • aan EcoTree het mandaat geeft om de aangekochte bomen te beheren en de winst van de kap uit te betalen eens deze is voltooid.

Bij de uitvoering van dit contract verwerft de koper het eigendom van een roerend goed door bestemming, overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, op basis van artikel 521 van het burgerlijk wetboek, vooraf de eigendom van roerende goederen, een boom die bestemd is om later te worden gekapt.

EcoTree vestigt de aandacht van de klant op het feit dat het eigendomsrecht waarover hij beschikt op de aangekochte boom of bomen wordt gekwalificeerd als een erfpacht. De verkoop van de bomen verdeelt de eigendom van het bos in niveaus, d.w.z. de grondeigenaar blijft eigenaar van de grond (de onderkant) en de klant wordt eigenaar van de bomen (de bovenkant).

In het kader van de onvoorspelbaarheid van de natuur enerzijds, en anderzijds de verschillende manieren van bebossing en ontbossing die zorgen voor verlies en vernieuwing van bomen, is het aantal bomen dat EcoTree verkoopt bepaald op basis van het bereik van een bosmassief met een dichtheid van 1000 to 10.000 planten per hectare.

EcoTree vestigt de aandacht van de klant op de speciale voorrechten die worden toegekend aan klanten die bomen bezitten in eenzelfde bos. Elke klant bezit zowel een boom als een deel van het gebied dat alle bomen in hetzelfde bos omvat. Zo bezit elke klant een deel van de opbrengst van het kappen van bomen die hun kapdatum bereikt hebben in het betreffende bos. Elke klant stemt ermee in om niet louter te profiteren van de winst van het kappen van zijn eigen boom. Er moet opgemerkt worden dat de boom gekocht door de klant mogelijk verdwijnt voor de kapdatum bereikt werd.

Zelfs in geval van het verdwijnen van de boom, om welke reden dan ook, gaat het eigendomsrecht overeenkomstig dit artikel door werkelijke subrogatie als volgt over op een deel van de opbrengst van de definitieve kap van bomen die in een bepaald bos hun kapdatum bereikt hebben:

Recht op het product van de finale kap = product van de kap × bedrag excl. BTW dat door X is onderschreven / Totaal bedrag excl. BTW dat op het betrokken bos is onderschreven.

Waarbij:

 • Het "Product van de kap" gelijk is aan het totale product van de finale kap van de bomen die in het bos achterblijven en die hun kapdatum bereikt hebben;
 • Het "Bedrag dat door X is onderschreven" gelijk is aan de som van de bomen vermenigvuldigd met hun respectieve aankoopprijs excl. BTW aan T0 (*), gekocht door de klant. ;
 • Het "Totale bedrag ingeschreven op het betreffende bos" gelijk is aan de som van alle "Bedragen waarop elk van de klanten op dat bos heeft ingeschreven". Totale som van de aankoopprijzen excl. BTW van de bomen die hun kapdatum bereikt hebben op T(0) ;
 • (*) T0 : Datum van de eerste verkoop van de bomen op het platform van EcoTree.

Zodra de bomen zijn aangekocht, geeft de klant aan EcoTree de opdracht om de aangekochte bomen te beheren. Het doel van dit mandaat is om EcoTree in staat te stellen een beheersstrategie uit te voeren die erop gericht is de bossen optimaal te benutten. Dit mandaat omvat expertise en onderhoud op het gebied van bosbeheer, zoals de behandeling van paddenstoelen, het kappen, snoeien en uitdunnen van bossen, enz. Daarnaast behoudt EcoTree zich het recht voor om gebruik te maken van vaste partners, zoals met name bosbouwexperts of lokale bosbouwbedrijven.

EcoTree's verplichting tot goed bosbeheer is beperkt tot de kosten die initieel gepland en voorzien zijn. In het geval dat het bosmassief echter dreigt te verdwijnen, door redenen die buiten de verplichting tot goed bosbeheer van EcoTree vallen, en wanneer de initieel geplande en voorziene kosten niet voldoende zouden zijn om dit gevaar te verminderen zonder de algemene economie van het genoemde bosgebied aan te tasten en het bestaande bosbeheerplan te verstoren, heeft EcoTree de kans om bomen van klanten vervroegd te kappen (operationeel offer). De klanten krijgen dan de winst die voortkomt uit deze vervroegde kap en verkoop. De winsten van deze kap zullen uitbetaald worden naargelang de toewijding van de klanten zoals verder gespecificeerd in deze voorwaarden - en de contractuele verbintenis tussen klant en EcoTree zal dan eindigen. De rechten van de investeerder zullen dus een loutere claim op de winst van de kap betreffen, die volledig uitbetaald wordt aan de klanten en niet gebruikt zal worden om het massief te herstellen. 

Er wordt op gewezen dat een vervroegde kap in geen geval bestaat uit een tussentijdse uitdunning. De vervroegde kap is een haastige uitbating als gevolg van een vorm van overmacht (bv. storm, ziekte, brand) waardoor de kap in de toekomst onzeker wordt. Tussentijdse uitdunning daarentegen bestaat uit het voorbarig verwijderen (in overeenkomst met de gevestigde bosbouwroute) van bepaalde bomen met het oog op een betere omgeving en productiviteit.

Gezien het risico op brand of extreme weersomstandigheden of enig ander natuurlijk of crimineel gevaar, kunnen er significante kappen plaatsvinden in een bosgebied, ten gevolge van één van deze gevaren, zonder de algemene economie van het genoemde bosgebied aan te tasten en het bestaande bosbeheerplan te verstoren. Per definitie zijn deze kappen uitzonderlijk in die zin dat ze niet voorzien zijn in beheersdocumenten en vallen buiten diegene die noodzakelijk zijn voor goed en gewoonlijk bosbeheer. Waar dit van toepassing is, is het volgende voorzien:

- Alle bedragen die resulteren uit het ongepland kappen dat zal hebben plaatsgevonden (inclusief vallen door wind) zullen gedeponeerd worden op een speciale rekening;

- Deze bedragen zullen toegevoegd worden aan het gehele bedrag dat uitbetaald zal worden aan de klanten op de verschillende momenten zoals initieel gepland. De bedragen zullen verdeeld worden naargelang de bedragen die geïnvesteerd werden door de klanten, zoals dit geregistreerd staat. Alle producten, inclusief de bedragen die gedeponeerd zijn, zullen dus betaald worden aan de klanten in overeenkomst met de formule die in deze Voorwaarden staat.

- Indien van toepassing, zal alle compensatie die betaald wordt door verzekeraars, gebruikt worden om het massief te herstellen. De herbeboste percelen zullen, indien nodig, nieuwe bosgebieden vormen die door EcoTree te koop zullen worden aangeboden. Zij zullen in ieder geval niet worden toegevoegd aan de opbrengst van genoemd bos. De beslissing om een

vroege oogst met terugbetaling of een uitzonderlijke oogst met aanbetaling uit te voeren, wordt genomen door een onafhankelijke bosbouwdeskundige. In aanvulling,

In aanvullong zal EcoTree in haar jaarverslag, te vinden in de persoonlijke ruimte van de koper, een ad hoc audit door een bosbouwexpert voorleggen die de kwaliteit van het bosbeheer bewijst.

EcoTree vestigt de aandacht van de klant op het feit dat hij niet profiteert van de winst van de verhuur van jachtrechten of eventuele subsidies, aangezien deze winsten volledig door EcoTree worden ingezameld om het onderhoud van het bosmassief te financieren tot de uiteindelijke kap van de bomen die in een bos hun kapdatum bereikt hebben.

EcoTree vestigt de aandacht van de klant op het feit dat de grondeigenaar eigenaar blijft van de grond. Door de aankoop van een boom neemt de klant deel aan de financiering van de aankoop van de grond door de grondeigenaar.

Er wordt gepreciseerd dat EcoTree zich ertoe verbindt om, vanaf de verkoop van de bomen tot de definitieve kap en de globale verkoop van de bomen die hun kapdatum bereikt hebben in een bos, (i) geen enkel reëel recht uitmaakt van welke aard dan ook (reëel recht op de eigendom van anderen) ten gunste van een derde partij (reëel recht op de eigendommen van een ander) op het bos waarvan de bosgroep eigenaar is en waar de verkochte bomen zich bevinden en (ii) om geen enkel recht op het eigendom van het bos (van de grond) over te dragen aan een derde partij.

Artikel 11: Vervroegde verkoop van bomen door de koper

EcoTree wil de aandacht van de inkopers vestigen op het feit dat, in tegenstelling met een financieel product, de waarde van de investering die door de kopers wordt gedaan, gekoppeld is aan een duurzame verbintenis voor een goed bosbeheer.

De koper moet zijn investering dus beschouwen als een investering op lange termijn, die overeenkomt met de levenscyclus van de aangekochte boom, die langer kan zijn dan zijn eigen levenscyclus, afhankelijk van wanneer de aangekochte soort zijn kapdatum bereikt.

EcoTree heeft niet de bedoeling om de liquiditeit van de financiële activa van haar klanten te waarborgen.

Elke koper kan te allen tijde besluiten de door hem verworven rechten over te dragen aan een derde. Er is hiervoor een optie voorzien in het persoonlijke account van de klant.

Artikel 12: Betaling

De prijzen zijn aangegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen, tenzij anders vermeld op de site..

De prijzen op de site kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met dien verstande dat deze wijzigingen niet van toepassing zijn op de bestellingen waarvan de betaling is gevalideerd door de bankservice waarmee EcoTree vóór deze wijziging samenwerkt.

Elke weigering van betaling door de bankservice van een bestelling annuleert deze bestelling en de kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de gebruiker, onverminderd de rechtsvorderingen die tegen hem kunnen worden ingesteld.

De betalingen op de site worden uitgevoerd met een credit card (kaarten van Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard of American Express worden aanvaard) via Stripe, een beveiligd betalingssysteem.

Er worden geen bankgegevens doorgegeven via de site: de koper betaalt door het nummer, de vervaldatum en de veiligheidscode op de achterkant van zijn credit card online in te vullen in de daarvoor voorziene velden op het formulier op de website van EcoTree.

In geval van onregelmatige, onvolledige of niet-bestaande betaling die aan de koper te wijten is, zal de verkoop van de producten worden geannuleerd en zullen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper komen. Er kan eventueel een burgerlijke en/of strafrechtelijke procedure tegen hem worden ingesteld.

Om de veiligheid van de transacties en de consumenten te garanderen, behoudt EcoTree zich het recht voor om elke bestelling te blokkeren die frauduleus lijkt te zijn of niet alle nodige garanties biedt op het vlak van online betalingsveiligheid.

In deze veronderstelling kan de koper toch een van de op de site verkochte producten verwerven door gebruik te maken van een ander betaalmiddel dan het geblokkeerde middel.

Bovendien behoudt EcoTree zich het recht voor om in geval van een onregelmatigheid met betrekking tot de betaling van een bestelling op de site, de bij deze aankoop verzamelde gegevens te registreren op een lijst van betalingsincidenten.

In voorkomend geval kan de gebruiker deze gegevens niet gebruiken om bestellingen op de site te plaatsen..

Er zal een e-mail worden gestuurd naar het e-mailadres dat is geregistreerd op het moment van de bestelling om de gebruiker te informeren en hem uit te nodigen om de situatie bij de klantenservice te regulariseren.

Artikel 13: Intellectuele eigendommen

EcoTree is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site en is ook houder van de bijbehorende gebruikersrechten.

Toegang tot de Site van EcoTree verleent de gebruiker geen recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site die het exclusieve eigendom van EcoTree blijft.

De elementen die toegankelijk zijn op de site, met name in de vorm van teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, kaarten, geluiden, video's, software, databanken en gegevens, worden eveneens beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van EcoTree.

Behalve de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, mag de gebruiker of de koper in geen geval de gehele site of een deel ervan reproduceren, vertegenwoordigen, wijzigen, doorgeven, publiceren, aanpassen of op welke manier dan ook de Site exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoTree.

Deze Algemene Voorwaarden houden geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht op de elementen die aan EcoTree toebehoren, ten voordele van de gebruiker.

De site, handelsmerken, ontwerpen, modellen, beelden, teksten, foto's, logo's, grafische handvesten, software en programma's, zoekmachines, databanken, geluiden, video's, domeinnamen, ontwerpen of andere informatie of enig ander medium dat door EcoTree wordt gepresenteerd, en zonder dat deze opsomming limitatief is, zijn exclusief eigendom van EcoTree en worden beschermd door hun auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele- of industriële-eigendomsrechten die erkend worden onder de geldende wetgeving.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave van deze rechten, zonder de uitdrukkelijke toestemming van EcoTree, is verboden en zou een inbreuk vormen op de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is het de gebruiker verboden enige actie of handeling te verrichten die direct of indirect inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van EcoTree.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de site van EcoTree Site gebruiken, afdrukken of herformatteren voor andere doeleinden dan privé- of familiaal gebruik. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van de website van EcoTree niet te downloaden, te reproduceren, door te sturen, te verkopen of te verspreiden.

Dit verbod geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor praktijken zoals het schrappen of het gebruik van robots voor het extraheren of reproduceren van enig element van de website van EcoTree, met inbegrip van de aanbiedingen van de daar gepresenteerde producten, met name voor commerciële doeleinden.

Exploitatie, om welke reden dan ook, van de website van EcoTree of een deel daarvan, die niet eerder door EcoTree is toegestaan, kan reden uitmaken van een passende actie, met inbegrip van een procedure wegens merkinbreuk.

Het invoegen van hyperlinks naar enig deel van de site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoTree.

Artikel 14: Gebruik van de EcoTree website

Het gebruik van software die van de site is gedownload om toegang te krijgen tot bepaalde services, is onderworpen aan de voorwaarden van de bijbehorende licentie. De koper en/of de gebruiker verbindt zich ertoe deze software niet te installeren, kopiëren of gebruiken voordat hij vooraf akkoord is gegaan met de voorwaarden van deze licentie.
 
 Voor software die niet vergezeld gaat van een licentie, krijgt de koper en/of de gebruiker een recht van tijdelijk, privé, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruik van deze software om exclusief toegang te krijgen tot de software. EcoTree bedrijfswebsite.
 
 Door software te installeren of te gebruiken, verbindt de koper en/of de gebruiker zich ertoe de voorwaarden ervan te respecteren.
 
 EcoTree kan niet garanderen dat haar site vrij is van afwijkingen, fouten of bugs, of dat deze kunnen worden gecorrigeerd, of dat de site zonder onderbreking of storing zal werken, of dat deze compatibel is met een apparatuur of een specifieke configuratie specifiek voor de koper en/of de gebruiker.
 
 EcoTree is op geen enkele manier verantwoordelijk voor storingen die te wijten zijn aan software van derden.
 
 EcoTree is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van voorzienbare of onvoorzienbare schade, materieel of immaterieel (inclusief winstderving of kans ...) als gevolg van het gebruik of de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid van gebruik zijn site.
 
 Ten slotte kan EcoTree niet alle sites waarnaar het verwijst controleren door middel van hyperlinks, die alleen bestaan ​​om het onderzoek van de gebruiker of de koper te vergemakkelijken, het is daarom in geen geval verantwoordelijk voor hun inhoud.
 
 Zowel de gebruiker als de koper verklaren zich bewust te zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, de responstijd om gegevens te raadplegen, op te vragen of over te dragen en de risico's met betrekking tot de beveiliging van communicatie. >  
 Zowel de gebruiker als de koper verklaren dat zij hebben geverifieerd dat de computerconfiguratie die zij gebruiken geen virussen bevat en dat deze in perfecte staat is.
 
 In het geval dat de site hyperlinks naar andere websites bevat, is het aan de koper en/of de gebruiker zelf om het beleid te lezen van de sites waarnaar de link verwijst, met name op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens.
 
 EcoTree verbindt zich niet tot enige andere website waartoe de koper en/of de gebruiker toegang heeft via de website. EcoTree is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, werking en toegang tot deze sites.
 
 Elk gebruik van een link naar de EcoTree website moet vooraf worden goedgekeurd door EcoTree.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens

EcoTree verzamelt Gegevens nadat de Gebruiker hiermee heeft ingestemd. EcoTree garandeert dat de verzamelde gegevens nooit doorgegeven, geleased of verkocht wordt aan derden. EcoTree gebruikt de Gegevens van de Gebruiker alleen in het kader van de werking van de website. Zoals erkend door de Gebruiker, zullen de verzamelde Gegevens verwerkt worden om bestellingen succesvol te verwerken. Voor ditzelfde doel kunnen de Gegevens van de Gebruiker gecommuniceerd worden naar EcoTrees providers. Bovendien kan EcoTree niet-persoonlijke gegevens van websitebezoekers verzamelen met het oog op de verbetering van de websitefunctionaliteiten (bv. het aantal bezoekers op specifieke pagina's volgen). In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, en de Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Wil je deze rechten uitoefenen, of heb je vragen over de verwerking van je gegevens, dan kan je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG): dpo@ecotree.green of een claim indienen bij het CNIL. Deze gegevensverwerking werd verklaard aan de CNIL (Nationale Commissie van Informatica en Vrijheden) onder het nummer 2058010. Wil je meer weten over ons gegevensbeschermingsbeleid, bekijk dan deze pagina: https://ecotree.green/nl/data-protection.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Voorwaarden, en in het algemeen de contractuele relaties tussen de koper en EcoTree, zijn onderworpen aan het Franse recht.

Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Artikel 17: Overmacht

Geen van beide partijen zal zijn contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen, in de mate dat hun uitvoering wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd, door een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht.

De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij binnen 7 werkdagen na kennisname van deze omstandigheden op de hoogte stellen.

Elk onweerstaanbaar feit of omstandigheid buiten de wil van de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, buiten hun wil en niet te voorkomen door hen, ondanks alle redelijke inspanningen, zal worden beschouwd als een toevallige gebeurtenis of overmacht.

De twee partijen zullen dan binnen 30 dagen samenkomen om de impact van het evenement te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van de bestelling zal worden voortgezet. Indien de toevallige gebeurtenis of overmacht meer dan 60 dagen duurt, kan de bestelling van producten door de benadeelde partij worden geannuleerd.

Naast die welke gewoonlijk door de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken worden aanvaard, worden de volgende situaties uitdrukkelijk beschouwd als toevallige gebeurtenissen of gevallen van overmacht: het blokkeren van transportmiddelen, levering of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilleggen van telecommunicatienetwerken.

Artikel 18: Risico's

Door te kiezen voor de aankoop van een boom bij EcoTree, wordt de klant blootgesteld aan de volgende belangrijke risico's:

Risico van een volledig verlies van kapitaal
De waarde van een boom kan worden afgeschreven en kan leiden tot een risico op een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

Risico van inflatie
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de klant er ook rekening mee houden dat de waarde van de valuta in de loop van de tijd kan schommelen en dat er als bijgevolg een risico bestaat van een waardevermindering van de valuta die kan leiden tot een rendement dat lager is dan het inflatiepercentage.

Risico van een gebrek aan liquiditeit
Het aanbod van EcoTree is een langetermijnbelegging, afhankelijk van de kapdatum van de boom in een bos. EcoTree is dus niet bedoeld om de liquiditeit van het bosvermogen van haar klanten te waarborgen vóór de kapdatum bereikt is. De klant heeft geen recht op terugname of terugkoop van zijn boom door EcoTree.
EcoTree behoudt zich echter het recht voor om naar eigen oordeel bomen aan te kopen die door de klant te koop worden aangeboden, met dien verstande dat dit een eenvoudige optie is die EcoTree naar eigen oordeel kan uitvoeren en in geen geval een verplichting van EcoTree jegens de klant inhoudt. EcoTree kan dus weigeren om bomen terug te kopen, die het voorwerp uitmaken van een verkoopaanvraag van een klant.
Bovendien kan elke klant op elk moment beslissen om zijn boom te verkopen aan een derde koper van zijn keuze. In dat geval moet de klant EcoTree in kennis stellen van de aanwijzing van de begunstigde van de verkoop, zodat EcoTree de verandering van eigenaar van de boom kan vaststellen en deze kan blijven beheren en onderhouden ten voordele van de nieuwe koper.

Risico in verband met de onderliggende markt(en) en het waardeverlies van de houtprijzen
Een van de doelstellingen van de door EcoTree voorgestelde investering is het realiseren van een meerwaarde wanneer de bomen hun kapdatum bereikt hebben. De aandacht van de klant wordt echter gevestigd op het feit dat de verkoopprijs van de uiteindelijke kap van bomen die hun kapdatum bereikt hebben in een bos onderhevig is aan onzekerheden die met name verband houden met marktschommelingen en meer in het bijzonder met de mogelijkheid van een daling van de houtprijs of de mogelijkheid dat de houtprijs gelijk is aan 0 of dat de oorspronkelijk verworven soort niet aan de toekomstige vraag kan voldoen.

Risico van brand, weer of enig ander natuurlijk gevaar & schuldbewijzen
Bossen zijn onderhevig aan een aantal natuurlijke risico's. Zo moet de klant bij het beleggen in een boom rekening houden met het bestaan van natuurlijke risico's en gevaren (storm, ziekten, brand, enz.) die de bomen kunnen beschadigen of vernietigen.

EcoTree is verzekerd bij XLB Verzekeringen en de verzekering dekt risico's in verband met branden, stormen, natuurrampen, sneeuw, vorst en hagel. Het document dat alle risico's presenteert is beschikbaar op de Website op het volgende adres: https://files.ecotree.fr/assurance_foret_2019.pdf

In het geval er een claim wordt gedaan door EcoTree die gedragen wordt door de verzekering, dan zal het bedrag dat gecompenseerd wordt door de verzekering gebruikt worden om het massief te herstellen.

Indien een uitzonderlijke situatie, ondanks dekking van de verzekering, het overleven van het massief en de investering van de klant in gevaar brengt, en dit een gedeeltelijke of volledige uitzonderlijke kap verantwoordt, zoals gespecificeerd op pagina 5 en 6, dan zullen de rechten van de investeerders veranderen in een loutere claim op de winst van de kap, die volledig wordt uitbetaald aan de klanten en niet gebruikt zal worden voor het herstel van het massief. 

Fiscaal risico
De klant moet rekening houden met de belasting die kan worden berekend op een eventuele meerwaarde bij de verkoop van een aantal bomen, een boom of een recht op een boom die bestemd is om te worden gekapt. EcoTree raadt haar klanten dan ook aan om contact op te nemen met een belastingadviseur.

Risico van faillissement van EcoTree
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de klant er rekening mee houden dat er door de duur van de belegging een risico bestaat dat de onderneming in gebreke blijft en dat dit kan leiden tot een totaal verlies van het door de klant belegde kapitaal.

Artikel 19: Verzekeringen

EcoTree en haar bosbouwgroep zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en in het geval dat zij niet voldoen aan hun verplichtingen voor goed bosbeheer. De verzekeringsdekking dekt ook alle schade die onder Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad valt, namelijk negatieve, ernstige en meetbare veranderingen in een natuurlijke hulpbron en/of de ecologische functies die deze vervult, bestaande uit schade aan beschermde bodems, wateren en soorten en natuurlijke habitats. De klant wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat in geval van schadevergoedingen, deze zullen worden gebruikt voor het herstel van het betreffende bos en niet ten goede komen aan de klant, aangezien zijn recht geldt op de finale kap.

EcoTree is verzekerd bij XLB Verzekeringen en de verzekering dekt risico's in verband met branden, stormen, natuurrampen, sneeuw, vorst en hagel. Het document dat alle risico's presenteert is beschikbaar op de Website op het volgende adres: https://files.ecotree.fr/assurance_foret_2019.pdf

In het geval er een claim wordt gedaan door EcoTree die gedragen wordt door de verzekering, dan zal het bedrag dat gecompenseerd wordt door de verzekering gebruikt worden om het massief te herstellen.

Artikel 20: Beding voor een derde partij

Indien de Koper aan een derde de mogelijkheid wil bieden om Producten aan te kopen, is tussen partijen overeengekomen dat de koper, overeenkomstig artikel 1205 van het Burgerlijk Wetboek, zijn rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst kan overdragen aan een derde van zijn keuze.

Zodra EcoTree tegen ontvangstbevestiging in kennis is gesteld van de aanwijzing van de begunstigde, gaan de rechten en verplichtingen van de koper uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden over op de begunstigde. Als de koper besluit zijn herroepingsrecht uit te oefenen in overeenstemming met artikel 1206 van het burgerlijk wetboek, dat wil zeggen vóór de aanvaarding van de begunstigde, moet hij EcoTree hiervan in kennis stellen.

Artikel 23: Koolstofclausule

Wanneer een klant zich abonneert op een aanbod voor koolstofvermindering dat door deze laatstgenoemde wordt beheerd, tekent hij voor een vrijwillige, ongereguleerde bijdrage aan projecten die gericht zijn op sociale aspecten, biodiversiteit en de bescherming van ecosystemen.

Ex-ante koolstofeenheden zijn eenheden die worden uitgegeven voordat de koolstofafvangactiviteit is voltooid. In het geval van een bosbouwproject worden deze credits uitgegeven vóór de aanplant van de bomen en lopen zij vooruit op de geschatte toekomstige koolstofvastlegging van het desbetreffende bos. Ex-post koolstofeenheden worden verleend nadat de uitstootvermindering is bereikt en gecontroleerd.

Deze koolstofeenheden zijn immateriële roerende activa, gematerialiseerd door hun registratie op de rekening van hun eigenaar, vrij overdraagbaar, en onderdeel van het juridische vermogen van de eigenaar die ze naar eigen goeddunken kan waarderen. Zodra de klant echter op enigerlei wijze communiceert over zijn bijdrage aan de wereldwijde koolstofneutraliteit door deze koolstofeenheden te koppelen aan hun compenserende functie, moeten zij worden beschouwd als verbruikt en dus ingetrokken, waardoor hun overdraagbaarheid verloren gaat. Het is dan aan de klant om de dienstverlener zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke verrichting met betrekking tot zijn koolstofeenheden (overdracht of verbruik), zodat deze permanent in de registers kunnen worden opgenomen.

Met het oog hierop is de dienstverlener de enige die garant staat voor het bijhouden van de administratie waaruit blijkt dat de klant eigenaar is van koolstofeenheden. De partijen zijn overeengekomen dat deze verplichting kan worden gedelegeerd.

Het voorgestelde koolstofaanbod is gebaseerd op een door de dienstverlener ontwikkelde methodologie (in sommige gevallen door een derde partij) en gevalideerd door een externe certificeerder. Het is inherent empirisch en gebaseerd op een aantal wetenschappelijke veronderstellingen die onvermijdelijk aan verandering onderhevig zijn. Deze koolstofmethodologie vormt een theoretische en voorspellende analyse die het mogelijk maakt om de hoeveelheid koolstof die is vastgelegd in bossen, opgeslagen in houtproducten, te kwantificeren, of zelfs om substitutie-effecten te schatten.

De klant wordt daarom gewaarschuwd dat koolstofopslagprojecten veel tijd in beslag nemen en inherent onderhevig zijn aan talrijke onzekerheden, zoals stormen, branden en natuurrampen, alsmede veranderingen in wet- en regelgeving. Als gevolg daarvan kan niet worden gegarandeerd dat specifieke resultaten worden bereikt die anders aanleiding zouden geven tot enige terugbetaling.

Dit gezegd zijnde, wordt derhalve vastgesteld dat :
 • De klant die een percentage ex ante koolstoftonnen uit een bepaald bos verwerft (volgens de bestaande bosbouwkundige methoden), heeft het recht hetzelfde percentage te eisen op de ex post werkelijk gemeten koolstoftonnen, mits de partijen waren overeengekomen deze registratie achteraf uit te voeren. In ieder geval zijn de partijen overeengekomen dat een verschil tussen de geraamde waarden en de achteraf gemeten waarden het doel van de overeenkomst niet ter discussie kan stellen en evenmin aanleiding kan geven tot schadevergoeding of nieuwe onderhandelingen;
 • De bindende CO2-methodologie is de methodologie die als zodanig is aangewezen op het tijdstip van de verificatie door een derde partij van de certificering van de ex ante afvangberekeningen. De partijen zijn derhalve overeengekomen dat de gekozen methodologie de contractuele relatie bepaalt (alsook het grondgebied waarop zij wordt toegepast) en niet kan worden gewijzigd, noch voor de toekomst, noch voor het verleden, zelfs indien de methodologie evolueert, tenzij de partijen anders overeenkomen.

Artikel 24: Eindbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, met uitzondering van de collisieregels. De bevoegdheid in geval van een geschil over de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie, de beëindiging en/of de opzegging van onderhavig contract, en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brest, ondanks het feit dat er meerdere gedaagden en/of garantieclaims zijn, zelfs voor een spoed- of bewarende procedure in kort geding of op verzoek. De bevoegdheidsclausule is niet van toepassing op niet-professionals of consumenten.

Het feit dat EcoTree op geen enkel moment een beroep doet op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van haar recht om dit op een later tijdstip te doen.

EcoTree behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving of informatie te allen tijde te herzien en/of te wijzigen.

Indien één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, wordt deze als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen, tenzij de nietig verklaarde bepaling essentieel en doorslaggevend was.

The company EcoTree is a SAS, (English: 'simplified joint-stock company') with headquarter located at 38 quai de la Douane, 29200 Brest, France (hereafter referred to as " EcoTree"). It is registered with the R.C.S. of Brest under the number 802 165 704. The Danish subsidiary, EcoTree International APS, is located at Boyesgade 4, 1622 Copenhagen, Denmark. It is registered with the CVR number 40699805. Legal representative: Thomas NORMAN CANGUILHEM Publication director: Théophane LE MENE Contact information: E-mail: hello@ecotree.green Phone number: +4589870431

Preamble

These General Terms and Conditions apply without reserve or restriction to all the services offered by EcoTree on this website https://ecotree.green: i.e. various offers for the purchase of trees by private individuals and legal entities under private law. EcoTree offers the acquisition of various species of trees spread over different forest areas, either as a one-off acquisition or as a subscription. The Purchaser must be aware that the originating country of the trees purchased determines the jurisdiction of the Terms and Conditions. The purpose of these General Terms and Conditions of Sale is to define the conditions of use of the EcoTree website and the contractual relations established between EcoTree and the Purchasers via the website. When accessing the EcoTree website, you are accepting the General Terms and Conditions of Sale for any purchase of trees located in Denmark and thereby contractual relationship engaged via the website. Changes to these General Terms and Conditions are enforceable for users of the website from the time they are published, but cannot be applied to transactions concluded previously. Defined terms: « _Product » _ refers to a tree, both to its species or the forest area where it is located (including its GPS coordinates), « Offer » refers to the different products on offer as well as the terms and conditions governing their acquisition, « Services » refers to all products and services on offer (including subscriptions) by EcoTree on its website, « Purchaser » refers to any legal or legal person who has opened a Purchaser Account (also referred to as personal account or personal space) on our website, « Purchaser account or Personal space » refers to the part of the website created by the Purchaser, filled in with his or her personal information and only accessible by the Purchaser with the confidential code issued to him or her at the creation of the account, « Harvesting date » refers to the date determined by EcoTree on which a tree will be cut in the relevant forest area, « Cutting price per unit » refers to the selling price of trees in a forest area in which trees have reached their harvesting date, « Order » refers to any acquisition of a product made and validated by the purchaser on the website of the company EcoTree, « General Terms and Conditions » refers to these General Terms and Conditions of Sale and use accepted by the purchaser of a product made on the website of the company EcoTree during the creation of his or her account, « User » refers to any person visiting the website of the company EcoTree before acquiring any products on offer on this website, « Website » refers to the Internet Site published by EcoTree, on which its users have the possibility to acquire EcoTree's products, « Customer Service » refers to the department of the company EcoTree that manages relations with the Purchasers or any person visiting the website and wishing to receive more information about the company's products and services, « Trusted Third Party » refers to a legal person that any purchaser (only legal persons) enters into his or her Purchaser Account at its creation. It is specified that the term " Forest area " designates a forest parcel, that is to say a surface to which is associated a stand (one or several species), a forestry management plan and over a determined period of time. Each year of exploitation of this plan corresponds to "a division". EcoTree's economic model (the right to the product of the cut) is applied at the scale of this parcel. (A forestry management plan is the set of forestry interventions necessary to achieve a given objective in a given context.) These terms and conditions are valid from October 15, 2021. This version cancels and replaces previous versions. Users are encouraged to carefully read these General Terms and Conditions, which are accessible by hyperlink on each page of the EcoTree company's website. Users are advised to download and/or print them and keep a copy. The acquisition of products is reserved to users who have created a Purchaser Account and who have thereby accepted these General Terms and Conditions in their entirety. The explicit acceptance of these General Terms and Conditions is confirmed by ticking the box or by clicking on the hypertext link provided for this purpose also at the time of any individual purchase of Products. Since these may be modified at any time and without notice, it is imperative that the Purchaser consult the General Terms and Conditions when acquiring a new Product, in particular, in order to ensure that the contractual clauses in force are acknowledged.

Article 1: Create a Purchaser Account

To order a Product on the Website of EcoTree, the User must be legally capable of contracting and using this site in accordance with these General Terms and Conditions. The User has to create a Purchaser Account by completing an online registration form and filling in all the mandatory fields. EcoTree reserves the right to accept or reject by e-mail, at its sole discretion, the creation of Purchaser Accounts. To guarantee the confidentiality of the personal information saved on his or her account, the Purchaser is invited to choose a password when creating his or her account. Once the account has been created, the Purchaser agrees not to communicate his or her password to any third party whatsoever. EcoTree cannot be held responsible for unauthorized access to the account. The Purchaser commits to provide accurate and truthful information. He or she undertakes to regularly update the data provided when creating his or her Purchaser Account. Once created, this account can be accessed at any time. When accessing his or her account, the Purchaser will be provided with the following data, updated regularly:

 • The valuation in euros over time of the trees the Purchaser has acquired, as punctual purchases or with subscriptions,
 • An estimation of the amount of CO2 absorbed thanks to the acquired trees. The Purchaser will be informed, through their customer area, newsletters or the annual management report, of forestry interventions carried out in the forest area in which their tree is located. The User is financially liable for the use of the website made both in his or her own name and on behalf of third parties, including minors, unless he or she can prove that the use was fraudulent and did not result from any fault or negligence on his or her part. Any use of the website's service that is fraudulent or that contravenes these General Terms and Conditions may result in EcoTree refusing the concerned User the access to the services offered on its website at any time. EcoTree also reserves the right to temporarily suspend access to the Purchasers' accounts, especially in the event of technical problems or maintenance operations.

Article 2: Create an account and designate a Trusted Third Party

The duration of the services offered by EcoTree is spread over a period entirely determined by the development path of its Products. In accordance with article 10 of these General Terms and Conditions, the Purchaser:

 • acquires ownership of one or more trees; and
 • at the same time, is entitled to a right on the revenues generated by the final cut of the trees that have reached their harvesting date in the relevant forest area; and
 • mandates EcoTree to manage the trees they have acquired and then pay them the proceeds of the harvest, once it is carried out. The time until the trees offered for acquisition reach their harvesting date can take between ten and seventy years. It is totally independent of the life duration of the Purchasers. In order to preserve the rights of its Purchasers, EcoTree asks them to appoint a Trusted Third Party at the time they create their account. It is mandatory that the Purchaser designates a person of choice at the creation of his or her account in a field reserved for this purpose. He commits him- or herself to renew this nomination every year on the anniversary date of the creation of the Purchaser's account. For its part, the company EcoTree undertakes to regularly engage its clients to ensure that the information will be updated. At the tree's harvesting date, EcoTree undertakes to contact the beneficiary and/or their trusted third-party to give them their expected earnings. In the absence of a designated beneficiary, EcoTree will remit the due sums to a financial third-party in an account opened for this purpose where the concerned party will be able to reclaim them in accordance with the formalities and within the time frame laid down by the law.

Article 3: Placing orders on the website

The User may only order Products on offer on the website of the company EcoTree after having created a Purchaser Account, also called Personal Space, and having accepted, at the creation of this account, these General Terms and Conditions by a single click. The procedure for placing orders consists of (at least) the following steps:

 1. The User carries out a search on the website,
 2. As a result of the search, the website offers the User one or more Products to be acquired either as punctual purchases, or in the form of a subscription, for him or herself or on behalf of a third party,
 3. The User clicks on the Product(s) of choice,
 4. A summary presenting his or her choices and the total price of the Product(s) allows the User to check the details of the order,
 5. The User must then ensure that all the information displayed, and in particular the information given in the mandatory fields of the order form, is in accordance with his or her instruction. In the case of a punctual purchase, the customer must therefore check the species chosen, the quantity of Products, and the forest area where the chosen Product(s) are located; they may no longer be modified after validation of the order,
 6. The User then has to confirm the order,
 7. Once the order is confirmed by the User, as well as his or her banking service through which it is placed, the contract is validly concluded with the Purchaser,
 8. The online order, which is carried out in secure mode, is validly concluded after agreement of the banking service,
 9. EcoTree will send an order confirmation by e-mail as soon as possible, and at the latest five days after the order. This e-mail will confirm the order and list its essential elements, such as the details of the ordered Products and the order's price and quantity. All the information contained in this confirmation e-mail shall constitute proof of the order's content unless the Purchaser contests it by registered letter with acknowledgement of receipt within 8 days. In the event that the Purchaser does not receive an order confirmation, it is his or her responsibility to contact EcoTree by filling in the standard form provided for this purpose on the website. It is the Purchaser's responsibility to ensure that the information (identity, e-mail address, postal address, etc.) he or she provided during the order is correct. If any changes concerning the personal information that could affect the order occur, it is the Purchaser's responsibility to update his or her information using the electronic form on the website, in order to ensure that he or she will benefit from the Products ordered. He or she makes all the necessary modifications to the information previously provided at the creation of the Purchaser's Account/Personal Space.

Article 4: Shipping and Delivery

By reason of the specific nature of the Products marketed by EcoTree, there is no shipment, since the Purchaser buys trees that will be cut when they have reached their harvesting date. There will therefore be no transfer as such of the Products acquired. But once the order has been confirmed by the Purchaser and the electronic payment has been accepted by the relevant banking service, there will be a transfer of ownership of the product(s) concerned by the transaction. The Purchaser receives an invoice confirmation containing the terms of his or her order:

 • The date of the order,
 • The species ordered,
 • The quantities acquired,
 • The forest areas where the products are located,
 • The price paid. This invoice can be downloaded by the Purchaser on his or her Purchaser Account/Personal space and attests to this transfer of ownership and the related risks.

Article 5: Proof

It is hereby expressly agreed that the data stored in EcoTree's information system, in particular in the electronic messaging tools, constitutes conclusive evidence of the Orders placed by the Purchaser and of the contractual obligations to be performed by all parties. Data in computer or electronic form stored by the company EcoTree constitute evidence and, if produced as evidence by the EcoTree in any litigation or other proceedings, shall be admissible, valid and enforceable between the parties in the same manner, under the same conditions and with the same probative force as any document drawn up, received or stored in writing.

Article 6: Right of withdrawal

The Purchaser is hereby informed that, pursuant to Sections 18-25 of the Consumer Contracts Act, he or she is, as private consumers entitled to exercise his right of withdrawal from the order he or she has placed. The Purchaser, as private consumers has fourteen days to cancel his or her Order without having to provide any justification in accordance with the provisions of the aforementioned legislation. This period starts from the moment the order has been confirmed, processed and accepted by the relevant banking services. Order withdrawals requests are carried out e.g. by filling in the standard form provided for this purpose on the Website. EcoTree acknowledges receipt of this withdrawal request with an e-mail.

Article 7: The use of the online feedback service

Any Purchaser may submit a review on the website of the company EcoTree. If he or she is a legal person, he or she must be legally capable of contracting and using the Website in accordance with the General Terms and Conditions. The person must have personally experienced the purchasing of a Product offered on the Website. Hence, the filing of an online notice is strictly reserved to Purchasers only. The person must not be in a situation of conflict of interest with EcoTree. It is compulsory for any Purchaser to complete the form provided for this purpose. Among the elements requested on the form, only the User's first name and city will appear publicly on the Website. The content published on the Website is labelled as 'Verified Notices', which means that EcoTree has ensured that the Purchaser has both correctly placed an order for a Product found on the Website and paid for the aforementioned Products before publishing a notice on the Site. The e-mail address provided for filing the notice online must be valid and must allow for the Purchaser to be contacted in order to allow authentication and/or personal contact for the purpose of verifying the authenticity of his or her testimony. EcoTree must be immediately notified of any misappropriation or fraudulent use of the e-mail address registered for this purpose by e-mail. The Purchaser may at any time request the deletion of his or her contributions by sending an e-mail to EcoTree, which will process such a request as quickly as possible. The content relating to an online notice is published on the Website within an average indicative period of 72 hours (including the moderation period). They will then be read by any visitor or other user visiting the website of the company EcoTree. The default mode will display the content chronologically starting from newest to oldest on the basis of the filing date. EcoTree will endeavor to publish the content as received from customers. However, the moderation of the Website allows EcoTree, at its sole discretion and without notice, to remove all or part of the content that would violate the legislation in force. The company EcoTree reserves the right, at its absolute discretion, to determine which content is published on its Site and to remove any unintelligible or illegal content (including obscene, racist, sexist or defamatory content or publications, or any violation of intellectual property rights, publicity rights or privacy rights). The Purchaser who submits content bears, in advance, the responsibility to:

 • ensure that the content is both relevant and of quality, including aesthetic quality if applicable, that can be used on the site,
 • ensure that the content respects the General Terms and Conditions,
 • use the same e-mail address to register for the online notification service as the one created for his or her Purchaser Account. The Purchaser is solely responsible for the content he or she posts on the Website and for complying with the General Terms and Conditions. Under no circumstances may EcoTree be held responsible for published content, nor for errors or omissions perpetrated by customers. EcoTree reserves the right to remove immediately, without notice, any content contrary to these General Terms and Conditions. EcoTree shall not be liable for any damages, direct or indirect, resulting from the use of the online notification service, regardless of the cause. The Purchaser is therefore solely liable for any damages resulting from any violation of the restrictions set out in this article, or any other damages caused by the public disclosure of content on the Website. EcoTree also reserves the right to suspend access to the online notification platform service, notably in the case of technical problems or for maintenance operation purposes.

Article 8: Our Offers

The website of the EcoTree offers four ways to purchase its Products:

 • The punctual purchase for oneself of a specific tree species located in an identified forest area,
 • The punctual purchase for someone else of a specific tree species located in an identified forest area,
 • Signing up for a subscription for oneself or for others,
 • The acquisition of trees to be planted during the next planting season following the date of acquisition. The choice is made from forest species and areas on offer on the website of EcoTree. Customers are also provided with the opportunity to fund several projects at a time, which are aimed at maintaining or generating biodiversity as part of our 'biodiversity' offer. The client is informed that this specific financial operation corresponds to a donation, which renders it ineligible for tax deduction. After the collection of its commission, EcoTree is responsible for allocating all donations made by the customer to the selected projects. The tree subscription allows the Purchaser to acquire trees selected by EcoTree on a monthly basis. The Purchaser grants EcoTree the mandate to select the specific trees and their species that will be added onto his or her Purchaser Account. The Purchaser who has signed up for a subscription selects the amount of the monthly withdrawal and the account from which he or she wants to be debited. Each month the new trees selected by EcoTree are added onto the Purchaser Account or on the account of another person of choice. An invoice informing the Purchaser of the details of his or her order is uploaded on the Personal Space of the Purchaser Account or on the one of the persons he or she has decided to pay for. The invoice provides the amount of new trees, their species, as well as the forest in which they are located. When the Purchaser has made an acquisition, through punctual purchase or a monthly subscription, on behalf of others, he or she shall indicate for whom he or she has made an acquisition or a subscription in accordance with the stipulations of Article 4 relating to Products acquired on an occasional basis or by subscription for minors. When making an acquisition on behalf of another party, the Purchaser must enter the beneficiary's e-mail address. An e-mail is sent on the same day of the order or at a later date scheduled at the request of the Purchaser. This e-mail contains a gift code to be entered and instructions explaining the beneficiary how to access the acquired tree property. The gift code, which justifies the purchase of one or several trees and/or of one or more subscriptions, is valid until one year from its date of issuance. The code is nominative, non-refundable and non-exchangeable. Strictly no extension of the expiry date will be allowed and no exemption to the previously mentioned rule will be authorized with the exception of a withdrawal requested by the Purchaser. In the event of non-use of the gift code within the time limit indicated on the Purchaser's invoice for a third party or on the beneficiary's receipt, neither the Purchaser nor the beneficiary are entitled to a refund. Except for companies, whose commitment is of a minimum duration of one year (tacitly renewable), the Purchaser has the right to terminate his or her subscription at any time by simply sending EcoTree an e-mail. The cancellation of the subscription will be effective, at the latest, three days after the request (the date of sending being taken as proof). The Purchaser remains the owner of the trees previously acquired. The effective termination is dependent on paying any excess delivery. Should the payment not be made, EcoTree reserves the right to change the client's portfolio to reach a null account balance. By subscribing to a tree subscription, as of May 25th, 2018, EcoTree guarantees the following benefits to our (non-professional) customers, as well as to all customers having already subscribed before the given date, without retroactive effect:
 • Exclusivity on rare species and trees with short expected time period left before cutting
 • Each year, a number of trees are offered, proportional to the number of monthly trees subscribed by the customer. EcoTree draws the customer's attention to the fact that the price of trees offered is at EcoTree's discretion. EcoTree also informs the customer that this exclusivity will only be accorded insofar as EcoTree has officially received the twelve equal and consecutive payments as required under the provisions regarding subscriptions. These provisions do not cover the subscriptions taken out by professionals.

Article 9: Sponsorship

EcoTree offers customers the opportunity to encourage other people (individuals and professionals) to subscribe to one of its offers in exchange for promotional benefits. You must be an active EcoTree customer who has purchased at least one of EcoTree's Offers. A private customer has the possibility to refer one or more people to EcoTree, however, the number of trees offered to you, who are referring is limited to 5. For the referral program to be validated, the referral code must be entered before registration. When someone, whom you have referred to EcoTree has purchased 10 trees (via orders or subscriptions), you will receives a free tree on your account. Self-referring or referring within the same household is not permitted. The one you refer to EcoTree must have a different email address and billing address than you. Only the end user of the product will be considered as someone who's referred to EcoTree. The one who's referred to EcoTree must use his or her own means of payment. The referral program operates in a private setting. The one you refer to EcoTree must be an acquaintance, friend or relative. Artificial orders to inflate the number of people you've referred will be excluded. EcoTree reserves itself the right to monitor the accuracy of the information provided by participants. Participants in this process (both if you refer someone, or if someone refers to you) must authorize any checks regarding the validity of their reference. If, after verification, disputed elements remain, the validation may be refused. The final validation of the referral only takes place once the legal withdrawal period has expired.

Article 10: The contractual relationship between EcoTree and its customers

EcoTree regularly owns and acquires forest areas. EcoTree drives the forest and maintains the trees until they eventually are cut down. The agreement between the Purchaser and EcoTree means that the Purchaser: • deposits an amount corresponding to a number of trees of the agreed type; and • obtains ownership of one or more trees. This right is also materialized by a ownership of a portion of the profits from the harvesting of the trees at the time of the trees being cut down. • The Purchaser does not receive revenue from the intermediate harvest, income from the forest, including hunting rights or other subsidies. In its annual management report, EcoTree will index the Purchaser's personal account based on an ad hoc audit by a forestry expert after each Harvest period, which confirms the quality of forest management and forestry. In view of the unpredictability of nature and the different methods of deforestation and reforestation that entail both the loss and emergence of trees, the number of trees sold by EcoTree is fixed under consideration of the range of a forest massif with a density of 1000 to 10 000 plants per hectare. EcoTree further draws the customer's attention to the special prerogatives granted to customers who own trees in the same forest area. Each customer owns both a tree (or several) and a portion of the profits from the harvesting of the trees at the time of the trees being cut down, located on the same area. As such, each customer has a portion of the sale proceeds from the cutting of trees that have reached their harvesting date on the area in question. Each customer correlatively agrees not to benefit from the revenues generated only by his own tree. It should be noted that the tree acquired by the client may disappear before it reaches its harvesting date. Even in the event of the disappearance of its tree for any reason whatsoever, in accordance with this article, the right of ownership shall be transferred, by real subrogation, to a portion of the proceeds of the final cut of trees that have reached their harvesting date on a given forest area as follows: Right on the products of the final cut = Product of the cut × amount excluding tax subscribed by X/total amount excluding tax subscribed on the given area It is specified that:

 • The "Product of the cut" is equal to the total product of the cut of the trees remaining on the forest area and having reached their harvest due date ;
 • The "amount subscribed by X" is equal to the sum of the trees multiplied by their respective purchasing price excluding VAT at T0 (*) purchased by the customer ;
 • The "total amount subscribed to on the given area" is equal to the sum of all the "amounts subscribed to" by each of the customers within the area. Total sum of the purchase prices excluding VAT of trees having reached their harvesting date at T(0) ; (*) T0: date of first marketing of trees on the EcoTree platform. As soon as the trees are acquired, the client mandates EcoTree to manage the acquired trees. The purpose of this mandate is to enable EcoTree to implement a management strategy designed to create the most value possible out of the forest areas. This mandate includes forest expertise and maintenance, such as mushroom treatment, clearing, pruning and thinning, etc. In addition, EcoTree reserves the right to use regular partners, such as and notably, forest experts or local forestry companies. EcoTree's obligation of good forest management is limited to the costs initially planned and provisioned. However, in the event that the massif would be destined to disappear, for reasons outside the obligation of good management of EcoTree, and when the amounts initially planned and provisioned initially planned would not be sufficient, to mitigate this hazard without affecting the general economy of the said forest area and disrupting the existing forestry management plan, EcoTree will have the possibility of carrying out an early cutting of trees held by customers (operating sacrifice). The latter will then receive the price resulting from this anticipated cut and its sale. The proceeds of this cut will be donated in proportion to the customers' commitment as set out below in this document - and the contractual relationship between the customer and EcoTree will thus end. Thus, investor rights would evolve into a pure claim on the proceeds of the cut, which would be paid in full to customers and not used for the repair of the massif. It is specified that an early cut in no way constitutes an intermediate thinning. The early cut is a hasty exploitation due to an overriding reason (storm, disease, fire, for example) which makes a future harvest uncertain. Intermediate thinning is an operation consisting in the premature removal (in accordance with the established forestry management plan) of certain trees for better environmental performance and productivity. Considering the risk of fire, or extreme weather or any other natural or criminal hazard, significant cuts may occur within a forest area, resulting from the occurrence of one of these hazards without affecting the general economy of the forest or disrupting the established forestry management plan. By definition, these cuts are exceptional in that they are not provided for in management documents and exorbitant than those necessary for good and habitual forest management. Where applicable, the following is provided:
 • All sums resulting from the unplanned cutting that will have been carried out (including windfall) will be deposited to a special purpose account; -The sums thus consigned will be added to the farm income to be paid to customers at the various deadlines as initially planned. These sums will be distributed in proportion to the amounts invested by customers, as entered in the registers. All products, including the sums deposited, will thus remain paid to customers according to the formula set out in these GTC. -When applicable, all compensation paid by insurers will be allocated to repairing the massif; the reforested parcels will constitute, if necessary, new forest stands (forest areas), which will be put up for sale by EcoTree. They will not, in any event, be added to the proceeds of the said forest. The decision to carry out an early harvest with repayment or an exceptional harvest with deposit will be made by an independent forestry expert. In addition, EcoTree will submit, in its annual management report, indexed in the Purchaser's Personal Space, an _ad hoc _audit of a forestry expert attesting of the quality of silviculture. EcoTree draws the customer's attention to the fact that he or she will not perceive revenues generated from hunting rights or any other subsidies as these revenues are collected by EcoTree in order to fund the maintenance costs that insure the healthy and sustainable development of the forest. EcoTree draws the customer's attention to the fact that the Landowner remains the owner of the land. By buying a tree, the customer participates in the financing of the purchase of the land by the Landowner. From the period ranging from the sale of trees until the final cut at harvesting date - which generates the forest sale revenues - it is stated that EcoTree undertakes: (i) not to form any contractual relation or grant any real rights of any kind whatsoever to a third party (real right on the property of others) on the forest area where EcoTree's trees are sold and located; (ii) and not to transfer ownership of the forest area (of the grounds) to a third party.

Article 11: Early transfer of trees by the Purchaser

EcoTree draws the Purchasers' attention to the fact that the value of his or her purchased Product, derives essentially from the sustainable commitment he or she makes to foster and support healthy forest management on the long-term corresponding to the life cycle of the acquired tree. Consequently, the Product might outlive the Purchaser depending on the harvesting date of the acquired species. EcoTree is not mandated to ensure the liquidity of its clients' financial assets. However, in the interest of sound management of its Purchasers' forest assets, and in order to ensure on their behalf the sustainability of the choices made in the management of the forest areas under EcoTree's supervision, EcoTree reserves the right, at its sole discretion, to purchase trees that would be on sale by some of its Purchasers. The Purchasers' attention is further drawn to the fact that this is merely a right of redemption and in no case an obligation. Each Purchaser may decide at any time to transfer the rights they have acquired to a third party. A feature is provided for this purpose and accessible in the personal space of each customer.

Article 12: Payment

Prices are indicated in Euros and include all taxes, unless otherwise stated on the website. The prices shown on the website may be modified at any time without notice. Such modifications will not be applicable to the orders for which the payment has already been confirmed by the banking service EcoTree works with. Any rejection of payment of an order by the banking service cancels the order. The costs resulting from the cancellation shall be borne by the user, without prejudice to any claim action that may be taken against him. Payments made on the website are made by credit card (Cards from the following networks: Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard or American Express are accepted) via Stripe, a secure payment system. No banking information is transmitted via the website: the Purchaser pays by entering the number, expiry date and security code on the back of his or her credit card online in the spaces provided for this matter on the form provided on EcoTree's Company Website. In the event that payment is proven to be irregular, incomplete or non-existent, for a reason attributable to the Purchaser, the sale of the Products will be cancelled. The resulting costs will be borne by the Purchaser, and a civil and/or criminal action may, if necessary, be brought up against the Purchaser. In order to ensure the security of transactions and consumers, EcoTree reserves the right to block any order that appears fraudulent or does not offer all the necessary guarantees in terms of online security payment. In this case, the Purchaser may nevertheless acquire one of the Products sold on the website by using other means of payment than the one that has been blocked. In addition, in the event of any irregularity with regards to payment of an order on the website, EcoTree reserves the right to record the details collected during this purchase on a list of payment incidents. If necessary, the User may not use these details to place other orders on the website. An e-mail will be sent to the e-mail address registered at the time of the order to inform the user and invite him/her to regularize the situation with our Customer Service.

Article 13: Intellectual Property

EcoTree is the owner of all intellectual property rights relating to the Website, it owns and holds the related user rights. Access to the EcoTree Website does not confer on the User any rights over the intellectual property rights relating to the Website, which remains the exclusive property of EcoTree The elements accessible on the Website, in particular in the form of texts, photographs, images, icons, maps, sounds, videos, software, databases, and data are also protected by intellectual and industrial property rights and other proprietary rights held by EcoTree. Except as provided in these General Terms and Conditions, the User or the Purchaser may not, under any circumstances, reproduce, represent, modify, transmit, publish, adapt, and adapt, in any medium whatsoever, by any means whatsoever, or exploit in any way whatsoever, all or part of the Website without the prior written consent of EcoTree. These General Terms and Conditions do not entail any transfer of any kind of intellectual property rights on the elements belonging to EcoTree for the benefit of the User. The Site, trademarks, designs, models, images, texts, photos, logos, graphic charters, software and programs, search engines, databases, sounds, videos, domain names, design or any other information or medium presented by EcoTree, without this list being exhaustive, are its exclusive property and are protected by their copyright, trademark, patent and any other intellectual or industrial property rights that are recognized under the laws in force. Any reproduction and/or representation, in whole or in part, of any of these rights, without the express authorization of EcoTree, is prohibited and would constitute an infringement. Consequently, the user is prohibited from any action or act likely to directly or indirectly infringe EcoTree's intellectual property rights. Under no circumstances may the User use, print or reformat the content of the EcoTree Company Site for any purpose other than private or family use. He or she undertakes not to download, reproduce, transmit, sell or distribute the content of the EcoTree website. This prohibition applies in particular, but not exclusively, to practices such as scrapping or the use of robots for the purpose of extracting or reproducing any element of the EcoTree Website, including offers of Products presented there, in particular for commercial purposes. The exploitation not previously authorized by EcoTree, for any reason whatsoever, of all or part of the EcoTree Website may be the subject of any appropriate action, including infringement proceedings. The insertion of hypertext links to any part of the Website is prohibited without prior written authorization from EcoTree.

Article 14: Use of the Website of the Company EcoTree

The use of any software downloaded from the website to access certain services is governed by the terms of the accompanying license. The Purchaser and/or the User undertakes not to install, copy or use this software before having previously acquiesced to the terms of this license. For any software not accompanied by a license, the Purchaser and/or the User is granted a temporary, private, personal, non-transferable and non-exclusive right of use on this software in order to be able to access, exclusively, the EcoTree company Website. By installing or using the software, the Purchaser and/or the User undertakes to comply with this condition. EcoTree neither warrants that its Website will be free from defects, errors or bugs nor that they may be rectified. Furthermore, EcoTree cannot guarantee that the Website will operate without interruption or failure or that it is compatible with any particular hardware or configuration of the Purchaser and/or User. EcoTree is in no way responsible for malfunctions attributable to third-party software. On no account shall EcoTree be liable for any type of foreseeable or unforeseeable material or immaterial damage (including any direct or indirect loss of profits, opportunity etc.) resulting from the use or inability to use its website in part or in whole. Finally, EcoTree cannot control all the websites to which it refers to via hypertext links, which only exist to facilitate the User's or Purchaser's searches. EcoTree is therefore not responsible for their content. Both the User and the Purchaser declare that they are aware of the characteristics and limitations of the Internet, in particular its technical performance, the response times for consulting, querying or transferring data and the risks related to communication security. Both the User and the Purchaser declare that they have verified that the computer configuration they use does not contain any viruses and that it is in perfect working order. In the event that the Website contains hypertext links to other sites, it is the responsibility of the Purchaser and/or the User to read the policies of the sites to which the EcoTree company refers to, particularly with regard to the protection of personal data. EcoTree does not make any commitment regarding any other website to which the Purchaser and/or User may have access via the Website. It cannot in any way be held responsible for the content, operation and access to these websites. Any creation of a link to its Website is subject to the prior approval of EcoTree.

Article 15: Protection of personal data

Data is collected by EcoTree once the User gives their consent. EcoTree ensures that all collected data is never given, leased or sold to third parties. EcoTree solely handles users' confidential information for the purpose of operating its Website. As acknowledged by the user, the collected nominative data will be processed in order to successfully complete orders. For this same purpose, their personal information may be communicated to EcoTree's providers. Moreover, EcoTree may collect site visitors' non-personal data, for the purpose of improving website functionalities (e.g. tracking the number of visitors on particular pages). In accordance with the Data Protection Act (Databeskyttelsesloven - LOV nr 502 of 23/05/2018), and the European Regulation 2016/679 relating to the protection of personal data you have a right to access, modify and delete your personal data. If you wish to exercise these rights or have any questions about the processing of your data, you can contact our DPO: dpo@ecotree.green or fill out a claim with the Danish Data Protection Agency. To find out more about our data protection policy, see our dedicated page https://ecotree.green/en/data-protection.

Article 16: Applicable law and jurisdictions

These General Terms and Conditions, and more generally the contractual relations established between the Purchaser and EcoTree, are subject to Danish law. Any dispute relating to their interpretation and/or execution shall be referred to the Danish judiciary.

Article 17: Force Majeure

Neither party will have failed to fulfil its contractual obligations, insofar as their execution will be delayed, hindered or prevented by a fortuitous event or a case of force majeure. The party affected by such circumstances will notify the other within 7 business days of becoming aware of them. Any irresistible fact or circumstance, external to the parties that is considered to be unforeseeable, inevitable, beyond control and which cannot be prevented by the parties involved, despite all reasonable efforts, shall be considered as a fortuitous event or force majeure. The two parties will then get together, within 30 days, to examine the impact of the event and agree on the conditions under which the execution of the order will be continued. If the fortuitous event or force majeure lasts longer than 60 days, the order for Products may be cancelled by the injured party. In addition, EcoTree extends the definition of both to: the blocking of means of transportation, the blocking of delivery or supply, earthquakes, fires, storms, floods, lightning, and/or the shutdown of telecommunication networks.

Article 18: Risks

The following types of risk are noted related to any purchase of trees at the EcoTree Website, as the risk are though not limited hereto: Risk of total or partial loss of capital A tree can fall in value, leading to the risk of total or partial loss of invested capital. Inflation risk Exchange rates may vary over time. There is therefore a risk of a fall in the currency, which may result in a lower return than inflation. Risk of lack of liquidity There is a long-term investment that varies depending on, among other things, when the tree is ready for harvesting. EcoTree does not guarantee the liquidity of its Purchaser's deposits. Customer may transfer it's right under these General Terms and Conditions to third parties. In that case, the Purchaser must notify EcoTree hereof following the applicable process, so that EcoTree can list the new customer. EcoTree reserves the right, at its sole discretion, to redeem the customer if its right is offered for sale by the Purchaser. This is practices at EcoTree's discretion and does not constitute an obligation of EcoTree to the Purchaser. EcoTree may therefore refuse to redeem the Purchaser. Risk related to the underlying markets and decline in wood prices The selling price for the final harvesting of mature trees in a forest area is subject to uncertainties relating, in particular to market fluctuations and in particular the possibility of harvesting tree prices or the possibility that the trees have no value or that the originally acquired species may not meet future demand. Danger of fire, weather, or other natural disaster - Lack of insurance to cover these risks Forest areas are subject to several natural risks. Natural risk, hazards and disasters (storm, disease, fire, etc.) may damage or destroy the trees. No insurance has been taken out to cover the risk of damage or damage to trees. There are also fire and weather-related risks (e.g. strong winds, heavy rainfall, rain, floods, storms, snow, ice, heat waves or extreme cold) or related to other natural hazards, which may result in a total loss of invested capital invested by the Purchaser. Credit risk The Purchaser also bears the credit risk of EcoTree's insolvency. This can result in a loss of invested capital.

Article 19: Insurance

EcoTree has taken out insurance with Skovdyrkerne, covering risks related to forest fires and storm damage.The client is expressly informed that in the event of compensation following a loss, the insurance will be used to repair the forest area concerned and will not compensate the Purchaser as his right is a right on the harvesting cut.

Article 20: Stipulation for third parties

When the Purchaser wishes to offer a third person the possibility of acquiring Products, it is agreed between the parties that the Purchaser may transfer their rights resulting from this contract to any third party of their choice. As soon as the designation of the beneficiary has been notified to EcoTree against acknowledgement of receipt, the Purchaser's rights and obligations under these General Terms and Conditions shall be transferred to the beneficiary. If the Purchaser decides to exercise their right of revocation, i.e. before the acceptance of the beneficiary, they must notify EcoTree against acknowledgement of receipt.

Article 21: Fight against corruption

EcoTree is committed to preventing and fighting fraud and corruption, in accordance with the provisions of the Money Laundering Act (Hvidvaskloven - LBK nr. 1782 of 27/11/2020) relating to transparency, the modernization of economic life and the fight against corruption. We intend that any person or company in relation to us adheres to the same principles and scrupulously respects the regulations in force. Consequently, any co-contractor or other partner of EcoTree: • formally refrains from implementing any practice of fraud or corruption, in any form whatsoever, in the context of its relations with EcoTree; • undertakes to take all reasonable measures to ensure that its managers, employees, subcontractors, agents or other third parties under its control comply with this obligation; • undertakes to inform EcoTree without delay of any conflict of interest or event which may be brought to its attention and which could result in obtaining an undue advantage, financial or of any other nature, or more generally the violation of applicable regulations, during its partnership with EcoTree. Any violation of the obligations defined in this article will be considered a serious breach authorizing EcoTree to terminate its relationship with its co-contractor or other partner without notice or compensation, but subject to all damages to which EcoTree may claim in the case of such a shortcoming.

Article 22: Communication

The Purchaser expressly acknowledges that its commitment to EcoTree is not part of a carbon offsetting process, but rather the continuation of a prior and indispensable process of reducing their greenhouse gas emissions. The client acknowledges that it has been warned that mentioning carbon sequestration figures in its communications is often tantamount to establishing a mathematical correlation between its carbon footprint and the forest and, in fact, to positioning the company in a carbon offsetting approach that EcoTree does not approve of. The Purchaser's commitment to EcoTree is a contribution to global carbon neutrality through developing forest carbon sinks. The impact of this commitment should never be over-communicated and should be proportional to the nature, the amount of the commitment, and the reality of the company's ecological transition. Furthermore, the client expressly refrains from communicating primarily about tree planting. This action is only ecologically justified if and only if it is accompanied by a genuine forest management policy (which above all favours the preservation of existing trees and natural regeneration) and the protection of ecosystems in the service of a living forest. The Purchaser also acknowledges that it has been warned of the harmful effects on the general public of a communication campaign to promote tree planting, which in no way constitutes, on its own, and even more so when it is carried out in an industrial manner, a solution to the climate crisis. The Purchaser expressly agrees to place at the heart of its communication the sustainable management of forests, which is the only guarantee of their biological diversity, productivity, regeneration capacity, vitality and ability to satisfy, now and in the future, the relevant economic, ecological and social functions at local, national and international levels, without causing harm to other ecosystems. If the client's communication of its commitment includes a promotion of its products and services, EcoTree recommends, in anticipation of the provisions of the Climate Resilience Act, that the carbon footprint of these products and services be displayed.

Article 23: Final provisions

The fact that EcoTree does not invoke, at any time or other, any of the provisions of these General Terms and Conditions shall not be construed as a waiver of its right to do so at a later date. Without prior notice or information and at any time, EcoTree reserves the right to revise and/or modify these General Terms and Conditions. In the event that one of the provisions of the General Terms and Conditions is declared null and void, it shall be deemed unwritten, without this affecting the validity of the other provisions, unless the provision declared null and void was essential and decisive.