7 maj 2021

Levande skogar - ett av 16 miljömål i Sverige

Levande skogar är ett av miljömålen som beslutats av Sveriges riksdag. Men vad innebär levande skogar egentligen, och vad kan vi göra för att uppnå målet?

Levande skogar - ett av 16 miljömål i Sverige

Levande skogar är ett av de 16 miljömål som beslutats av Sveriges riksdag. Men vad innebär levande skogar egentligen, och vad kan vi göra för att uppnå målet?

Skogar i Sverige

Mer än halva Sveriges yta (cirka 70 %) är täckt av skog. Närmare 28 miljoner hektar räknas som skogsmark. Skogen ägs på många olika sätt, t ex av enskilda människor, privata aktiebolag och statsägda aktiebolag.

Det är en viktig resurs som kan bidra med mycket gott till samhället, men då krävs det en hållbar syn på skogen och hur den brukas. Om vi vill fortsätta ta del av allt det goda skogen bidrar med behöver vi vårda den och hitta en balans mellan ekonomi och ekologi.

Tidigare gjorde vårt sätt att bruka skogen att den blev hårt åtgången. Efter ett målmedvetet och långsiktigt arbete har den till viss del återhämtat sig. Men det finns flera hot mot målet med levande skogar som är viktiga att ta på allvar. Senast den 31 mars 2021 rapporterade Skogsstyrelsen att utvecklingen av miljötillståndet i skogen är negativ på kort sikt.

Vad innebär levande skogar?

Men vad ingår i målet levande skogar? Jo, riksdagens definition ser ut så här: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."

Målet resulterade i en samling delmål som ursprungligen bestämdes 1999. Sedan utvecklades målen ytterligare 2012 för att definiera problemen och de åtgärder som behövs på ett bättre sätt.

Här är de nio delmål (preciseringar) som målet med levande skogar ska uppnå:

 • Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna
 • Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna
 • Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur
 • Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer
 • Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar
 • Främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald
 • Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade
 • Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns
 • Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna

Kort sagt innebär det att levande skogar ska blomstra och vara något även kommande generationer av människor och djur ska få glädje av. Skogsområden ska sluta försvinna och de djur och växter som lever i skogen ska finnas i tillräckliga mängder och må bra.

Varför behövs målet?

Skogen är oerhört viktig av många orsaker. Den utgör livsmiljöerna för vilda djur och växter, fungerar som en förnybar resurs och ger oss möjligheten till återhämtande friluftsliv. Och de flesta sakerna som har negativ påverkan på skogen beror på oss människor. Om vi vill bibehålla levande skogar behöver vi ändra på vårt beteende och bruka skogen på ett mer hållbart sätt.

Några saker som påverkar skogen är:

 • Skogsbruk (intensitet och metoder)
 • Om den används som betesmark för djur
 • Skogsbränder
 • Andra naturkatastrofer och naturhändelser

Uppnås målet med levande skogar?

Nej, i skrivande stund anses inte målet med levande skogar vara uppnått. Framsteg görs, men det går inte tillräckligt fort. För mycket skog försvinner fortfarande, vilket leder till färre och mer uppdelade livsmiljöer för vilda djur och växter. Livsmiljöerna för hotade och känsliga arter minskar samtidigt som det finns brister i skyddet och skötseln av skogsområden.

Det behövs insatser för att skydda värdefulla skogar samt förbättrade metoder gällande skötsel och avverkning. Vi behöver göra mer för att se till att våra skogar mår bra, och varje insats betyder något, oavsett hur liten.

Levande skogar är beroende av hållbart skogsbruk

Levande skogar är beroende av hur vi utnyttjar skogen. Dels hur mycket vi gör det och dels hur vi gör det. Det är därför hållbart skogsbruk är så viktigt.

Men vad är hållbart skogsbruk egentligen? Jo, det innebär att vi tar hand om skogen så att den finns kvar och mår bra i framtiden. Det ska inte bara handla om att tjäna pengar på den idag, den ska fortsätta finnas till för oss och djuren som lever i den.

Vi ska kunna ta del av de fördelar som skogsbruk innebär samtidigt som skogen skyddas och finns kvar för framtida generationer. Den biologiska mångfalden, vattnet och mycket mer ska tas hand om. Vi ska kunna bada i sjöar, vandra på stigar och vistas i vildmarken samtidigt som djuren som lever där får utrymme att leva på ett bra sätt.

Utan levande skogar med välmående ekosystem kan vi inte längre få välbehövliga pauser från tätbebyggelse och trafik.

EcoTree - äg träd och bli en del av hållbart skogsbruk

Hållbara metoder är en central del av det vi gör på EcoTree. Vi tar hand om skogar på ett hållbart sätt och växer levande skogsmiljöer. Träden i skogarna ägs av privatpersoner och företag som dig, våra trädägare. Målet är att få fler att engagera sig i levande skogar genom hållbart skogsbruk.

Hållbart skogsbruk handlar om att förena arbetet med biologisk mångfald med andra faktorer, som t ex trädens förmåga att fånga upp koldioxid. Vi vill göra det på ett sätt som har alla effekter i åtanke på lång sikt. Dessutom kan du som trädägare tjäna pengar på dina träd när de så småningom avverkas och säljs vidare som hållbart virke.

Levande skogar ska inte massavverkas och bli till kalhyggen. Istället behöver de avverkas i en hänsynsfull takt så att vi kan ta del av resurserna samtidigt som skogen fortsätter blomstra. Då kan vi fortsätta ta del av de ekonomiska fördelar skogen ger oss samtidigt som träd, djur, växter och människor får ta del av dess grönska.

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen