4 nov 2022

Vad är ett ekosystem och hur fungerar det?

Att bevara och återställa ekosystem är mycket viktigt för vår planet och den biologiska mångfalden. Men hur fungerar ekosystem och vad kan vi göra?

Vad är ett ekosystem och hur fungerar det?

Ekosystem är en av de mest fantastiska sakerna med vår planet. Det är ett område i naturen med vissa arter och förutsättningar. Många ekosystem är känsliga för yttre påverkan och behöver därför vårdas för att må bra. Här tittar vi närmare på varför ekosystem är så viktiga och vad vi kan göra för att bevara dem.

Vad är ett ekosystem?

Uttrycket “ekosystem” är följden av att vetenskapen behövde ett sätt att definiera olika system i naturen för att kunna studera dem. Ekosystem kan vara stora eller små, allt från ett världshav till en liten damm i skogen.

I ett välfungerande ekosystem jobbar olika organismer ihop. Många ekosystem har en imponerande biologisk mångfald där olika djur och växter samarbetar eller samexisterar för att blomstra.

Solen är den största energikällan i jordens ekosystem. Växter är viktiga eftersom de använder sin fotosyntes för att omvandla energin från solen till glukos (socker). Denna energi går sedan vidare till skogens djur när de äter växterna och produkter från dem.

Vad ingår i ett ekosystem?

Allt levande ingår i ett ekosystem, såväl djur som växter. Tillsammans utgör allt samma ekosystem som ger möjligheter till fortsatt liv. När ekosystem av någon orsak förstörs rubbas denna känsliga balans.

Ekosystemtjänster

Vi brukar ofta kalla de nyttor som vi har av olika ekosystem för ekosystemtjänster. Och det finns mycket som vi människor kan få ut av ekosystem.

Ekosystemtjänster brukar delas upp i fyra delar:

 • Försörjande
 • Reglerande
 • Kulturella
 • Stödjande

Om vi utnyttjar ekosystemen på ett sätt som både bevarar dem och gör att de bidrar som en resurs är de otroligt värdefulla. Och det är en stor diskussion inom miljö och hållbarhet. Vissa menar att ekosystem ska lämnas helt orörda, men andra menar att det både går att bevara dem och använda dem som resurs.

På EcoTree tror vi på att både bevara och utnyttja dem. Genom ett skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald och andra viktiga faktorer går det faktiskt att göra. Men nyckeln är att hitta rätt balans, och att göra saker på ett sätt som är hållbart på riktigt.

Ett annat sätt att se på ekosystem är i form av producenter, konsumenter och nedbrytare. Ibland delas de också upp i biotiska (levande) och abiotiska (icke levande) delar. Abiotiska delar kan t ex vara jorden i en skog som - trots att den inte är levande - bidrar till ekosystemets funktion.

Ett exempel på en producent är en växt som producerar sin egna näring genom fotosyntes. Sedan finns konsumenterna som äter växter eller andra djur, t ex en fisk i en sjö. Ett exempel på en nedbrytare är daggmasken som lever av organiskt material i jorden, men även flera bakterier räknas in i kategorin. Tillsammans utgör de viktiga beståndsdelar i sina respektive ekosystem.

Hot mot ekosystem

Ekosystem är känsliga för yttre påverkan, och dessvärre är vi människor en bidragande orsak till flera av dem. Några av de största hoten mot ekosystem är:

 • Klimatförändringar
 • Föroreningar
 • Utrotning av arter
 • Invasiva arter

Återställning och bevarande av ekosystem

När ekosystem förändras, till exempel genom att ett djur eller en växt utrotas i området, har det ofta stora konsekvenser. Det kan leda till att andra arter också försvinner, eller att de söker sig någon annanstans för att överleva. Ett vanligt exempel är när djur som är lägre ned i näringskedjan försvinner med följden att rovdjuren som behöver dem som föda sedan dör ut eller behöver förflytta sig.

Och när skadan redan är skedd är det svårt, ibland omöjligt, att återställa den. Det är därför vi behöver ta våra ekosystem och den biologiska mångfalden på allvar och göra effektfulla insatser för att bevara dem.

Skogen - ett viktigt ekosystem

Skogar utgör några av planetens mest fantastiska ekosystem. Det finns många olika typer av skog på många platser i världen. Eftersom arterna och ekosystemen varierar så mycket är skogen hem till otroligt många djur och växter. Dessutom har den mycket att erbjuda oss människor (ekosystemtjänster som vi tidigare talade om).

Några ekosystemtjänster som skogen erbjuder är:

 • Klimatreglering (skogen är en kolsänka)
 • Virkesmaterial
 • Bioenergi
 • Livsmedel (t ex svamp, bär och viltkött)
 • Pollinering
 • Naturupplevelser (vandring i skogen och mycket annat)
 • Översvämningsskydd (våtmarker magasinerar vatten under vattenytan)

Klimatförändringar och fotosyntes

Fotosyntesen är kopplad till planetens klimat eftersom växter är kolsänkor som tar upp koldioxid från atmosfären. Och växter är en av de allra största sänkorna. VIsst kan växter stimuleras av stigande koldioxidhalter -  och på sätt och vis bidrar koldioxiden till sin egen sänkning. Men högre koldioxidhalter leder dock inte alltid till ökad tillväxt. Forskning har på senare år visat att temperaturhöjningar riskerar att försvaga fotosyntesens effekt på klimatet. Fynden har också varit något som bidragit i diskussionerna om att skärpa klimatmålen.

Köp träd och bevara den biologiska mångfalden med EcoTree

Vill du bidra till att planeten blir täckt av mer skog, och dessutom varierad skog med stor biologisk mångfald? Då är EcoTree något för dig. Vi sysslar med hållbart skogsbruk, och erbjuder privatpersoner och företag att köpa träd och bli en del av vår rörelse.

Genom att köpa träd bidrar du till att bevara den biologiska mångfalden. Samtidigt är träden kolsänkor som har effekt mot klimatförändringar genom att binda den koldioxid som finns i planetens atmosfär. En fin bonus är att du så småningom får vinsten från trädet när det avverkas och säljs som hållbart virkesmaterial.