23 jun 2021

Vad är Parisavtalet och hur går det med att uppnå målen?

Parisavtalet är en omdiskuterad miljööverenskommelse. Men vad innebär den egentligen? Hur går det med att uppnå målen och vad finns det för kritik?

Vad är Parisavtalet och hur går det med att uppnå målen?

Parisavtalet är en av de viktigaste milstolparna när det gäller miljö och hållbarhet, speciellt när det gäller kampen mot klimatförändringar. Men vad innebär avtalet och hur påverkar det Sverige och andra delar av världen? Och hur går det med att uppnå målen som satts upp?

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som framför allt har i syfte att minska klimatförändringar till följd av växthusgasutsläpp. Avtalet är del av FN:s Agenda 2030, en serie globala mål som syftar till en mängd breda framsteg för mänskligheten. Parisavtalet beslutades på FN:s klimatkonferens 2015 och trädde i kraft 2016.

I skrivande stund stödjer 197 länder avtalet och 190, inklusive alla EU:s medlemsländer, har formellt bundit sig att följa det. USA lämnade överenskommelsen 2020 och återvände 2021.

Men på vilket sätt är länderna bundna att följa avtalet? Jo, det är ett internationellt avtal med hög politisk status (ett så kallat "treaty" på engelska) som är rättsligt bindande enligt internationell lag. Det finns dock inget straff från FN för att bryta mot avtalet, istället bygger det på gemensamt ansvar och förtroende sinsemellan.

Vad är det för mål som ingår i Parisavtalet?

Det huvudsakliga målet i Parisavtalet är att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader, jämfört med hur det var innan industrierna började. Världens utsläpp ska halveras till 2030 och vara nära noll 2050. Avtalet handlar också om anpassning till klimatförändringarnas negativa effekter och att hantera de skador och förluster som uppstått till följd av dem. Dessutom ska industrialiserade länder stödja utvecklingsländer i sitt arbete mot målen i Parisavtalet.

Varje land ska bidra genom att lämna in en klimatplan som hjälper till att uppfylla målen. Dessa klimatplaner ska ha varit inlämnade senast 2020, vilket en del länder inte lyckats med. Planerna ska följas upp och ses över var femte år. Tanken är också att åtgärderna i de olika länderna ska förstärkas vartefter.

Varför behövs Parisavtalet?

Våra utsläpp av koldioxid och andra skadliga växthusgaser har stor påverkan på klimatet och har t ex höjt jordens medeltemperatur. Eftersom utsläppen måste minska behövs det globala överenskommelser för att göra något åt dem. Det är ett globalt problem, alla behöver dra ned på och ta ansvar för sina utsläpp.

Om jordens medeltemperatur fortsätter att stiga i samma takt beräknas det ha katastrofala följder för miljön och mänskligheten. IPCC:s specialrapport om global uppvärmning slår fast att en ökning med 2 grader istället för 1,5 grader jämfört med förindustriell tid kan innebära mycket mer extrem värme, fattigdom, torka, höjda havsnivåer och förlorade livsmiljöer.

Takten på arbetet med att minska koldioxidutsläppen har alltså stora konsekvenser för planetens framtid och kommande generationers livsförhållanden.

Sveriges målsättningar

Sverige är ett av de mest drivande länderna när det gäller Parisavtalet. Dels har vi höga ambitioner för att minska våra egna utsläpp, dels stödjer vi utvecklingsländer i deras klimatarbete.

Som en del av att uppnå målen i Parisavtalet har Sverige skapat ett eget ramverk. Det består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Sveriges riksdag har antagit ett mål på netto-nollutsläpp (så låga utsläpp som möjligt som sedan kompenseras med negativa utsläpp eller andra typer av kolupptag) 2045, vilket är ett tuffare mål än de som diskuteras inom EU.

Men allt är inte frid och fröjd gällande Sveriges ambitiösa klimatmål. Klimatpolitiska rådet släppte sin första utvärdering 2019, där de menar att den politiska verkligheten i Sverige inte alls fungerar på ett sätt som når upp till klimatmålen. Rådet menar att det skulle behövas rejälare åtgärder, t ex gällande krav på nollutsläpp inom handel och transport, samt kraftigare styrmedel överlag.

Kritik mot Parisavtalet

Det är också bra att vara medveten om att Parisavtalet som helhet fått en hel del kritik. Ett exempel är att vissa mål kring utsläpp har förhandlats bort under resans gång och inte kommit med i den slutliga versionen av avtalet. Även att länderna själva får sätta sina mål har kritiserats. Dessutom tycker en del att det borde funnits mer krav gällande rika länders stöd till fattiga länder.

En annan kritik mot Parisavtalet är att det helt enkelt går för långsamt. En hel del länder har fortfarande inte lämnat in sina planer som skulle varit färdiga 2020, vilket försvagar avtalets trovärdighet.

Vad kan du göra?

Men vad kan du som individ göra för att hjälpa till att uppnå Parisavtalets mål? Jo, först och främst att minska dina utsläpp. Några av de saker som har störst påverkan är:

  • Transport
  • Livsmedel
  • Boende, inkl energi
  • Övrig konsumtion, t ex kläder och teknikprylar

Besluten i våra vardagsliv kan göra stor skillnad för de globala utsläppen, speciellt om många av oss börjar välja grönare alternativ. Dessutom är grönt tänkande något som lätt sprider sig när vi börjar dela med oss av det till familj och bekanta.

Som sagt är det allra viktigaste att minska dina utsläpp, men som en sekundär insats kan du bidra till att skapa kolsänkor som tar upp den koldioxid som redan finns i atmosfären. Träd i skogen är en av planetens allra bästa kolsänkor, och det är där vi på EcoTree kommer in i bilden. Vi planterar träd i våra skogar som kan köpas av privatpersoner och företag som vill göra en insats för miljön.

Och träden är inte bara kolsänkor; att äga träd bidrar till att bevara naturens hotade biologiska mångfald. Dessutom tjänar du pengar på träden när de så småningom avverkas och blir till hållbart virkesmaterial (en fin bonus). Oroa dig inte över avverkningen, vi planterar ännu fler nya träd vid varje avverkning och använder hållbara metoder som t ex inte lämnar kalhyggen efter sig.

Glöm inte företagens påverkan

Det är också bra att vara medveten om att företag, inte privatpersoner, står för stora delar av planetens koldioxidutsläpp. The Carbon Majors Report (2017) slår fast att endast 100 företag står för 71 % av koldioxidutsläppen sedan 1988. Företagens förhållningssätt har alltså stor påverkan på möjligheten att uppnå målen i Parisavtalet. Om du är del av ett företag som tycker att hållbarhet är viktigt kanske det skulle vara intressant att investera i träd (efter att ni dragit ned på era koldioxidutsläpp, så klart)?

Räkna ut ditt koldioxidavtryck

Undrar du över hur stort koldioxidavtryck du gör med dina vanor? Då kan du räkna ut ditt avtryck här på sajten. Berätta om dina resor, din bostad eller din internetanvändning så uppskattar vi koldioxidavtrycket åt dig. Det är ett bra sätt att få en känsla för hur du ligger till, och det kan också vara intressant att se hur många träds koldioxidupptag det motsvarar om du skulle köpa träd hos oss på EcoTree.

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen