16 dec 2022

Allt du behöver veta om SBTi (Science Based Targets initiative)

Inom hållbarhet pratas det mer och mer om SBT och SBTi (science based targets). Här tittar vi närmare på hur det fungerar och varför är det är bra.

Allt du behöver veta om SBTi (Science Based Targets initiative)

Ett SBT (science based target) är ett vetenskapligt baserat hållbarhetsmål för företag. Det är ett verktyg för att sänka sina klimatutsläpp och på andra sätt jobba på ett mer hållbart sätt. Ibland brukar SBTi översättas till svenska och kallas för vetenskapsbaserade mål.

SBTi:n lanserades 2015 i samband med Parisavtalet. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:S Global Compact, World Resources Institute (WRI) and Världsnaturfonden (WWF). Sedan lanseringen har många företag börjat arbeta med dem för att t ex minska sina koldioxidavtryck.

Målen sattes till en början för att nå Parisavtalets mål på max 2 graders global uppvärmning, men idag siktar man snarare på 1,5 grader som mål.

Vad är SBTi?

SBT står för Science Based Targets och SBTi för Science Based Targets initiative. Det ger företag de verktyg som de behöver för att sätta vetenskapligt underbyggda klimatmål. Företagets utsläpp utvärderas, och en åtgärdsplan sätts upp.

SBTi:

  • Definierar best practice gällande utsläppsreduktion och koldioxidneutralitet enligt aktuell vetenskap
  • Bidrar med tekniskt stöd och resurs till de företag som sätter mål enligt ramverket
  • Sätter samman oberoende expertteam som utvärderar och validerar målen

I början var det endast de riktigt stora företagen som anslöt sig då SBTi hade satt ett storlekskrav. Men idag kan företag av alla storlekar och typer bli en del av SBTi och sätta upp hållbarhetsmål enligt ramverket. Det är dock fortfarande flest stora företag på listan.

Vad har ett företag att vinna på att sätta upp SBTi-mål?

Många företag säger att de på ett eller annat sätt är hållbara eller klimatvänliga. Och det kan vara sant, men det blir mycket enklare att bevisa om du jobbar mot relevanta och mätbara mål.

Eftersom SBTi baseras på Parisavtalets klimatmål ligger det helt i linje med de många utmaningar vi står inför i framtiden - dessutom blir det både effektfullare och enklare att kommunicera. Företagets verksamhet säkras inför framtiden, ligger steget före kommande regler och driver innovation. Ett SBTi-engagemang visar helt enkelt att företaget menar allvar med sin klimatomställning - eftersom ett avtal med SBTi är publikt är det svårt att dra sig ur när målen väl är satta.

Scope 1, 2 och 3

Mätningar av utsläpp inom SBTi delas upp i tre grupper, s k scopes

Mätningar av utsläpp brukas delas upp tre olika grupper, s k scopes. Detta görs också inom SBTi:

  • Scope 1: direkta utsläpp
  • Scope 2: indirekta utsläpp
  • Scope 3: utsläpp i leveranskedjan

Orsaken till att scopes är användbara är att det ger en tydlig, transparent bild av utsläppen. Det går att se var i kedjan de största utsläppen finns och hitta möjliga åtgärder för att minska dem.

Scope 1: direkta utsläpp

Scope 1-utsläpp (direkta växthusgasutsläpp) kommer från din organisations tillgångar. Det kan t ex handla om förbränning av gaser i byggnader som företaget äger eller kontrollerar.

Scope 2: indirekta utsläpp

Scope 2-utsläpp (indirekta växthusgasutsläpp) är de utsläpp som t ex kommer från förbrukning av elektricitet. Ett vanligt exempel är den el som går åt för att värma eller kyla produkter.

Scope 3: utsläpp i leveranskedjan

Scope 3-utsläpp handlar om andra indirekta utsläpp, t ex vid produktion av inköpt material eller transportutsläpp från fordon som inte ägs eller kontrolleras av företaget Scope 3-utsläppen kan vara mer utmanande att komma åt, eftersom de ligger utom den egna verksamheten. Men samtidigt kan det också vara där det finns många utsläpp att dra ned på. Det allra vanligaste exemplen är utsläpp från transport och distribution.

SBTi-mål måste innefatta utsläpp inom scope 1 och 2. Om mer än 40% av företagets kombinerade utsläpp (scope 1, 2 och 3 tillsammans) är scope 3-utsläpp måste även dessa ingå i målen.

GHG-protokollet

SBTi:s definition av scopes utgår från GHG-protokollet. GHG-protokollet (greenhouse gas protocol) är en ledande standard som tar hänsyn till alla tre scopes. Många företag använder standarden för att utvärdera sina utsläpp av växthusgaser. Ibland föreslås det att negativa utsläpp, t ex åtgärder som resulterar i kolsänkor, bör läggas till som ett scope 4 i redovisningen.

Hur börjar du med science based targets? SBTi steg för steg

Det första steget i processen är att lämna in ett s k commitment letter där företaget förbinder sig att ta fram ett klimatmål inom två år. Målet ska sedan utvecklas och skickas in för godkännande.

Steg två är att anlita någon som kan mäta företagets koldioxidavtryck. Sedan får du en lista på lämpliga åtgärder för att minska utsläppen. Metod och mål behöver definieras - sedan lämnas det in till SBTi för godkännande. Efter att målen har godkänts kan arbetet påbörjas på riktigt.

Om du redan har utsläppsmål på plats kan du göra dem till en del av din SBTi-insats. Metoderna behöver dock verifieras mot SBTi:s vetenskapliga kriterier så att de håller måttet.

I slutändan blir det ofta ett avtryck kvar trots framstegen som SBTi-arbetet lett till. Det är helt enkelt svårt att existera eller bedriva en verksamhet utan att ha något avtryck överhuvudtaget. Då blir det aktuellt med offsetting (kompensation) som ett komplement. En erkänd och effektiv offsetting-metod är att plantera träd, t ex genom oss på EcoTree. Om träden som planteras är del av ett hållbart skogsbruk bidrar du/ni dessutom till att bevara den biologiska mångfalden. Tillsammans utgör det en komplett klimatåtgärd som ser till att ditt företag gör gott och ligger i framkant med sitt miljöarbete.

Kostar det med SBTi? Hur mycket?

Ja, SBTi kostar, bl a att få sina mål validerade och uppdaterade. Kostnaden beror bl a på din organisations typ och storlek. Du hittar informationen på SBTi:s hemsida.

Vad kan EcoTree göra för dig och dina SBTi-mål?

Vad kan EcoTree göra för dig och dina SBTi-mål?

Trädplantering som metod för att fånga upp koldioxid går ett steg längre än traditionella offsettingmetoder. Traditionella metoder innebär att göra insatser som minskar eller förhindrar utsläpp utanför den egna värdekedjan. Men träd fångar upp den koldioxid som redan finns i atmosfären och bidrar därför till att förbättra klimatet på ett mer direkt sätt.

När du väljer att plantera träd med EcoTree bidrar du till att träd planteras i hållbara skogar runt om i Europa. Hållbara skogar gynnar den biologiska mångfalden, som är livsviktig att bevara! Klimatkris och förlorad mångfald går hand i hand. På EcoTree fokuserar vi alltid på att våra projekt och metoder ska gynna planetens fantastiska ekosystem.

Det faktum att träden planteras och växer i Europa innebär att vi kan garantera att träden får stå i minst 60 år - dessutom kan vi monitorera och vårda dem själva. EcoTrees metoder är naturbaserade, långsiktiga och ett transparent sätt att göra en kraftfull insats för klimatet.

Det är viktigt att understryka att du först behöver reducera och undvika i största möjliga mån innan du börjar utforska kompensationsmetoder. Hos oss på EcoTree kan du också välja att stödja viktiga projekt inom biologisk mångfald, exempelvis bevarande av våtmarker. På så sätt kan du skapa en bred och långsiktig hållbarhetsstrategi som både gynnar miljön och ditt företag.

Lär dig mer om hur vi arbetar

Vad är det som gör EcoTrees skogsbruksmodell unik och så bra för miljön?

EcoTrees unika modell

Köp träd

I vår träshop hittar du träd av många olika sorter i våra skogar runt om i Europa.

Besök vår trädshop

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

Stöd projekt som t ex gynnar våtmarker, bin och andra viktiga delar av den biologiska mångfalden.

Se våra projekt

Vår sida för företag

Är du här som representant för ett företag?

Kolla in vår företagssida