28 feb 2022

Vad är biologisk mångfald och varför är det livsviktigt?

Biologisk mångfald är livsviktigt, både för människans och planetens framtid. Men varför? Och vad kan vi göra för att skydda den biologiska mångfalden?

Vad är biologisk mångfald och varför är det livsviktigt?

Vad är biologisk mångfald (biodiversitet) och varför är det viktigt för oss och vår planet? Här kan du lära dig allt om biologisk mångfald, t ex varför det är så viktigt, men även om dess ekonomiska värde och vad du kan göra för att hjälpa till.

Ibland kallas biologisk mångfald även för biodiversitet (en direkt översättning av engelskans biodiversity).

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald innebär att det finns landskap och ekosystem med en bred mängd arter och stor genetisk variation.

Definitionen av biologisk mångfald enligt CBD (convention on biological diversity) lyder: “the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems".

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är livsviktigt för planeten och människans framtid. Många arter har stor betydelse för människan - bin och andra pollinatörer är t ex direkt avgörande. Dessutom ger en natur med stor mångfald en variation av näringsämnen att få i oss samt ren luft och rent vatten.

Ett annat sätt att se på det är att alla naturens arter har rätt att finnas, och därför inte bör påverkas negativt eller utrotas av människans aktivitet. Och det skriver vi på EcoTree under på; vi menar att människan ska respektera naturens förutsättningar i allt vi gör.

Biologisk mångfald är också något som har ett stort socialt och ekonomiskt värde. Framtida generationer kanske inte får möjlighet att vandra i fina skogar eller se vilda djur i sina naturliga livsmiljöer? Dessutom riskerar viktiga ekonomiska resurser som möjliggör handel och livsmedelsproduktion att försvinna på många platser, vilket t ex kan leda till större fattigdom.

Vad finns det för hot mot biologisk mångfald?

Några av de största hoten mot den biologiska mångfalden är:

 • Klimatförändringar
 • Ohållbart skogsbruk
 • Förändrad markanvändning, t ex mer jordbruk och boskapsskötsel
 • Överexploatering av djur- och växtarter, t ex genom jakt och fiske
 • Invasiva arter
 • Föroreningar

Dessvärre uppnås inte målen för biologisk mångfald i Sverige, och under de senaste åren har många experter varnat för att massutrotningen av arter går i en alarmerande takt och snabbt måste bromsas. 2020 klassificerades 2 249 av Sveriges rödlistade arter som hotade.

Ett exempel på en oroande rapport är den FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) gav ut 2018. Forskningen visar framför allt att överkonsumtion i den rika delen av världen är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. En del menar att detta är en pågående massutrotning (Naturskyddsföreningen menar t ex att detta är det sjätte massutdöendet av arter efter utrotningen av dinosaurierna som var det femte).

Biologisk mångfald och klimatförändringar

Biologisk mångfald är också något som är kopplat till kampen mot klimatförändringar. En varierad natur med många olika arter gör skillnad, t ex eftersom gamla skogar och våtmarker är kolsänkor som lagrar stora mängder växthugaser.

Kriserna har visat sig vara alltmer sammankopplade och dessvärre driver de på varandra. Minskad biologisk mångfald leder till mer klimatförändringar och större klimatförändringar påverkar i sin tur planetens biodiversitet. Därför är det mycket viktigt med samordnade insatser som både tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden.

Ramverk och mål kring biologisk mångfald

Det finns flera olika ramverk och mål som handlar om biologisk mångfald, eller där det är en central del. 1992 skapade FN konventionen om biologisk mångfald (CBD) i syfte att skydda den på ett bättre sätt. Sverige undertecknade konventionen 1993. Ekosystem och biologisk mångfald är också ett av de 17 mål (mål nummer 15) för hållbar utveckling som angetts i FN:s Agenda 2030.

Mål för biologisk mångfald i Agenda 2030

Agenda 2030 har specifierat en serie delmål när det gäller ekosystem och biologisk mångfald:

 • Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
 • Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar
 • Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark
 • Bevara bergsekosystem
 • Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
 • Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser
 • Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter
 • Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattensystem
 • Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning
 • Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald
 • Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog
 • Bekämpa tjuvjakt och illegal handel

Hur kan du göra en insats för den biologiska mångfalden?

Vi hoppas att detta inlägg har övertygat dig om hur viktigt biologisk mångfald är för människan och allt annat som lever och växer på vår planet. Men nu kanske du undrar vad du kan göra för att hjälpa till? Jo, framför allt handlar det om att bevara, skydda och återväxa naturområden, t ex skogar och våtmarker.

Eftersom biologisk mångfald och klimatförändringar är sammankopplade är det också viktigt att minska ditt koldioxidavtryck. Det är dessutom viktigt att sprida kunskap om hur viktigt det är med biologisk mångfald och vad vi kan göra för att hjälpa till. Här är fyra förslag på effektfulla insatser du kan göra för biologisk mångfald.

1. Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en grundsten i EcoTrees hållbara skogsbruk. Vi har ett flertal projekt inom biologisk mångfald i våra skogar som du kan stödja, och vi arbetar hårt med att dra igång ännu fler. Att engagera sig i dem är ett utmärkt sätt att göra en aktiv miljöinsats.

2. Plantera träd

När du planterar träd med EcoTree gör du en indirekt insats för biologisk mångfald. Träd är livsmiljöer för djur och växter, och samtidigt är skogen en kolsänka som motverkar klimatförändringar genom att ta upp koldioxid från atmosfären.

3. Dela med dig av dina tankar

Skyddande av biologisk mångfald och andra hållbarhetsinsatser handlar mycket om att sprida medvetenhet och engagera andra. Visa ditt engagemang och dela med dig av din kunskap - det gör skillnad!

4. Lev mer hållbart

När du stödjer ett projekt inom biologisk mångfald eller delar med dig av dina tankar gör det skillnad. Men det är också viktigt att skapa en hållbarare livsstil, t ex genom att lämna mindre avfall efter dig, välja hållbara produkter, minska ditt koldioxidavtryck eller stödja nationalparker.

Har du frågor om EcoTree eller biologisk mångfald?

Undrar du något om biologisk mångfald, eller hur EcoTree arbetar för att bevara den? Hör av dig till oss så får du veta mer!

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen