29 mar 2022

Vad är växthusgaser och hur påverkar utsläppen klimatet?

De växthusgaser som släpps ut i atmosfären påverkar klimatet, t ex genom högre temperaturer. Här tittar vi närmare på de växthusgaser som finns på planeten.

Vad är växthusgaser och hur påverkar utsläppen klimatet?

Utsläpp av växthusgaser som leder till klimatförändringar och andra negativa konsekvenser är en av mänsklighetens största utmaningar inför framtiden. Men vad finns det för olika växthusgaser och vad kan vi göra för att minska våra skadliga utsläpp?

Begreppet växthusgas härstammar från engelskans greenhouse gas.

Växthusgaser i atmosfären

Växthusgaser är historiskt sett något som är naturligt förekommande i vår planets atmosfär. Vissa av gaserna är naturligt förekommande, medan andra tillkommit som en konsekvens av människan. I en lagom mängd är gaserna inte ett problem; tvärtom är det något som reglerar planetens temperatur. Men när utsläppen i atmosfären blir för stora orsakar det problem, som t ex klimatförändringar.

Freon (klorfluorkarboner, CFC) är det kändaste exemplet på en gas som tillkommit p g a mänsklig aktivitet. Det är en gas som påverkar ozonskiktet negativt, och leder till ökad UV-strålning från solen samt klimatförändringar. Efter att dess effekter upptäcktes har stora insatser gjort för att minska ned på freonusläppen.

Vilka växthusgaser finns det?

De fem vanligaste växthusgaserna i jordens atmosfär är:

  • Vattenånga
  • Koldioxid
  • Dikväveoxid (lustgas)
  • Metan
  • Ozon

Vattenånga (H2O)

Vattenånga är den vanligaste växthusgasen i planetens atmosfär. Människans aktiviteter leder inte till utsläpp av vattenångor, men när det blir varmare påverkas ångorna indirekt. Större mängder av t ex koldioxid och metan leder i sin tur till mer vattenånga i atmosfären - och därmed ökad växthuseffekt.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid (CO2) är den växthusgas vi pratar allra mest om, eftersom koldioxidutsläpp är en ledande orsak till klimatförändringar. Gasen är färglös och luktfri och en kemisk förening mellan grundämnena kol (C) och syre (O). Nivåerna av koldioxid i luften varierar mellan olika platser; storstäder och andra trafik- och industritäta områden kan ha flerdubbelt höga halter än t ex skogen. Den största orsaken till att koldioxid bildas är förbränning av kolhaltiga bränsen, som t ex olja.

Dikväveoxid (lustgas, N2O)

Dikväveoxid, som ibland kallas för lustgas, är en växthusgas som har långt större (ca 300 gånger) påverkan per ton än koldioxid. Lyckligtvis är utsläppen långt lägre, men de är ändå viktiga att ta hänsyn till. Därför är kväveoxider ofta en del av utsläppsuppskattningar, som t ex koldioxidavtryck. Dikväveoxid tunnar också ut ozonlagret.

Jordbruk är den mänskliga aktivitet som leder till allra störst utsläpp av dikväveoxid. Även industrier är bidragande.

Metan (CH4)

Metan (CH4) är en annan växthusgas som bidrar till ökad temperatur på planeten. Mängden metan i atmosfären har fördubblats under de senaste hundra åren. Om vi bortser från vattenånga står metan för 20 % av växthueffekten (näst mest efter koldioxid). Gasen bildas när organiskt material bryts ned i syrefattiga miljöer, och jordbruk är en av de största bovarna. Orsaken är att kor har mikroorganismer i sina magar som producerar metan när de bryter ned föda.

Metan har en kortare nedbrytningstid än koldioxid (ca 10 år), men den kraftiga effekten (ett ton metan värmer ungefär 100 gånger mer än ett ton koldioxid) gör att gasen ändå har stor påverkan på klimatet.

Ozon (O3)

Ozon (O3) är en gas som bildas naturligt i jordens atmosfär. Det ozon som finns högre upp i atmosfären (ozonlagret) fungerar som en barriär som skyddar mot UV-strålning från solen. När barriären försvagas leder det till ökade nivåer av skadlig UV-strålning och klimatförändringar. Dessutom kan högre nivåer av ozon i den lägre atmosfären orsaka skador hos människor, djur och växter.

Utsläpp av växthusgaser

Växthusgaser är en global utmaning som inte tar hänsyn till landsgränser eller världsdelar. De är långlivade i atmosfären (hundratals eller till och med tusentals år) och hinner spridas i hela planetens atmosfär. För att komma åt problemet behöver vi agera på ett konkret och brett sätt.

Men vad är det som leder till mest utsläpp? Jo, några av de största källorna till utsläpp av växthusgaser är:

  • El- och värmeproduktion
  • Industri
  • Jordbruk
  • (Ohållbart) skogsbruk
  • Transporter

El- och värmeproduktion

Enligt Naturskyddsföreningen kommer 26 procent av världens växthusgasutsläpp från produktion av el och värme. Valet av energikälla kan ha stor betydelse för klimatet. Det handlar t ex om att välja förnybara källor istället för fossila alternativ.

Industri

Industrier är en av de största utsläppskällorna, och järn- och stålindustrin står för den största andelen. Utsläppen från industrier har sjunkit med 31 procent mellan 1990 och 2020, men det finns ändå en hel del mer att göra för att få dem att minska ytterligare.

Jordbruk

Under 2020 stod jordbrukssektorn för ungefär 15 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Jordbruket släpper framförallt ut metan och lustgas. En minskad köttkonsumtion är en av åtgärderna som skulle kunna dra ned på utsläppen.

(Ohållbart) skogsbruk

Skogen är en av planetens största kolsänkor. När skogarna försvinner och träden blir färre har det negativ påverkan på klimatet. Därför är det viktigt att ställa om till hållbart skogsbruk, något som det pratas allt mer om i miljödebatterna runt om i världen. Förutom den goda effekten på klimatet och den biologiska mångfalden är det något som kan bidra med förnybart råmaterial som kan ersätta t ex stål och betong.

Transporter

Transportsektorn är fortfarande kraftigt beroende av fossila bränslen, och den största delen av transportutsläppen kommer från personbilar och tunga fordon på vägarna. Här behövs det åtgärder som t ex miljövänligare bränsletyper och fordon samt färre onödiga transporter.

Hur påverkar växthusgaser klimatet?

En större mängd växthusgaser i atmosfären innebär att växthuseffekten förstärks. Jordens medeltemperatur ökar (global uppvärmning) och klimatet förändras. Detta leder till allt större negativ påverkan på planeten, vilket t ex lett till insatser som den globala miljööverenskommelsen Parisavtalet. Utsläppen av växthusgaser är något vi behöver komma tillrätta med innan det är för sent, och såväl privatpersoner som företag och regeringar behöver agera.

Indirekta källor till växthusgaser

Det finns även ämnen som inte räknas som växthusgaser som leder att koldioxid, metan och andra gaser bildas. Några exempel är kolmonoxid och kolväten. Trafik är den största källan till denna typ av utsläpp. Eftersom de i slutändan leder till mer växthusgaser i atmosfären är det bra att vara medveten om dem.

Hur kan du mäta dina eller ditt företags utsläpp?

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser kan mätas genom att räkna ut ditt koldioxidavtryck. Här hos EcoTree kan du bl a räkna ut avtrycket från dina flygresor och bilresor. Det är ett bra sätt att få en uppskattning av hur dina utsläpp ser ut, så att du kan börja arbeta för att minska ned dem.

Gör en insats med EcoTree

Här på EcoTree kan du göra en insats mot klimatförändringar, samtidigt som du kan skydda skogen och hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Du gör det genom att köpa träd i våra skogar och tillsammans med våra andra trädägare se till att naturen bevaras. Men du behöver inte göra mer än att luta dig tillbaka - vi tar hand om skogen och ser till att träden och skogen blomstrar.

Lär dig mer om vår skogsbruksmodell

Vi bedriver hållbart skogsbruk där biologisk mångfald och ekosystem står i centrum. Vill du veta mer om hur det går till? Lär dig allt om vår unika modell.

Köp träd i skogen

Är du redo att göra en insats? Ta en titt i vår trädshop och hitta dina favoritträd.

Följ med till skogen