19 sep 2022

Vad är klimatkompensation och finns det några risker?

Här tittar vi närmare på allt du behöver veta om klimatkompensation (offsetting).

Vad är klimatkompensation och finns det några risker?

Det talas mycket om klimatkompensation (offsetting) och att klimatkompensera. Men hur fungerar det egentligen, och varför är det lätt att få känslan av att det finns något negativt med att kompensera? Hur gör du egentligen för att vara så grön och hållbar som möjligt? Hur gör du gott på rätt sätt?

Definition av klimatkompensation

Klimatkompensation är ett sätt för företag och organisationer att balansera ut sin klimatpåverkan. Enligt ISO-standarden för klimatkompensation (ISO14021) kan en organisation klimatkompensera genom "förebyggande av utsläpp, minskning eller avlägsnande av motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför produktsystemets gränser".

Det är viktigt att vara medveten om vikten av att först minska ned på sina egna utsläpp. Det är så klart inte realistiskt att inte orsaka några utsläpp överhuvudtaget, och det är i den fasen kompensation kan bli aktuellt som ett komplement. Du kan arbeta med att reducera dina utsläpp utan att kompensera, men att kompensera utan att reducera är däremot inte bra.

Kortfattat handlar klimatkompensation (offsetting) om olika metoder att kompensera för oundviklig klimatpåverkan. Det finns en mängd lösningar från olika företag och organisationer att välja på.

Klimatkompensation som företag - varför och hur?

Det starkaste argumentet för klimatkompensation är så klart att agera för miljön, men företag klimatkompenserar av flera olika orsaker, t ex dessa:

 • Gällande lagar och regler
 • Interna miljöpolicies och miljömål
 • Öka företagets attraktivitet
 • Förbereda sig för kommande krav

En del företag är alltså bundna att agera när det gäller att följa upp och minska sitt klimatavtryck, men det är sällan den enda orsaken till varför de gör det; det finns många fördelar! Det kan göra att företaget står sig bättre i konkurrensen och blir en attraktivare arbetsgivare med ökad kundlojalitet. Dessutom vet många om att det är en tidsfråga innan de själva behöver rapportera, så varför inte börja redan nu innan kraven skärps? Företag som ligger före i sitt miljöengagemang uppfattas som moderna och innovativa.

Steg ett i att börja klimatkompensera eller på annat sätt arbeta med att minska din påverkan är att räkna ut utsläppen och se vilka källor som genererar dem. När du vet mer om dina utsläpp behöver du först arbeta för att reducera dem så mycket som möjligt.

 1. Mät ditt koldioxidavtryck
 2. Reducera - minska dina utsläpp
 3. Kompensera - klimatkompensera för tidigare eller kvarvarande utsläpp

Enligt den senaste IPCC-rapporten är det både nödvändigt att reducera ditt eget avtryck och att kompensera för de utsläpp som sker/skett för att hålla oss under målet med 1,5 graders global uppvärmning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att du först måste reducera ditt eget avtryck. Kompenserar du utan att först ha tagit ansvar för dina egna utsläpp riskerar det att tolkas som en ursäkt för att fortsätta smutsa ned. Vill det sig illa kan du också anklagas för greenwashing.

Är du intresserad av att minska ditt företags koldioxidavtryck?

Hör av dig till Lella på vårt svenska kontor

Klimatkompensation som privatperson

Det är dock inte bara företag som kan klimatkompensera. För privatpersoner finns det många sätt att göra en insats. Du har troligen sett att du kan kompensera för flygresor, bussresor och andra köp som har klimatpåverkan? Men du kan även komma på andra sätt att kompensera, t ex genom system med klimatpoäng i vardagen.

Räkna ut koldioxidavtryck

Från bloggen: 10 enkla och effektiva sätt att minska din klimatpåverkan

Både företag och privatpersoner kan klimatkompensera på olika sätt

Olika typer av klimatkompensation

Traditionell klimatkompensation (avoidance/reduction)

Traditionell klimatkompensation handlar om att minska eller undvika kommande eller pågående utsläpp utanför din organisations räckvidd. Det kan t ex bestå av utbyggnad av vindkraft eller att byta ut hushållsugnar med kol i utvecklingsländer. Tanken är att åtgärderna ska minska utsläppen av koldioxid, jämfört med hur det sett ut om de inte kommit på plats.

Klimatkompensation genom att ta bort koldioxid (removal)

Där traditionell klimatkompensation handlar om att undvika kommande och pågående utsläpp finns det faktiskt också alternativ som tar bort existerande koldioxid ur atmosfären. Träd i skogen är en naturbaserad lösning (NBS) som är en av världens största och bästa kolsänkor.

Träd är en av de mest effektiva metoderna för att fånga upp och lagra koldioxid. Faktum är att inga idag existerande tekniska lösningar kan mäta sig med träd -  men vi behöver flera träd och skogar för att möta planetens utmaningar.

Det finns också fler viktiga saker att tänka på kring träd och skog än själva koldioxidupptaget. Skogen är en viktig källa för biologisk mångfald där växt- och djurliv behöver få frodas och skyddas. Därför är det viktigt att stödja hållbart skogsbruk - som gör skillnad mot klimatförändringar och samtidigt gynnar de naturliga ekosystemen.

Kritik mot klimatkompensation - hur undviker du fallgroparna?

En av de största farhågorna med klimatkompensation är att det ger företag rätten att fortsätta med sina utsläpp. Kritiker menar att företagen betalar för syndernas förlåtelse utan att alls dra ned på sina utsläpp, vilket gör kompensationen effektlös. Och visst är det ibland precis så det är - allt går som bekant att missbrukas.

I grund och botten handlar det om att vara transparent och att utforma en hållbarhetsstrategi som gör skillnad på riktigt. Dels är det viktigt att hitta lösningar som både reducerar och kompenserar, dels är det viktigt att välja partners och projekt som verkligen har konkret och mätbar effekt.

Några saker som kan vara bra att kontrollera:

 • Håller kompensationen vad den lovar gällande utsläppsminskningar och hur de kalkyleras?
 • Finns det goda bevis för effekten, så som oberoende verifiering och certifiering?
 • Är effekterna långsiktiga (beständiga)?
 • Finns det risk att klimatkompensationen har negativa sidoeffekter, t ex för lokalbefolkningen där projekt utförs?
 • Bidrar den till en hållbar utveckling?
 • Klimatkompensation i kommunikation och marknadsföring

Hållbarhet och klimatfrågor är något som fler och fler bryr sig om. Det gäller framför allt yngre målgrupper. Hållbarhetsarbete blir alltmer av en hygienfaktor, snarare än något som enbart är för företag i framkant.

Några siffror som demonstrerar detta:

 • 81% av konsumenterna tänker ibland eller ofta på hållbarhet när de väljer mellan produkter (Sveriges Grönaste Varumärken, Differ)
 • 2018 framhöll unga väljare (18-29 år) miljö och klimat som sin viktigaste valfråga (Novus)
 • 76% av de som är födda under 90-talet tycker att samhällsansvar är viktigt när de väljer arbetsgivare (Stepstone)

Kommunikationen kring klimatkompensation och annat hållbarhetsarbete behöver vara både kraftfull och transparent på samma gång. Insatserna behöver kommuniceras på ett tydligt och tillspetsat sätt, men samtidigt måste allt stämma.

Om dina påståenden om hållbarhetsarbetet inte går att styrka riskerar du att anklagas för greenwashing, eller till och med brott mot gällande marknadsföringslagar. Av den orsaken är det viktigt att hitta partners och projekt som håller vad de lovar, t ex i form av oberoende certifieringar och verifieringar av hållbarhetsinsatserna.

Det finns även flera uppmärksammade fall där företag anklagats och anmälts för greenwashing och vilseledande miljöargumentation i sin reklam. Böteslappen kan hamna på hundratusentals kronor. Men det allra största att frukta är inte bötesbeloppet - om du är en miljöbov i konsumenternas ögon riskerar det att påverka dina affärer negativt, oavsett om du blivit dömd för det eller inte. Och det kan i längden kosta mer.

Tänk på att klimatkompensation kan vara avdragsgill

Sedan den 29 juli är klimatkompensation avdragsgill för alla svenska företag, men den behöver vara synlig i marknadsföringen eller öka försäljningen. Det går alltså inte att garantera att din kompensation kommer att vara avdragsgill.

Vad innebär frivillig (VCM) och reglerad koldioxidmarknad (CCM)?

Två begrepp inom klimatkompensation som ofta dyker upp är frivillig och reglerad koldioxidmarknad, och det är bra att vara medveten om skillnaden.

Den frivilliga koldioxidmarknaden (VCM, voluntary carbon market) syftar till att uppnå koldioxidneutralitet genom frivilliga insatser som t ex motiveras av CSR-faktorer. Den reglerade koldioxidmarknaden (CCM, compliance carbon market) innefattar den klimatkompensation som är bunden av regler och lagar, exempelvis Kyotoprotokollet och Parisavtalet.

En del av certifieringarna och standarderna nedan hör till den frivilliga marknaden medan andra hör till den reglerade.

Certifieringar och standarder inom klimatkompensation

Det finns ett flertal certifieringar och standarder inom klimatkompensation. Nedan kan du lära dig mer om några av de vanligaste.

CDM (The Clean Development Mechanism)

CDM (The Clean Development Mechanism) är FN:s egna kompensationsstandard. Systemet går ut på att länder ska kunna driva reduktionsprojekt på andra platser och på så sätt klara av sina klimatmål.

CER (Certified Emission Reductions)

CER (Certified Emission Reductions) är en utsläppsenhet som härstammar från CDM (Clean Development Mechanism) och baseras på Kyotoprotokollets regler. En CER-enhet står för ett ton mindre utsläppt koldioxid.

Gold Standard

Gold Standard är en kvalitetsstämpel för projekt inom klimatkompensation som tagits fram av flera olika miljöorganisationer. Det är en märkning med höga krav på miljö- och samhällspåverkan som anses som en av de ledande.

VER (Verified Emission Reductions/Voluntary Emission Reductions)

VER (Verified Emission Reductions/Voluntary Emission Reductions) är den utsläppsenhet som gäller på den frivilliga koldioxidmarknaden. En VER motsvarar ett ton utsläppt koldioxid.

EUA (EU-utsläppsrätter)

EUA (EU-utsläppsrätter) är ett system för att reglera EU:s koldioxidutsläpp. Det baseras på kvoter och kan köpas och säljas mellan olika aktörer.

Träd i hållbara skogar med EcoTree - en typ av klimatkompensation

Gör en insats med EcoTree

Letar du efter en partner som kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål, eller är du en privatperson som vill göra en insats för klimatet och den biologiska mångfalden? Oavsett vem du är kanske vi har vad du letar efter?

Hållbart skogsbruk

EcoTree ger privatpersoner och företag möjlighet att äga träd i hållbara skogar. Träden är kolsänkor som fångar upp koldioxid samtidigt som skogsbruket sker på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden.

Köp träd

Stöd biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en av våra största miljöutmaningar. Varför inte göra en insats tillsammans med oss på EcoTree genom att stödja ett våra projekt?

Våra projekt inom biologisk mångfald

Representerar du ett företag?

Är du här som representant för ett företag? Vill du veta mer om vad EcoTree har att erbjuda?

Besök vår sida för företag

Läs våra bloggposter