Vanliga frågor

Hur fungerar min trädinvestering i praktiken? Kan jag de facto besöka träden? Hur kan jag inhämta information om träden?
När du köper träd av EcoTree syns de på det konto som du tidigare skapat. Du får då tillgång till trädens placering via flygbilder och bilder av skogen som de planterats i. Du får även tillgång till en mätare för trädets koldioxidupptag och möjlighet att följa dess finansiella värde över tid. Du kan, naturligtvis, logga in på ditt konto när du vill. Som kund erbjuds du också ett nyhetsbrev flera gånger i månaden med information om dina träd. Varje år bifogar vi dessutom en detaljerad rapport över skogens skötsel så att du kan uppskatta vår skogsvård och sätta värde på hela skogen. Det är också möjligt att resa till de flesta av våra skogar. Så länge skogen i fråga har benämnts som ”öppen för allmänheten” är du alltså välkommen att besöka dina träd.
Vad bevisar att jag är ägare till mina träd? Bifogar ni ett certifikat?
I det franska lagsystemet definieras ett träd som lös egendom (‘bien meuble par anticipation’). Med andra ord, så tillämpas lagen om lös egendom på din nya gröna tillgång. Precis som med vilken lös egendom som helst, (dvs. en stol, en dator...), så intygar fakturan ditt trädägarskap. Fakturan uppdateras automatiskt på ditt konto så snart betalningen gått igenom.
Hur lokaliserar jag mina träd? Finns det några risker angående deras hållbarhet? Kommer vissa träd att avverkas innan lämplig avverkningsålder?
Dina träd är sökbara genom sina GPS-koordinater som ger dig möjlighet att lokalisera skogsområdet där träden du köpt växer. Dina träd syns på ditt personliga konto och du kan ”fysiskt” besöka dem, när du vill, om de växer i en skog benämnd som ”öppen för allmänheten”. Under vissa omständigheter, i fall av naturkatastrofer eller på grund av skogsskötsel, reserverar sig EcoTree rätten att fälla vissa träd om skogsteamet anser det lämpligt för framtida avverkning. Det handlar med andra ord om skogsskötsel som i slutändan skall gynna alla intressenter. Kort och gott, dina träd bidrar till grunden för en hel skog och du kommer att få ta del av de intäkter som blir aktuella efter att en del av skogen avverkats och sålts vidare.
Vad ingår i priset? Tillkommer det några extrakostnader? Någon skatt?
När du väl har betalat för dina träd, så kommer inga ytterligare kostnader krävas dig, någonsin. Utöver skogsexpertis och underhåll (så som, svampbehandling, röjning och gallring), så tar EcoTree och dess skogsteam även hand om all skog- och markskatt (t.ex. notariella handlingar, fastighetsskatter eller lantmäteriavgifter).
Involverar mitt köp planteringen av träd eller är träden redan planterade?
Om det gäller ett fullvuxet träd, har det redan planterats. Om det handlar om en planta, så beror det på vilken tidpunkt du köper trädet. EcoTree respekterar säsongerna och planterar endast träd på vintern för att så långt som möjligt förutse efterfrågan för det kommande året. Vid för hög efterfrågan, tillåter försäljningssystemet de som inte önskar vänta, att i förväg förvärva träd.
Vad händer med mina träd efter avverkning? Planterar ni nya träd?
När dina träd väl har avverkats, säljs de till partnersågverk som valts utefter sin miljömedvetenhet. EcoTrees mål är att på sikt transformera och kontrollera produktionskedjan inom Frankrikes gränser, detta gör vi genom att prioritera närproduktion och genom att samarbeta med lokala aktörer. Gällande plantering efter avverkning, avverkning av träd i en skog innebär inte att skogen skövlas. EcoTree och dess skogsteam planterar nya träd för att garantera skogens fortsatta tillväxt och för att bibehålla dess ekosystem. Det är detta som EcoTree och dess skogsteam engagerar sig för.
Hur lång tid tar det för träden ni erbjuder att bli fullvuxna och när kommer de att avverkas?
EcoTree erbjuder flera trädslag i olika åldersklasser. I varje erbjudande specificeras trädets ålder (med undantag för träd som växer i varierad skog) och dess beräknade avverkningsålder.
Vad är ett träds genomsnittliga koldioxidupptag?
Ett träds förmåga att ta upp kol kan variera enormt mycket. Det beror på trädslaget, dess ljusexponering, dess växtstadium, temperaturförändringar, vattentillgångar och markkvalitet. FN:s klimatkonvention (UNFCCC), har bedömt att ett träd i genomsnitt tar upp 10 kg koldioxid per år. Experter har kommit fram till ett medelvärde på 30 kg för våra träd.
Hur gör jag om jag vill fälla mitt träd? Vad anser ni vara den bästa tidpunkten för att fälla träd? Sker det automatiskt och utan godkännande?
EcoTree och dess skogsteam planterar träd enligt franska Skogsstyrelsens riktlinjer om skogsanläggning (CRFPF, "La commission régionale de la forêt et des produits forestiers"), vilket tillåter oss att föra ett hållbart och långsiktigt skogsbruk. Det är därför inte möjligt att fälla sitt träd när man vill och utan giltig anledning. Avverkning och fällning av enskilda träd bestäms i samråd med vår skogsexpert och våra samarbetspartners. Det går att vägra, men det är bättre att följa experternas rekommendationer eftersom de kan skogen och dess ekosystem.
Får jag donera mitt träd?
Som ägare till dina träd kan du fritt bestämma vad du gör med dem. Du kan alltså ge bort dem till en familjemedlem, en vän eller en förening. Du har möjlighet att förvandla dina träd till gåvor direkt från ditt konto på vår hemsida.
Vilka skyldigheter har jag gentemot andra trädägare på samma mark?
Ingen, EcoTree och dess skogsteam tar hand om allt. Att köpa ett av våra träd är inte detsamma som att köpa en aktie eller en fond. Du blir inte medlem i ett skogsbolag och behöver inte ta hänsyn till rättigheter och skyldigheter som är knutna till aktieägare.
Hur erhåller jag avkastningen på min investering?
Du kommer att få avkastning på din investering när dina träd uppfyllt sitt ekologiska syfte och blivit redo för avverkning. När tiden väl är inne kommer EcoTree att kontakta dig och hela den genererade vinsten kommer att överföras till dig. EcoTree efterfrågar därför kontonummer och kontaktuppgifter till en betrodd tredje part för att så långt som möjligt kunna försäkra att din avkastning kommer dig tillhanda.
Vad händer med min investering i händelse av dödsfall eller om ni inte kan nå mig? Varför kräver ni att jag utser en betrodd tredjepart?
Följande arvsrätten kommer din investering att tilldelas dina arvtagare, om inte annat anges (t.ex. genom testamente). För att behålla de rättigheter som du förvärvar vid avverkningen av dina träd kräver EcoTree att du utser en betrodd tredjepart under rubriken avsedd för detta ändamål på ditt konto. Det är hit vi vänder oss om vi inte kan komma i kontakt med dig.
Hur kan man uppskatta ett träds slutliga värde? Garanterar ni avkastning?
Återförsäljningspriset på ett träd bestäms utifrån flera ekonomiska indikatorer (träpriser, utbud och efterfrågan) vilka idag ökar kraftigt likaså spelar skogskvaliteten en stor roll och den beror i synnerhet på det gode skogsbruket, vilket EcoTree och dess skogsbruksgrupp garanterar. I stället för att redogöra för alla de siffror som vår analys baseras på, hänvisar vi till några av de officiella rapporter som ger en god bild av skogens enorma potential. Trä är en i synnerhet säker investering, vilket skogsindex från franska "France Bois Forêt" indikerar. (jfr Skogssällskapets Skogsindex.) Sådana indikatorer ger dig en objektiv uppfattning om vilken avkastning du kan förvänta dig, men det är inget som EcoTree kan garantera.
Hur betalar ni er själva med tanke på att era priser är relativt låga?
EcoTree är först och främst en social aktör som önskar att öka medvetenheten hos alla samhällsklasser om de utmaningar som den franska skogen står inför. Det är därför som våra priser är låga, lönsamheten hänger på volymen. EcoTree avlönas med trädets ursprungspris.
Är mina tillgångar villkorade av EcoTree:s ekonomiska hälsa? Vad skulle hända med mina träd om ert företag skulle stänga eller gå i konkurs?
Detta är en legitim fråga. Lika relevant för en entreprenör som för en internationell investmentbank som satts i konkurs efter en global finansiell kris. Poängen med EcoTree är att du från och med inköpsdatum blir ägare till dina träd. Vi tillämpar den franska rättsprincipen om lös egendom ("bien de meuble par anticipation"). Rättspraxis är konstant i frågan, köparen av lös egendom är berättigad sin egendom så snart försäljningen är avslutad (CA Rouen, 28 september 2005, nr 03/00014, JurisData nr 2005-285674). Dessutom äger EcoTree ett skogsvårdsföretag som sköter och vårdar skogarna där träden som vi säljer växer. Ett 60-årigt hyresavtal har upprättas mellan skogsvårdsföretaget och EcoTree och innehåller åtaganden som skogsunderhåll och EcoTrees innehavande av träd på den hyrda marken etc. Om EcoTree skulle gå i konkurs skulle köparen av skogsvårdsföretaget bli skyldig att respektera hyresavtalet. Dina tillgångar är därför oberoende av EcoTrees ekonomiska situation. Däremot mår EcoTree för tillfället mycket bra och har inte för avsikt att lägga ned. Nya institutionella investerare har anslutit sig till EcoTree vilket bevisar koncernens styrka i dagsläget och dess framtida potential.
Jag vill dra mig ur EcoTree. Kan jag få tillbaka mitt investerade startkapital? När skulle det vara intressant att sälja mina träd?
EcoTree:s kall är inte att säkerställa sina investerares likviditet på sina skogstillgångar innan träden är mogna. Till skillnad från en finansiell produkt ligger investeringen i ett långsiktigt engagemang för en god skogsförvaltning. Det är därför viktigt att betrakta denna investering som en långsiktig investering utan någon likviditetsgaranti. Investeraren kan dock när som helst besluta sig för att överlåta sina tillgångar till en tredjepart, med undantag för juridiska personer vars överlåtelser övervakas. Investeraren får överlåta sin äganderätt till vilken annan tredjepart han önskar. Så snart en förmånstagare har anmälts till EcoTree med rekommenderat brev kommer investerarens initiella rättigheter och skyldigheter att överföras till mottagaren. Efter förfrågan kan EcoTree i loppet om 6 månader själva erbjuda sig att köpa tillbaka träden. Generellt uppnår trädet sitt kapitaliserade värde vid slutet av livscykeln när det är dags för avverkning. Endast tiden tillåter dig skörda frukterna av din investering. Naturligtvis kommer EcoTree att meddela dig när tiden är inne.
Vad är skillnaden mellan en trädprenumeration och ett klassiskt köp?
En trädprenumeration innebär, som namnet antyder, att du automatiskt kan fylla ditt konto med träd varje månad. Prenumerationer gör det möjligt för EcoTree att bättre förutse efterfrågan och i sin tur bygga mer hållbara och miljövänliga förvaltningsplaner samt föra en på lång sikt ansvarsfull skogsskötsel. Det är därför vi prioriterar våra prenumeranter. Prenumeranter får exklusiv tillgång till ovanliga och ibland sällsynta arter, och till kortsiktigare avverkningsmöjligheter. De får även tillgång till exklusiva artiklar på vår blogg. Kundlojalitet är dessutom belönad med en extra månadsprenumeration. (Är din prenumeration på 10 träd per månad så får du 10 träd i present varje år.)
Vilka träd får jag varje månad med en prenumeration? Vem väljer dem och enligt vilka kriterier?
Det är EcoTrees skogschef, Vianney, som sammanställer prenumeranternas trädkorgar varje månad. Korgarnas innehåll beror på vilka nya skogar som EcoTree förvärvat, vilka arter som redan finns tillgängliga och vilka andra arter som skulle gynna skogens biologiska mångfald. Med Vianneys kompetens och kreativitet kan vi garantera spännande korgar. Vi prioriterar våra prenumeranter och försöker, i den mån det är möjligt, att fylla deras konton med originella arter och träd med kortare avverkningsutsikter.
De träd som för prenumerationen tilldelas mig varje månad, överensstämmer de med mitt exakta månadsbelopp?
Inte nödvändigtvis, det är omöjligt att uppnå en exakt beräkning varje månad. EcoTree vill inte låta dig gå miste om en mängd vackra träd av anledningen att de överstiger månadsbeloppet. EcoTree jämnar därför ut trädtilläggen över året så att de i årsslutet överensstämmer med summan för dina månadsbetalningar. Därmed kommer värdet på en prenumerants trädportfölj alltid att vara högre än eller likvärdig en portfölj bestående av klassiska engångsköp.
Jag har märkt att värdet på mitt konto inte alltid stämmer överens med beloppet för min investering i trädprenumerationen. Varför?
Tanken med prenumerationen är att föreslå en kombination av olika arter och de kan ha varierande pris. Vi lägger därför till träd på ditt konto som ibland är dyrare och ibland billigare än ditt månadsbelopp. Samtidigt försäkrar vi att EcoTree jämnar ut beloppet varje månad så att värdet på din trädprenumeration alltid kommer att vara högre än eller likvärdigt med en portfölj bestående av klassiska engångsköp.
Kan tidigare klassiska engångsköp läggas till en trädprenumeration?
Dina tidigare klassiska inköp kan inte ingå i din trädprenumeration, men både deras ekonomiska och ekologiska värde räknas ihop med prenumerationen. Naturligtvis kommer både träd som varit klassiska engångsköp och träd från prenumerationen att finnas registrerade på ditt konto.
Kan jag avsluta min trädprenumeration när som helst?
Du kan när som helst avsluta din prenumeration, det räcker med att informera oss via mejl. Vi skickar dig då ett avbeställningsformulär via e-post. Återkallandet av din prenumeration träder i kraft senast efter tre arbetsdagar från det att vi mottagit det ifyllda formuläret. Du kommer självklart att fortsätta vara ägare till alla träd som du dittills förvärvat.
Kan jag ge bort en prenumeration i gåva? Hur går det till?
När du väl har påbörjat en prenumeration kan du när som helst bestämma dig för att ge bort det i gåva. För att göra detta behöver du logga in på ditt konto och vidare till fliken "Prenumerationer". Lägg till din mottagare och välj sedan den prenumeration som du vill skänka bort. Du måste meddela mottagaren antingen genom att skicka ett presentkort via e-post eller genom att skriva ut kortet och leverera det på egen hand. Observera att din mottagare måste registrera den angivna presentkoden för att kunna förfoga över sin prenumeration. Påminn gärna din mottagare (ett mejl kan enkelt förbises eller hamna i skräpposten och ett tryckt presentkort kan lätt försvinna). Använder de inte sin presentkod kan vi från vår sida skicka den igen, tre gånger (förutsatt att deras e-post är korrekt), vi meddelar dig varje gång vi skickar en ny kod.
Kan jag ge bort en prenumeration till barn som är för unga för att inneha ett personligt EcoTree-konto?
Absolut! Antingen utser du en juridisk representant och skickar prenumerationen via dennes e-postadress, eller så håller du prenumerationen på ditt eget konto, och så snart barnen är gamla nog för att ha sin egen e-postadress så kan du överföra prenumerationen från ditt konto till deras (i prenumerationsdelen). För att materialisera gåvan kan du redigera ett presentkort vid överlämningstillfället.
Jag skänker bort en trädprenumeration; erbjuder ni något gåvokort som jag kan överlämna personligen?
Vi har naturligtvis ett sådant alternativ. När du bestämmer dig för att överföra prenumerationen (från ditt personliga konto under flliken prenumerationer), blir du förfrågad om du vill redigera ett presentkort. Du väljer en bild som passar dig bland de olika förslagen, skriver ditt meddelande och skriver sedan ut kortet. Observera att för att din mottagare ska få tillgång till sin prenumeration måste hen aktivera den angivna presentkoden.
Kan jag skänka bort mina träd, och hur i så fall?
Från ditt konto kan du bestämma dig för att skänka bort vilket träd du vill från din portfölj och när helst du önskar. För att göra detta loggar du in på ditt konto och klickar på fliken "Gåva". Lägg till dina mottagare och välj sedan vilka träd du önskar skänka bort. Sedan måste du välja hur du vill meddela dina mottagare om gåvan. Antingen genom att skicka ett gåvokort via e-mail eller genom att skriva ut och överlämna det personligen. Notera att mottagaren måste aktivera sin presentkod för att ta sin egendom i besittning. Påminn gärna dina mottagare om detta, (ett mejl kan lätt försvinna eller hamna i skräpposten, och ett presentkort kan lätt tappas bort). Vi skickar, från vår sida, tre påminnelser så länge presentkoden inte aktiveras. (Förutsatt att e-postadressen till mottagaren stämmer.) Du blir informerad efter varje skickad påminnelse.
Kan jag ge bort träd till barn som är för unga för att registrera ett konto hos EcoTree?
Absolut! Antingen skickar du trädgåvan till en juridisk representant och uppger dess e-postadress, eller så behåller du presenten på ditt konto tills barnet är tillräckligt gammalt för att ha en egen e-postadress. När tiden är inne överför du trädgåvorna från ditt konto till barnet under rubriken present. Om du vill göra gåvan mer konkret kan du redigera ett presentkort vid överföringen.
Erbjuder ni fysiska gåvokort i samband med trädgåvor?
Vi har givetvis det här alternativet. När du bestämmer dig för att överföra ett träd från ditt personliga konto under rubriken gåva så blir du förfrågad om du vill redigera ett presentkort. Du väljer en bild som passar dig, skriver det meddelande du önskar och allt som återstår är att skriva ut ditt presentkort! Observera att för att få tillgång till sin trädgåva så måste mottagaren registrera den angivna presentkoden.
Har ni för avsikt att utvidga ert utbud till andra regioner?
EcoTree:s initiativ blir bara meningsfullt om dess erbjudande omfattar en stor mängd skogar i dålig kondition och som genom vårt gemensamma arbete ändå kan bevaras. Därför önskar EcoTree vidga sitt erbjudande så det sträcker sig över hela Frankrike och även till andra länder.
Vad händer om mina träd faller eller blir sjuka? Kan olyckor missgynna mig i förhållande till andra trädägare på samma mark?
EcoTree:s syfte är tydligt: genom finansieringen av träd deltar du i att utveckla en hel skog vars avkastning du kommer att ta del av vid avverkning av dina träd i skogen, i enlighet med försäljningsvillkoren. Det vore orättvist om vi lät slumpen bestämma över dina träd. Även om något skulle hända med just dina träd, kommer EcoTree att se till så att alla investerare får sin del av vinsten, följande de allmänna försäljningsvillkoren.
Vad händer i fall av skogsbrand?
Med tanke på placeringen av våra skogar i nuläget (Bretagne, Sarthe, Île de France och Limousin), så är risken för skogsbränder relativt liten. Våra skogsteam är dock ute i markerna varje dag och vakar över skogarnas fortbestånd.
Vad sker i händelse av storm?
Stormar utgör en mycket riktig risk för den här sortens investering; vi behöver inte gå långt bakåt i tiden för att minnas en storm vars resultat inneburit enorma förluster (Gudrun i Sverige, eller 1999 års oväder i Frankrike. En välskött skog (vilket är det som vi specialiserar oss på) kan dock stå emot även våldsamma stormar. Vår skogsförvaltningspraxis består av en varierad skog med många olika arter, vi föredrar självföryngring framför kalhygge, och skogsbryn är en del av vår skogsförvaltning. Genom att identifiera vindkorridorer och med hjälp av moderna prognosmodeller för skog, minskar vi risken vid storm väsentligt. I boken "La forêt face aux tempêtes" (Skogen och stormen), sammanfattas resultaten från utredningar och undersökningar som gjorts efter stormen år 1999 och förklarar hur vi kan undvika en liknande katastrof i framtiden. Vi följer dessa råd fullt ut. Vi har utöver detta etablerat två extra garantier. För det första erbjuder vi träd över flera marker och på olika platser för att minska risken, och för det andra så planterar vi tre träd för varje enskilt trädköp. Men glöm inte att du genom att finansiera träd deltar i utvecklingen av en hel skog och därmed kommer du att ta del av avkastningen som blir efter avverkningen som sker i hela skogsområdet, vilket preciseras i våra allmänna försäljningsvillkor.
Erbjuder ni någon försäkring?
EcoTree och dess skogsbruksgrupp är ansvarsförsäkrade och i fall de inte skulle uppfylla sina åtaganden gällande den goda skogsförvaltningen. Försäkringen täcker också alla skador som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG, om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Så som negativa, allvarliga och mätbara förändringar av en naturresurs och dess ekologiska funktioner. Det kan handla om skador av skyddad mark, vatten, arter och naturliga livsmiljöer. Risker som är förknippade med naturkatastrofer, som brand och sjukdom, omfattas emellertid inte.
Vilka är EcoTrees åtaganden vad gäller skogsförvaltning?
EcoTree och dess skogsbruksgrupp gör allt de kan för att dina träd ska växa under bästa möjliga förhållanden. Detta sker genom en noggrann skogsskötsel och skogsförvaltning under uppsikt av vår medgrundare och skogschef, Vianney. Skogen tas omhand om med största omsorg då vi utför arbeten som: behandling för svampangrepp, röjning, beskärning och gallring så att vi kan försäkra dina träd optimala förutsättningar. EcoTree och dess skogsbruksgrupp utför dessutom ett ur miljöhänsyn hållbart skogsbruk. Enligt denna filosofi vill vi gå ifrån monokultur (intensivodlad skog) och gynna olikåldrad skog. Vi föredrar också självföryngring framför kalhygge och skövling eftersom ett sådant skogsarbete skadar marken och dess art- och djurliv. Vi vill också skapa en blandning av löv- och barrträd i våra skogar för att öka den biologiska mångfalden och göra träden mer motståndskraftiga.
För ni en hållbar skogsskötsel med miljöhänsyn?
Skogen är en levande miljö vars integritet, stabilitet och välstånd är starkt beroende av artmångfalden. I denna komplexa miljö krävs det balans mellan djur, växter och bakterier. Utifrån dessa iaktagande blir det klart att ju mer komplex skogen är - vad gäller ålder, strukturer, mikrokontexter, gränssnitt - desto motståndskraftigare och mångfacetterad, och därmed produktivare blir den på lång sikt. Med detta i åtanke har EcoTree antagit en naturnära skogsskötsel som strävar efter att göra så små ingrepp i skogen som möjligt. Faktum är att allt som ändrar skogens naturliga funktion (minskning av biologisk mångfald eller gilder, massiv föryngring av massivet, förenkling av skogsplanteringens struktur, betydande minskning av dött trä, ändring av störningsregler etc.) kan störa den biologiska mångfalden och skogens ekosystem. Det är därför EcoTree åtar sig att föra ett kemikaliefritt skogsbruk. Endast naturliga gödningsmedel används vid plantering. I kampen mot insekter använder EcoTree mekaniska metoder (ex. mot hylobius: varierade arter, nät och fågelbon, inga kalhyggen), eller existerande organiska produkter (införande av insekter som riktar sig mot fytofager som Carabidae Coleoptera, Cleridae, Rhizophagidae , Coccinellidae, Asilidae Diptera, Syrphidae, Hymenoptera eller Formicidae). Mot cervids kommer ett naturligt medel, Trico (fårfett) att användas. Röjning görs manuellt och endast i vissa fall mekaniskt; Under inga omständigheter kommer kemikalier med glyfosat att användas. Slutligen, om antropiska störningar skulle upptäckas, kommer EcoTree utveckla ett sätt att ta itu med problemet genom att observera skogens egen motståndskraft. Slutligen syftar EcoTrees att harmonisera nya uppfinningar och naturens lagar så att de kan utnyttja skogens naturliga reproduktion av skogsvaror och tjänster.
DET OFFICIELLA

EcoTree garanterar

AMF
Finansiell regelefterlevnad

Vi är registrerade hos den franska finansmyndigheten (AMF).

BV
Bekräftad grön effekt

Våra koldioxiduträkningar är officiellt bekräftade.

PEFC
100% hållbart

Våra skogar är försäkrade, certifierade och hållbart förvaltade.