Varför hugger vi ned träd?

Malicorne-skogen, Frankrike

Vad skulle hända om vi inte högg ned träd?

Det kanske låter konstigt att få skogen att må bättre genom att hugga ned träd? Men det gör att våra skogsområden blomstrar, samtidigt som vi kan plantera ännu fler träd som sedan kan användas för att skapa hållbart material.

Vårt mål som skogsbrukare är att återskapa och stödja naturen. Därför hugger vi bara ned träd när vi vet att det går att plantera ännu fler.

flygbild av en skog

Hållbar utveckling

Om vi inte skulle hugga ned några träd överhuvudtaget skulle det sluta med att de växte för tätt. Då skulle alla få det svårt att växa till sig. Vi skördar mogna träd för att ge unga träd utrymme att utvecklas och bli till nästa generation av skog.
Se mer Se mindre
bild på en fågel

Utrymme att blomstra

Sjuka, kluvna eller förstörda träd kan hamna i vägen för välmående träd och stoppa deras utveckling. Vi tar bort dem för att se till att skogen fortsätter blomstra.
Se mer Se mindre

Det är bra för miljön att hugga ned träd

Det är bra för miljön att hugga ned träd

2016 publicerade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) en viktig rapport. Den menar att träprodukter kan hjälpa till att motverka klimatförändringar, men bara om de kommer från skogar där det bedrivs hållbart skogsbruk.

När vi väljer att använda trä undviker vi andra, mer energiintensiva material som t ex PVC, aluminium, betong och stål. Rapporten förklarar att "en träbyggnads koldioxidavtryck bara är hälften så stort som det från en betongkonstruktion".
Se mer Se mindre
cut wood

Vill du ge någon en fin gåva?

Vad är det som är så bra med träd?

Trä är ett fantastiskt material. Det kan användas till massa olika saker, och eftersom det är förnybart kommer det att spela stor roll i framtiden. Trä släpper nämligen inte ut koldioxid - det lagrar det.

Våra prioriteringar när det gäller trä från våra skogar ser ut så här:
- Vår högsta prioritering är virke till byggmaterial och möbler,
- Följt av industriellt trä till papper och förpackningsmaterial,
- Och slutligen trä som går till att skapa energi.Vi jobbar för att våra träd primärt ska bli till hållbara träprodukter. Våra skogsbruksmetoder är framför allt inriktade på att producera virkesmaterial, eftersom det binder koldioxid under en mycket lång tid.
Se mer Se mindre
cut wood

Trä som byggmaterial

Trä är mycket motståndskraftigt mot eld. Värme färdas 10 gånger långsammare genom trä än betong och 250 gånger långsammare än genom stål. - 12 gånger mer isolerande än betong
- 350 gånger mer isolerande än stål
- 1 500 gånger mer isolerande

än aluminium

EcoTree

Till värme

Genom att använda trä undviker vi de utsläpp som uppstår vid förbränning av fossila bränslen. Ved, träflisor och pellets kan användas för att göra värmeanordningar mer bränsleeffektiva och mindre förorenande.

EcoTree

Möbler

Idag slås det lokala trähantverket ut av de industriella möbeljättarna. Lokala snickare och hantverkare använder trä för att tillverka och reparera möbler, vilket stöder en hel industri.

EcoTree

Nedhuggning av skog

Låt oss göra skogen till en plats för biologisk mångfald, där alla växter och djur kan blomstra och respekteras. Redan idag!

Nedhuggning av skog

Låt oss göra skogen till en plats för biologisk mångfald, där alla växter och djur kan blomstra och respekteras. Redan idag!

Unga träd behöver utrymme och ljus för att växa sig större. Om de är del av ett tätt bestånd blir det svårare att utvecklas ordentligt, eftersom det inte kan ta del av fotosyntesen på ett lika bra sätt. Den första gallringen gör att skogen blir mindre tät; de minsta träden får optimala möjligheter att utvecklas.

Ungefär 6-10 år efter den första gallringen identifierar våra skogsbrukare de mest framgångsrika träden och hugger ned de som hindrar tillväxten. Det minskar konkurrensen i skogen och gör att de återstående träden får mer energi från solen och mer vatten och mineralsalter från marken.

Vi skördar våra träd när de har mognat, men olika trädsorter når det stadiet vid olika tidpunkter. Bergeken når t ex full mognad efter hela 60 år. När våra skogsbrukare hugger ned ett träd tar de bort det mogna virket innan trädet dör eller blir oanvändbart. Detta gör att skogens ekosystem återväxer samtidigt som unga träd får det ljus och utrymme de behöver för att växa.

Svampar och andra skadliga organismer kan ha mycket stor effekt på ett träds bark och rotsystem. Att få stopp på angrepp och sjukdomar är en av orsakerna till att skogsbrukare hugger ned och tar bort påverkade eller döende träd. Det gör att närliggande träd inte smittas och sprider det vidare till resten av skogen. En fullständig avverkning av skogsområdet (kalhygge) skulle däremot ha en katastrofal påverkan på den biologiska mångfalden.

Forêt de trinite Langonnet

Nej till kalhyggen!

Kalhyggen har tre stora konsekvenser.

Jorderosion

Jorden, som tidigare skyddats och berikats av trädens djupa rötter, är helt plötsligt oskyddad och försvagad. Utan skydd och näringsämnen svälter den. Vattnet och de mikroorganismer som är kopplat till det rinner bort. Sedan börjar erosionen, vilket gör att det blir svårt att återställa jorden eller plantera något i den. Ofta är det endast s k pionjärarter som går att plantera, och dessvärre är det de träd som är minst intressanta när det gäller både biologisk mångfald och virkesproduktion. Det kommer ta mycket lång tid innan ekosystemet blomstrar igen.

EcoTree

Ett förändrat klimat

Jorden i marken är en av planetens viktigaste kolförråd, tillsammans med haven och skogarna. När kalhyggen gör att jorden kommer fram släpps organiskt kol som tidigare lagrats ut i atmosfären som koldioxid. Det är en av flera orsaker till att processen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser.

EcoTree

Minskad biologisk mångfald

Kalhyggen innebär brutala störningar i skogens naturliga ekosystem. När livsmiljön som ger föda och skydd försvinner blir det omöjligt för fåglar, insekter, däggdjur, svampar och andra växter att fortsätta leva på platsen.

EcoTree

Våra skogsbruksåtaganden

Vi på EcoTree tror på ett hållbart, ansvarsfullt skogsbruk. Det är dags att sluta med kalhyggen, monokultur och andra saker som leder till minskad mångfald i våra skogar. Därför är varierande trädåldrar och trädsorter en viktig del av vårt skogsbruk.