Vårt koldioxidmanifest

Förstå koldioxiddjungeln och ta ett etiskt förhållningssätt

Undvik och minska först, bidra till global koldioxidneutralitet sedan.

På EcoTree vill vi inte att våra miljöåtgärder ska ingå i ett system för koldioxidkompensation som inte åtföljs av en strategi för att undvika och minska koldioxidutsläpp.

Det kan inte sägas tillräckligt ofta att den bästakoldioxidutsläppen inte är den som vi kompenserar, utan den som vi inte släpper ut. Minskningen av koldioxidavtrycket måste vara den huvudsakliga och inledande axeln i varje miljöstrategi. De bidragsåtgärder som vidtagits, inklusive ett samarbete med EcoTree, är endast meningsfulla i detta sammanhang. EcoTree vill inte på något sätt göra ekosystemen till en grön säkerhet för företag eller enskilda personer som vägrar att göra ett djupt åtagande att undvika och minska sina utsläpp i samband med klimatkrisen.

Eftersom det är meningslöst att hävda noll påverkan i en värld som fortsätter att försämras, ansluter vi oss inte till idén om individuell koldioxidneutralitet. Koldioxidneutralitet kan endast uppnås på global nivå och som en balans mellan återstående antropogenakoldioxidutsläpp och antropogenakoldioxidupptag. Att undvika, minska och sedan ta bort varje år lika mycketkoldioxid som vi fortsätter att släppa ut är det enda sättet att stoppa ackumuleringen avkoldioxid i atmosfären och därmed stabilisera temperaturen i framtiden. För att uppnå global koldioxidneutralitet måste de mänskliga samhällena agera på två viktiga sätt: å ena sidan genom att undvika och minska utsläppen och å andra sidan genom att öka kolsänkorna, särskilt i skogarna.

Alla koldioxidkrediter är inte lika bra

Den underliggande principen för koldioxidkompensation är att effekterna av ett tonkoldioxid som släpps ut någonstans kan neutraliseras genom att ett tonkoldioxid undviks eller fångas upp någon annanstans. Detta innebär att företag kan kompensera alla eller en del av de utsläpp som de inte har kunnat minska genom att köpa koldioxidkrediter. Men så enkelt är det inte.

Att köpa en koldioxidkredit, dvs. att medfinansiera någon annans projekt för att minska eller sänka koldioxidutsläpp, är en metod som flyttar över skyldigheten till en tredje part.

Kolkrediter som säljs på den frivilliga marknaden till ett löjligt lågt pris kan inte på något sätt vara en relevant hävstång för att verkligen engagera företag i att undvika och minska koldioxidutsläpp och har blivit en handelsvara som vilken annan som helst, där biologisk mångfald och socialt engagemang ibland tas bort ur ekvationen.

Spårbarheten och öppenheten i fråga om koldioxidkrediter måste därför vara kärnan i avtalsförhållandet. Alltför ofta uppfyller projekt, även om de är märkta av stora organ, inte de allmänt accepterade kriterierna för stödberättigande eller finns helt enkelt inte. De skandaler som har drabbat ett antal företag, särskilt internationella koncerner, är tyvärr bara nya exempel på vanliga metoder som ligger under vatten.

Ännu värre är att kapplöpningen om kol och dess bindning ibland leder till avvikelser. Det är faktiskt ett faktum att en produktionsskog med monokultur av barrträ erbjuder en hög potential för koldioxidbindning, ibland högre än en skog med flera arter, som ändå tillåter naturlig föryngring och biologisk mångfald. På EcoTree vill vi inte ha en produktionsskog som enbart är avsedd för kolprestanda på bekostnad av flora, fauna och ekosystem. Eftersom klimatförändringarna och erosionen av den biologiska mångfalden hänger ihop arbetar vi för en blandskog som förmodligen kommer att binda lite mindre kol på kort sikt, men som kommer att vara mer gynnsam för utvecklingen av den biologiska mångfalden.

Slutligen måste vi tänka på tidsramen: att minska på annat håll i stället för hemma kan faktiskt vara likvärdigt om det finansierade projektet leder till en omedelbar minskning av utsläppen. Detta är dock inte fallet när kolkrediten kommer från ett skogsbruksprojekt: kolinlagringen sker under årtionden och inte vid den tidpunkt då krediten köps.
Detta är anledningen till att man skiljer mellan förhandstillgodohavanden och efterhandstillgodohavanden. Koldioxidenheter på förhand är enheter som utfärdas innan avskiljningsverksamheten är avslutad. När det gäller ett skogsbruksprojekt utfärdas dessa krediter innan träden planteras och föregriper den beräknade framtida kolinbindningen i skogen i fråga. Dessa förhandstillgodohavanden omvandlas sedan successivt till kolenheter i efterhand, när mängden kol som faktiskt binds upp mäts i fält, vanligtvis vart femte år.

EcoTrees koldioxidkrediter baseras på ett etiskt och holistiskt tillvägagångssätt.

Under de senaste åren har många företag positionerat sig som leverantörer av lösningar för att undvika utsläpp av växthusgaser eller för att binda kol genom att lova en hög miljöpåverkan. Mycket ofta är denna påverkan inte kontrollerbar på ett öppet sätt och projekten följs inte upp eller utvärderas. Denna brist på öppenhet och konkretion ger upphov till stark kritik och kastar tvivel på lösningar som, om de genomförs på rätt sätt, är fördelaktiga för planeten.

EcoTrees existensberättigande är att på ett hållbart sätt förvalta blandskogar och skogar med kontinuerlig täckning, där ekosystemen bevaras och främjas, där den biologiska mångfalden blomstrar och där träden binder kol på lång sikt, växer i sin egen takt och sedan är avsedda att bilda timmer som fortsätter att på ett hållbart sätt lagra det absorberade kolet.

För att uppnå detta uppmuntras naturligtvis kolinbindningen i våra skogar genom att bevara marken, som binder omkring 50 procent av kolförrådet i skogarna, och genom att utveckla ett skogsbestånd på samma markyta som består av en mängd olika arter som berikar varandra. Vi värnar också om den biologiska mångfalden i skogarna genom att återställa ekosystemen, främja utvecklingen av vilda djur och växter och införa en skogsförvaltning som inte stör skogens naturliga rytm och kretslopp.

För att kunna erbjuda de företag som finansierar våra skogsprojekt garantier för beräkningarna och det faktiska genomförandet av dessa projekt har EcoTree därför utvecklat en egen metod för att beräkna koldioxidbindning och lagring i skogen i sina bestånd. Metoden har utvecklats av vårt vetenskapliga team i samarbete med ett dussintal experter och skogsförvaltare och har granskats av Bureau Veritas, en världsledande certifieringsorganisation. Syftet är att erbjuda certifierad information och därmed garantera den kolbindningstjänst som skogen tillhandahåller genom att respektera kriterierna mätbarhet, verifierbarhet, beständighet, unikhet och additionalitet. Bureau Veritas intygar att metoden tillämpas korrekt i varje skogsbruksprojekt som stöds av EcoTree.

Koldioxidkrediter är rättsligt reglerade

Koldioxidkrediter skapades genom protokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar av den 11 december 1997 (Kyotoprotokollet). Detta har undertecknats och ratificerats av mer än 191 stater. Som en del av European Green Deal har Europeiska kommissionen antagit ett första utkast till ett frivilligt ramverk för hela EU för att på ett tillförlitligt sätt certifiera högkvalitativa koldioxidupptag eller -upptag.

Juridiskt sett definieras den frivilliga kolkrediten som en omsättningsbar säkerhet som motsvarar en utsläppsminskning eller ett avlägsnande av en mängd växthusgaser från atmosfären som motsvarar 1 tonkoldioxid. Koldioxidkrediten för avskiljning definieras som den mängd (eller motsvarande enhet som används för att mäta denna mängd)koldioxidekvivalenter som ska avskiljas (förhandskredit) eller som efter verifiering faktiskt har avskiljts (efterhandskredit) genom genomförandet av avskiljningsprojektet. I den mån koldioxidkrediten(i förväg eller i efterhand) är ett omsättningsbart värdepapper kan den överföras och säljas. Detta innebär att kolkrediten är ett ägandeobjekt.

Koldioxidkrediter skapas och tilldelas av privata enheter och organisationer som har utvecklat en metod för att fastställa volymer och kvantiteter av skapade koldioxidkrediter och detaljerade förfaranden för att tilldela dessa krediter. Förfarandet för tilldelning av frivilliga koldioxidkrediter bygger därför på praxis och gemensamma regler som utvecklats av de olika parter som deltar i tilldelningen av dessa krediter.

För att "koldioxidkrediter" ska kunna tilldelas en projektledare måste undvikelse- eller avskiljningsprojektet certifieras för att säkerställa att det uppfyller objektiva kriterier som garanterar att det är mycket troligt att en viss mängd växthusgaser kommer att undvikas eller avskiljas. Hittills finns det fem kriterier för certifiering av ett projekt för att undvika eller fånga upp koldioxidutsläpp: additionalitet, mätbarhet, kontrollerbarhet, beständighet och unikhet.

EcoTree kan således sälja de koldioxidkrediter som företaget äger, dvs. de givna kvantiteterkoldioxidekvivalenter som måste fångas eller har fångats upp i praktiken, som följer av de verifieringsintyg som utfärdats till företaget av en tredjepartscertifierare, genom att registrera dem i ett enda register som hålls för detta ändamål, där de överförda kvantiteternakoldioxidekvivalenter (som måste fångas eller har fångats upp i praktiken) registreras på ett konto som öppnats i köparens namn. I det enda registret registreras således både förhandstillgodohavanden och efterhandstillgodohavanden ochderas tilldelning till en ägare som bestäms av att de registreras på ett konto som öppnats i dennes namn.

Koldioxidkrediten förbrukas och har gett upphov till sin kvittningseffekt när ägaren av en koldioxidkredit(i förväg eller i efterhand) uttryckligen och offentligt har förklarat att han har kvittat en motsvarande mängd växthusgasutsläpp från sin verksamhet (yrkesmässig eller inte) med denna koldioxidkredit. Koldioxidkrediten har därför en kvittningseffekt när ägaren offentligt förklarar att han eller hon har kvittat den motsvarande mängdenkoldioxid som ska avskiljas eller som faktiskt har avskiljts med en motsvarande mängd växthusgasutsläpp som helt eller delvis kan hänföras till ägarens verksamhet. Så snart en koldioxidkredit har använts måste ägaren ansöka hos EcoTree om att få dra tillbaka den. Ägaren förbinder sig att inte sälja en kolkredit som har använts och som redan har gett sin kompenserande effekt.

Oavsett vilken metod som utvecklas är den till sin natur empirisk och bygger på ett visst antal vetenskapliga fördomar som oundvikligen kommer att utvecklas. Vår koldioxidmetodik är en teoretisk och förutsägande analys som gör det möjligt att modellera det kol som lagras i skogen och senare i träprodukterna, samt att uppskatta substitutionseffekter. Projekt för kolinbindning är progressiva, utspridda över tiden och till sin natur potentiellt utsatta för många risker (stormar, bränder, naturkatastrofer) samt för rättsliga och regleringsmässiga omvälvningar.

Vår efterlevnad uppfyller dina krav

För att säkerställa högsta möjliga efterlevnad har EcoTree inrättat en etikkommitté som består av personer på hög nivå som är erkända för sin kompetens och redlighet samt ett antal oberoende experter.

EcoTrees erbjudanden, särskilt de som rör koldioxidkrediter, offentliggörs och görs tillgängliga först efter en lång period av juridisk granskning - där de rättsliga, redovisningsmässiga och skattemässiga konsekvenserna också studeras med hjälp av välrenommerade akademiker.

För var och en av sina skogar erhåller EcoTree PEFC- eller FSC-certifiering och går ännu längre genom att garantera en hållbar förvaltning som bygger på principerna om naturnära skogsbruk (ProSilva) och strikta specifikationer.

Varje år granskas våra skogsförvaltares arbete av en oberoende skogsexpert som godkänts av appellationsdomstolen. EcoTree publicerar också en fullständig rapport om sina åtgärder till förmån för ekosystemen.

Din kommunikation måste stå i proportion till ditt engagemang.

Det är mycket troligt att du snart kommer att vilja kommunicera om ditt goda initiativ och/eller vårt partnerskap. Och det vore fel att inte göra det! Men kommunikation i samband med en miljöåtgärd är en känslig uppgift. Att olika tillvägagångssätt och frågor ställs mot varandra skapar regelbundet konflikter mellan aktörer och observatörer, oftast på grund av att de inte kan enas om hur de ska ta itu med den aktuella frågan.

All kommunikation är en handling som innebär ett engagemang. För att undvika greenwashing måste du ta en ärlig och väl avvägd titt på din åtgärd. Din åtgärd bör inte vara en del av ett system för koldioxidkompensation utan snarare en fortsättning på ett tidigare och viktigt system för att minska dina växthusgaser. Den utgör ett bidrag till global koldioxidneutralitet genom utveckling av skogarnas kolsänkor. Effekterna av ert åtagande får aldrig överkommuniceras. Miljön bör nämligen inte vara föremålet för er kommunikation, utan dess ram.

Som du säkert har förstått är vi på EcoTree övertygade om att koldioxidkrediter, som används på ett bra sätt, är en fantastisk hävstång för att bekämpa klimatförändringarna och bevara morgondagens värld. Det är därför vi erbjuder dig en oöverträffad expertis på detta område och garanterar högsta standard för användning, spårbarhet och kvalitet.

Vår metodik för koldioxidutsläpp
Källor :
    • EcoTree -CO2 Quantification Methodology version 4.3, daterad 2024/01/30.
    • Professor F. Danos - Juridisk not om tillägnande och fördelning av koldioxidkrediter, 2023