29 sep 2022

Vad är en hållbarhetsredovisning? Vad behöver företag tänka på?

En del företag måste göra en hållbarhetsredovisning, men det är ett steg i rätt riktning med positiv effekt även om ni inte måste.

Vad är en hållbarhetsredovisning? Vad behöver företag tänka på?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt för en organisation att redovisa sina utsläpp och sitt utnyttjande av resurser. För vissa svenska företag är det redan ett lagkrav, och för många andra är det ett sätt att minska ned sina utsläpp och på andra sätt bli mer hållbara.

Hållbarhetsredovisning kan ibland kallas för hållbarhetsrapport eller miljöredovisning, men det brukar syfta på ungefär samma sak. På engelska brukar uttrycket sustainability report användas.

Vad innebär hållbarhet?

Det finns många definitioner av hållbarhet, men det allra vanligaste är att dela in det i tre kategorier:

  • Miljömässig hållbarhet (ekologisk hållbarhet) - hur påverkar organisationen planeten och dess ekosystem, t ex när det gäller koldioxidutsläpp och resursåtgång?
  • Social hållbarhet - hur påverkar organisationens verksamhet människor och samhället? Hur är jämlikheten, jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter?
  • Ekonomisk hållbarhet - hur ser den ekonomiska långsiktigheten ut? Står den i vägen för den ekologiska och/eller sociala hållbarheten?

Dessa tre kategorier är också det som utgör FN:s globala mål för hållbar utveckling. De tre aspekterna påverkar varandra - för många organisationer kan det vara en stor utmaning att förbättra sig inom samtliga på samma gång.

Men det blir allt mer av ett måste, av fler orsaker än att möta de stora utmaningarna som finns inom miljö och klimat. Hållbarhet prioriteras allt högre av företag och konsumenter, och för organisationer som vill vara hållbara gäller det att sätta ambitiösa mål och vara transparenta.

FN:s mål för hållbar utveckling - en utgångspunkt i hållbarhetsredovisning

Vad behöver en hållbarhetsredovisning innehålla?

Några av sakerna som behöver tas upp i en hållbarhetsredovisning är miljö, sociala faktorer, personalfrågor, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Policies, risker och indikatorer inom de olika områdena behöver ingå. Även annat kan vara lämpligt att inkludera, beroende på ditt företags verksamhet.

Måste företag göra en hållbarhetsredovisning?

Stora företag i Sverige måste göra en hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och infördes 2017. Företag och organisationer som uppfyller någon av dessa kriterier behöver redovisa:

  • Fler än 250 anställda
  • En balansomslutning på över 175 miljoner kronor
  • En nettoomsättning på över 350 miljoner kronor

Hållbarhetsrapporten ska vara en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Många företag som inte ännu är bundna av lagen väljer ändå att följa upp på sin hållbarhet. Och det gör de rätt i - det finns riktigt många fördelar!

Ni får bättre insyn och minimerar riskerna, samtidigt som det är ett sätt att öka intäkterna (t ex genom ett starkare varumärke) och minska utgifterna (hållbarhetsarbete är ofta en investering som minskar utgifter, t ex när det gäller elåtgång, drivmedel och digitalisering). Det är också ett transparent sätt att kommunicera ert hållbarhetsarbete. Dessutom är företagen som frivilligt redovisar väl förberedda dagen då reglerna även innefattar dem.

Riktlinjer för hållbarhetsredovisningar

Det finns en mängd olika riktlinjer och standarder när det gäller hållbarhetsredovisningar.

GRI (Global Reporting Initiative) är den mest använda standarden i dagsläget. GRI är ett internationellt oberoende organ som utformat ett ramverk som hjälper organisationer att utvärdera sin hållbarhet.

Några andra exempel på standarder är ISO (Internationella Standarderingsorganisationen), PRI (Principer För Ansvarsfulla Investeringar), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) och FN:s Global Compact (EcoTree är med i Global Compact sedan april 2022).

Hur kommer ni igång med er hållbarhetsredovisning?

Om organisationen aldrig tidigare hållbarhetsredovisat kan det vara svårt att veta var ni ska börja. En omvärldsanalys och trendspaning kan vara ett sätt att hitta. Lyckligtvis finns det många specialiserade aktörer som kan hjälpa till med såväl redovisningen som förbättringsarbetet.

Värdera, prioritera och följ upp

Att komma igång kan vara tufft. Men när ni väl hittat era mätpunkter och börjat arbeta mot dem är det viktigt att följa upp era framsteg. Och om ni börjar närma er målen kanske det är dags att sträva mot att bli ännu mer hållbar? Det kanske också finns nya prioriteringar? Hur som helst är det viktigt att följa upp arbetet regelbundet, och spetsa till det vid behov.

Gör en grön insats med EcoTree

När ni sätter upp hållbarhetsmål och arbetar med att nå dem handlar det nästan alltid om att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Att reducera utsläppen är det första steget, men det blir ändå koldioxid kvar efter det - och det är bl a där EcoTree kommer in. Ni kan inte bedriva verksamheten helt utan utsläpp. När ni reducerat maximalt på alla plan kan ni bli koldioxidneutrala eller koldioxidpositiva genom att kompensera för de återstående utsläppen.

Genom att starta projekt tillsammans med oss kan ni kompensera för de utsläpp som finns kvar efter att ni gjort allt ni kan för att reducera. Projekten gynnar miljön och klimatet på fler sätt än att skapa mer skog och skapa kolsänkor som tar upp koldioxid. Våra hållbara skogsbruksmetoder bedrivs på så sätt att den biologiska mångfalden gynnas - skogarna är en hemvist för vilda djur och växter, inte bara en plats där träd växer för att ta upp koldioxid.

Våra projekt och vår expertis kan bidra med resultaten som ni sedan kan ta med i er hållbarhetsredovisning. Projekten är av hög kvalitet (konkreta, effektiva, långsiktig positiv miljöpåverkan, låg risk) och bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

Framstegen övervakas löpande, och vi jobbar nära våra skogar där träden växer. Vi hjälper er att kommunicera er insats på ett kraftfullt och transparent sätt till medarbetare, partners och andra viktiga intressenter.

När ni väljer hållbart skogsbruk finns det flera andra positiva aspekter som ni kan redovisa i er rapport. Detta inkluderar effekterna på den biologiska mångfalden som finns utöver den koldioxid som träden fångar upp. Träet från skogarna bidrar också med förnybart material av hög kvalitet.

Ni kan också använda träden för att öka engagemanget hos kunder och medarbetare, t ex genom att ge bort träd i present eller besöka er skog. Det kan bli till ett kraftfullt och mångsidigt verktyg i er hållbarhetskommunikation med miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar.

Köp träd i hållbara skogar

Vi på EcoTree bedriver ett hållbart skogsbruk som går ut på att privatpersoner och företag kan äga träd i våra skogar. På så sätt bidrar ni till att skapa kolsänkor som tar upp koldioxid, samtidigt som ni gynnar den biologiska mångfalden.

Kolla in vår trädshop

Stöd ett projekt för biologisk mångfald

Ni kan också göra en insats genom att stödja ett av våra projekt inom biologisk mångfald.

Lär er mer om våra projekt

Representerar du ett företag?

Om du representerar ett företag har vi en sida för företag där ni kan lära er mer om insatserna som går att göra tillsammans med oss på EcoTree.

Gå till vår sida för företag

Läs våra bloggposter