22 jul 2022

Granbarkborre - angrepp, skador och naturliga fiender

I takt med att det talas mer om klimatförändringar och hotade skogar talas det också mer om granbarkborre. Här tittar vi närmare på den omtalade skalbaggen.

Granbarkborre - angrepp, skador och naturliga fiender

Granbarkborre (Ips typographus) är en ungefär fyra mm lång, mörkbrun skalbagge. Den ingår i familjen Scolytinae (barkborrar). I Sverige finns det kring 90 olika sorters barkborrar, och ett trettiotal lever av granar. Det är dock bara granbarkborre som kan döda stora friska granar. På engelska kallas arten för spruce bark beetle.

Granbarkborre angriper vanligtvis träd som på något sätt utsatts för stress. Stressen kan t ex handla om torka, rotsjukdomar eller att skogsområdet är trångt och har hög konkurrens. De angriper ofta stormfällda träd som förblir liggandes. Granbarkborren är, som namnet antyder, endast intresserad av att angripa gran.

Gran är en känslig trädsort

Gran är ett ståtligt träd och en vanlig syn i Europas skogar. Men det är också ett träd som är känsligt för såväl granbarkborreangrepp som stormar och skogsbränder. Det växer planterade granskogar på många platser som egentligen skulle lämpat sig bättre för talldominerade skogar eller blandskogar. Dessa ensidiga skogar är långt mer känsliga för granbarkborrens framfart.

Granbarkborre - biologi och livscykel

Granbarkborre brukar ha en ettårig livscykel, och upp till tre generationer kan produceras varje år. Under våren inleder skalbaggarna sin flygperiod och sprider sig i området. Om förhållanden är gynnsamma kan de färdas upp till en kilometer för att hitta ett nytt träd att angripa.

När en granbarkborre hittar ett lämpligt träd att angripa, t ex en vindfälld gran, utsöndrar den ett feromon som kallar på andra borrar. De kommer sedan till undsättning och hjälper till att angripa trädet.

Granbarkborren lägger ägg mellan trädets kambium (ett tillväxtsskikt i mitten av träet) och splintved (trädstammets yttre del). Efter att äggen kläckts lever larverna i kambiet. Ett år senare har larverna blivit till fullvuxna skalbaggar som kan flyga iväg och angripa nya träd.

Varför är granbarkborren ett hot mot skogen?

Granbarkborren är inte en invasiv art. I välmående skogar är granbarkborre ofta en del av ett balanserat ekosystem. Naturskogar och urskogar missgynnar arten såpass att det inte lyckas föröka sig tillräckligt mycket för att göra stor skada.

Kontrollerade populationer är alltså inte ett hot mot skogen, men när granbarkborrarna blir för många riskerar de att ödelägga hela områden, med stora miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser.

Klimatförändringar gynnar granbarkborre

Klimatförändringar påverkar mycket på vår planet, inklusive skogarna. Ett varmare klimat riskerar att göra skogar mer känsliga och mottagliga för angrepp. Det är något som observerats under de senaste åren, och lett till de många larmrapporter som kommit om granbarkborrens framfart.

Det riskerar att bli en ond cirkel, eftersom ett varmare klimat leder till fler granbarkborrar, samtidigt som färre träd innebär färre kolsänkor som binder koldioxid från atmosfären.

Så ser du om ett angrepp pågår i ett träd eller en skog

Ett av de tydligaste tecken på att granbarkborrar angripit ett träd är de gångar som lämnas under barken. Gångarna skapas i flera faser i skalbaggarnas livscykel, t ex så kallade modergångar och larvgångar. Mönstren kan se ganska vackra ut, men dessvärre försvagar de träden och kan leda till att de till slut dör av påfrestningen. Angreppen är som flest under sommaren, mellan maj och augusti.

Kåda utmed stammen, sågspån utmed eller under trädet (kan även bero på hackspett) och uttorkning (möjligt se med hjälp av drönare då trädens toppar blir rostgröna) kan vara andra tecken på att ett angrepp har skett.

Har granbarkborren naturliga fiender?

Många arter lever av barkborrar, till exempel rovskalbaggar och rovlevande flugor. Hackspettar är också en fiende. Dessutom finns det liknande arter som konkurrerar om ytan inuti i skogens träd och på så sätt tränger undan dem. Åtgärderna vi tidigare nämnde - att lämna kvar döda träd och rester - kan gynna vissa av fienderna som gärna i övervintrar som larver i dem.

Motverka granbarkborre i skogen

Feromonfällor

En åtgärd som kan sättas in mot granbarkborre är så kallade feromonfällor. Fällorna finns med eller utan bekämpingsmedel, och behöver förberedas i mycket god tid. Många gånger är fällorna dessvärre inte så effektiva som vi önskar. De är en av de vanligaste åtgärderna, men effekten mot granbarkborre kan lämna mycket att önska.

De behöver vara på plats innan skalbaggarna börjar sin svärmning på våren. Fällorna behöver placeras på ett väl avvägt avstånd från de granarna de syftar att skydda (det brukar handla om minst 20 meter) för att inte istället öka risken för angrepp.

Varieriat och hållbart skogsbruk

Skogsbruket är en av sakerna som lyfts fram när det gäller att stoppa granbarkborren. Många planterade skogar består bara av en eller några få typer av träd. Varierade ekosystem, t ex skogar med många trädarter i olika åldrar, är ett av de viktigaste skydden mot granbarkborre. Detta märks också väl; monokulturella produktionsskogar med endast ett trädslag drabbas t ex värre än naturskogar i nationalparker där det finns en större variation och mångfald.

Lämna kvar döda och vindfällda träd

En av åtgärderna som nämns av många skogsexperter, inklusive oss på EcoTree, är att lämna kvar döda och vindfällda träd på marken. När de inte städas bort kan de bli hem och föda åt andra arter. Det ökar konkurrensen på platsen och gör att granbarkborren blir mindre dominerande. Men det är värt att veta att det finns olika åsikter om denna metod. Om det är stora eller många träd som fallit på platsen kan det vara bättre att städa undan dem. En annan faktor som kan påverka är om materialet från träden har ett högt värde.

Gör en insats för skogen

Privatpersoner och företag kan göra en insats för hälsosammare skogar - inklusive skydd mot granbarkborrar - på flera sätt. Idag finns det många sätt att enagera sig i skogen och andra viktiga syften som har med miljö och hållbarhet att göra.

Vi på EcoTree arbetar med hållbart skogsbruk. Skogarna ägs och tas om hand av oss, men träden ägs av privatpersoner och företag som vill göra en insats. Fler och mer välmående skogar innebär kolsänkor som motverkar klimatförändringar, gynnar den biologiska mångfalden och skapar blomstrande livsmiljöer för djur och växter. Vill du göra en insats med oss? Välkommen redan idag!

Köp träd

Köp träd i vår trädshop

Bevara och återställ biologisk mångfald

Projekt inom biologisk mångfald

Representerar du ett företag?

Kolla in vår sida för företag

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen