18 maj 2022

Vad är skogsjordbruk (agroforestry)? Varför är det bra för miljön?

Skogsjordbruk, eller agroforestry som det ibland kallas, innebär att du blandar skogsbruk och jordbruk på en plats. Men varför är det så bra för miljön?

Vad är skogsjordbruk (agroforestry)? Varför är det bra för miljön?

Ett typiskt exempel på skogsjordbruk är när träd och buskar används i traditionellt jordbruk, t ex genom att plantera träd på åkrar och fält.

Vad är skogsjordbruk?

Skogsjordbruk, eller agroforestry, blandar skogsbruk och jordbruk på en plats. Det finns en mängd olika sätt att göra det på, och det kan vara något som gynnar miljön, t ex när det gäller att motverka klimatförändringar och bevara den biologiska mångfalden.

Ett vanligt sätt att göra det på är att kombinera perenna (fleråriga) växter med säsongsväxter, exempelvis i form av träd och jordbruksgrödor. Intresset för agroforestry har ökat i takt med att fler inser vikten av att möta planetens miljöutmaningar. Men agroforestry är inte en ny företeelse; det har en lång historia runt om i världen, och var på plats långt innan det storskaliga åkerbruk vi idag ser på många platser.

Är skogsjordbruk och agroforestry samma sak?

Ja, begreppen skogsjordbruk och agroforestry syftar på samma sak. Oftast kallas det för agroforestry även på svenska, men ibland används skogsjordbruk.

Hållbar intensifering

Hållbar intensifering (sustainable intensification) är ett begrepp som kan vara bra att känna till i sammanhanget. Det innefattar alla metoder som på samma gång kan öka skörden per areal och samtidigt ha mindre påverkan på miljön. Det svenska jordbruket har systematiskt arbetat med hållbar intensifering, vilket har gett resultat. Skogsjordbruk är en av metoderna som räknas in i begreppet.

Fyra i - kriterier för agroforestry

Ibland pratas det om fyra kriterier inom agroforestry: intentional, intensive, interactive och integrated. För att något ska räknas som skogsjordbruk brukar det sägas att de behöver uppfyllas.

 • Intentional: samspelet mellan träden, djuren och växterna på platsen planeras och utformas på ett medvetet sätt och tas om hand som ett fullständigt kretslopp
 • Intensive: skogsjordbruket bedrivs med en tillräckligt hög intensitet för att bevara och optimera dess produktivitet
 • Interactive: åtgärderna leder till att flera delar av systemet producerar mer samtidigt som det ger fördelar för miljön, exempelvis när det gäller ekosystem och biologisk mångfald
 • Integrated: de olika beståndsdelarna, t ex träd, grödor och/eller djur är integrerade på ett sätt som utgör en helhet. Tanken är att maximera områdets potential, både när det gäller produktion och ekologi.

Olika typer av agroforestry

Några vanliga sätt att bedriva skogsjordbruk är:

 • Alléjordbruk (trädjordbruk)
 • Betesskogsbruk
 • Mångfunktionellt vindskydd (lähäckar)
 • Produktiv kantzon
 • Skogsodling
 • Skogsträdgård

Alléjordbruk

Alléjordbruk innebär att jordbruksgrödor planteras mellan rader av träd för att ge avkastning medan träden växer. Metoden kan utformas för att producera frukt, grönsaker, blommor, bioenergi och mycket annat.

Betesskogsbruk

Betesskogsbruk går ut på att ha boskap och deras betesmarker på samma plats som träde. Träden bidrar med resurser, t ex material, frukter och nötter. Samtidigt ger de djuren och betesmarkerna skugga och skydd, vilket gör att de mår bättre.

Mångfunktionellt vindskydd

När agroforestry används som vindskydd kan det vara ett bra väderskydd för grödor, djur, byggnader och jord. Områdena kan också hjälpa det lokala djur- och växtlivet och bidra med en extra inkomstkälla.

Produktiv kantzon

Strandskantsskogar eller produktiva kantzoner (riparian forests buffers på engelska) är skogsområden som gränsar till floder och andra vattendrag. De består av träd, buskar och andra växter och kan bl a hjälpa till att filtrera vatten och motverka erosion. Produktiva kantzoner kan också hjälpa det lokala djur- och växtlivet och innebära nya inkomstkällor för jordbruket.

Skogsodling

Skogsodlingar producerar grödor som blir till livsmedel, örter eller dekorationer i en skog där träden fungerar som skydd och dessutom kan skördas för att användas som material till produkter.

Skogsträdgård

En skogsträdgård är en blandning av växter i olika åldrar och storlekar som utformas för att likna ett naturligt ekosystem, t ex en skog eller lund.

Nyttor med skogsjordbruk

För att förstå grunden till varför agroforestry är så viktigt behöver vi titta på hur vår livsmedelsproduktion utvecklats över tid. Världens befolkning har mer än fördubblats på femtio år, vilket gjort att vi också börjat producera mer och billigare livsmedel. Det har i sin tur lett till att stora områden - däribland orörd natur som t ex skog - blivit till dedikerad jordbruksmark.

Förutom att det innebär att andelen skogar och andra naturområden minskat har det också lett till en ökad användning av kemikalier. Under de senaste 50 åren har den globala användningen av gödningsmedel femdubblats, vilket bl a har påverkat näringsrikedomen och lett till vattenföroreningar, utsläpp av växthusgaser och en minskad biologisk mångfald.

Sammanfattningsvis så har vårt användande av markområden inneburit många negativa effekter, och agroforestry kan vara ett sätt att möta utmaningarna.

Skogsjordbruk har många ekologiska fördelar:

 • Ökad biologisk mångfald
 • Det fångar upp koldioxid
 • Minskad erosion
 • Vindskydd och skugga
 • Ökad vattenkvalitet
 • Minskad övergödning
 • Bättre skydd för mikroklimat

Det kan dessutom ge högre och stabilare vinster. Det kan också innebära att personer i fattiga länder får ökad tillgång till livsmedel och andra viktiga resurser.

När det gäller skogsbruk och jordbruk är det också något som visar att det finns alternativ till traditionella metoder. Mycket mark runt om i världen blir till monokulturer där bara några få arter växer. Dessvärre är det något som sällan gynnar den biologiska mångfalden, och många gånger försvinner viktiga kolsänkor för att bereda plats för odlingarna.

Agroforestry runt om i världen

Det finns många olika sätt att bedriva skogsjordbruk. Kaffeplanteringar är ett typiskt exempel från tropiska länder. Träd ingår ofta i odlingarna, eftersom kaffe gärna odlas under växter som ger skugga. Ett annat sätt att göra på är att kombinera skogsbruk och djurhållning. I Medelhavsområdet är det vanligt att betesdjur betar under områden med stora träd för att få skydd, samtidigt som både djuren och träden kan fungera som inkomstkällor.

Det finns många olika sätt att göra det på. Och i takt med att fler inser hur viktigt det är att möta utmaningarna med klimatförändringar och den hotade biologiska mångfalden pratas det också mer om agroforestry i Sverige. Allt fler utvecklar innovativa lösningar för att ta vara på naturens resurser på ett så bra sätt som möjligt.

Skogsjordbruk - nackdelar, kritik och hinder

Det finns några faktorer som håller tillbaka skogsjordbrukets utveckling. En av dem är att det saknas ett tydligt regelverk, och dessutom är kunskapen kring metoderna begränsad. Det gör att många aktörer som har möjligheter att börja med agroforestry tvekar, trots att det skulle vara något som skulle kunna gynna både planeten och deras affärer.

Som med mycket annat när det gäller naturen kan skogsjordbruk också vara något som tar tid. Symbiosen av träd, växter, djur och olika ekosystem uppstår inte på en dag, och ibland kan det bli till en ytterligare barriär för att börja med agroforestry. Men vi tror att det handlar mycket om att informera, då det i slutändan är något som gynnar både naturen och avkastningen.

Gör en insats för skogen med EcoTree

Vi på EcoTree bedriver hållbart skogsbruk. Privatpersoner och företag får möjlighet att äga träd i våra skogar, och på så sätt göra en insats för skogen. Träd är kolsänkor som tar upp koldioxid samtidigt som hållbara skogar bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Du och andra engagerade partners äger träden - vi tar hand om dem. Ett enkelt sätt att göra en konkret insats för miljön som gör skillnad på riktigt!

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Lär dig mer om vår unika modell

Välj ut ditt favoritträd!

Kolla in vår trädshop

Följ med till skogen