1 jul 2022

Vad är torvmark? Varför har torv så stor klimatpåverkan?

Torvmark är en kolsänka med stor klimatpåverkan som är viktig att vårda. Här tittar vi närmare på vad torv är och vad du kan göra för att hjälpa till.

Vad är torvmark? Varför har torv så stor klimatpåverkan?

Den geologiska definitionen av torvmark är ett område där torvmäktigheten är större än 30 cm, oberoende om ytan är vegetationstäckt eller inte. Krångligt? Lugn, vi kollar närmare på det snart!

Torvmark är en typ av våtmark. På engelska kallas torvmark för peatlands (torv kallas för peat eller turf).

Vad är torvmark?

Torvmark brukar framför allt uppstå när försumpning sker eller när sjöar växer igen. Växter som trivs i fuktiga miljöer etablerar sig och kväver den konkurrerande växtligheten. Vattenståndet höjs och leder till syrebrist, vilket gör att de döda växterna ruttnar långsammare.

De förmultnande växtdelarna breder ut sig i ekosystemet och täcker markens mineraljord. Resultatet blir en näringsrik jordart som till viss del, men inte helt, förmultnat. Utvecklingen sker under lång tid; många torvmarker har utvecklats under tusentals år. Mossar och kärr är två exempel på torvmark.

Hur mycket torv finns det i Sverige?

Sverige är ett av världens torvtätaste länder, hela 15% av landets yta utgörs av torvmark. Sverige är en storproducent av så kallad odlingstorv som används för att framställa odlingsjord. Torv används också för att skapa energitorv som används till bränsle. Det är en fantastisk resurs som gör mycket gott för miljön, både lokalt och globalt.

Torvmark i norra Sverige

De flesta torvmarkerna i norra Sverige utgörs av så kallade norrlandsmyrar som är en kombination av mossar och kärr. Det finns en stor rikedom av våtmarker - trots det har många av dem dikats och torrlagts för att ge plats åt (ohållbart) skogsbruk.

Torvmark i södra och mellersta Sverige

I sydligare delar av Sverige är de flesta torvmarkerna så kallade högmossar. Där har större delar av marken dikats, t ex för att bereda plats för jordbruk. När det sker minskar torvens kapacitet att fånga upp och binda koldioxid från atmosfären.

Hur mycket torv finns det i hela världen?

Den globala siffran när det gäller torvmarker ligger på ungefär 3% av landytan, och de finns i över 180 länder. Siffran som visar hur viktiga de är är dock deras totala koldioxidupptag: enligt IUCN (International Union for Conservation of Nature) innehåller torvmarker 44% av det kol som lagras i jorden. Det är mer än alla andra typer av växlighet, inklusive planetens skogar!

Användning och skörd av torv

Eftersom torv har goda egenskaper när det gäller att lagra fukt och näring är den en utmärkt källa till odlingsjord. Torv skördas (bryts) när det som är varmast och torrast. En nackdel är att torv som används vid odlings bryts ned fort, vilket leder till att koldioxiden som den fångat upp åter släpps ut i atmosfären. Torv kan också användas som bränsle, något som främst sker i nordliga länder som har god tillgång.

Dikning och dränering - ett hot mot torvmark

Dikning är ett av de främsta hoten mot planetens torvmarker. Många jordbruksmarker dikas och dräneras, vilket dessvärre leder till utsläpp av växthusgaser. Den näringsrika jorden kan också släppa ut lustgas (en mycket stark växthusgas) när den dräneras på vätska.

En nyckel är att bedriva jordbruk och skogsbruk på ett hållbart sätt, en annan är att se till att skydda naturområden mot människans exploatering. Det är också viktigt att driva och stödja projekt för att återställa torvmarker och andra våtmarker, även om det inte alltid är möjligt (det kan vara komplicerat att återställa den naturliga balansen).

Torvmark är en fantastisk (och hotad) kolsänka

Likt andra våtmarker är torv en kraftfull kolsänka. Det innebär att markerna fångar och binder koldioxid som annars funnits kvar i atmosfären. Kolsänkor motverkar klimatförändringar, och det är en av många orsaker att göra en insats för planetens hav, skogar och våtmarker.

Färre och försämrade torvmarker innebär att mer koldioxid hamnar i atmosfären, vilket leder till klimatförändringar. Att bevara och återväxa torvmarker är ett sätt att skapa kolsänkor som istället motverkar dem.

Torvmark och biologisk mångfald

Likt annan våtmark är torvmark platser med stor biologisk mångfald. Artrikedomen och variationen är stor, och i många fall är djur och växter beroende av välmående torvmark för att må bra och föröka sig. När markområdena utnyttjas på ett ohållbart sätt skadas eller förstörs de lokala ekosystemen - risken är att arterna försvinner från regionen.

Återställning (återvätning) av torvmark

I takt med att fler inser hur viktiga torvmarker är startas det också allt fler projekt för att bevara och gynna dem. Återställning av torvmark och andra våtmarker bidrar dessutom till att nå miljömål, som till exempel levande skogar. Så kallad återvätning, där vattnet återförs till torvmarker, är en del av Sveriges strategi för att bli klimatneutralt innan 2045. Skogsstyrelsen har fått det i uppdrag av regeringen och genomför ett stort projekt som pågår till 2023.

Gör en insats för skogen med EcoTree

Vi på EcoTree arbetar med hållbart skogsbruk. Det innebär att vi ser skogen och resten av planetens värde, både ur en ekologisk och ekonomisk synvinkel. Genom att köpa träd eller stödja projekt hos oss (t ex för att återställa våtmarker) gör du en insats mot klimatförändringar samtidigt som du gynnar den hotade biologiska mångfalden.

Äg träd i hållbara skogar

Gör en insats för skogen och klimatet genom att köpa dina helt egna träd i våra skogar. De är kolsänkor som tar upp koldioxid samtidigt som träet bidrar med hållbart material. Du äger träden och vi tar hand om dem!

Välj och vraka i trädshopen

Projekt inom biologisk mångfald

Bidra till viktiga miljöprojekt, som t ex att hjälpa planetens hotade bin eller att återställa våtmarker.

Kolla in våra projekt

Representerar du ett företag?

Besök vår sida för företag

Följ med till skogen