23 feb 2021

Biologisk mångfald i Sverige

Hur står det till med biologisk mångfald i Sverige? Vad finns det för problem och vad kan du göra för insatser för att hjälpa till?

Biologisk mångfald i Sverige

Hur står det till med biologisk mångfald i Sverige? Vad finns det för problem och vad kan du göra för insatser för att hjälpa till?

På EcoTree jobbar vi för att främja biologisk mångfald i Sverige och flera andra länder. Det är en del av ett bredare miljöarbete tillsammans med andra insatser som att fånga upp koldioxid och att bidra till att skapa hållbart byggmaterial (som ersätter t ex cement och betong). Men vad innebär egentligen biologisk mångfald, och hur står det till med den? Hur arbetas det med biologisk mångfald i Sverige egentligen? Vad kan vi göra åt de problem som finns? Här tittar vi närmare på allt detta och lite till!

Vad är biologisk mångfald?

Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald definieras begreppet som “variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem." Biologisk mångfald handlar alltså om naturens bredd, variation och rikedom. Dessvärre hotas denna mångfald på många platser i världen, inte minst Sverige. Och det är vi människor som kan ändra på det - genom att agera för miljön på sätt som gör skillnad.

Hot mot den biologiska mångfalden

Det finns flera hot mot biologisk mångfald i Sverige och världen i stort. Fyra av dem är föroreningar, förstörda livsmiljöer, invasiva arter och ohållbart utnyttjande.

Föroreningar

Föroreningar kan påverka den biologiska mångfalden genom att minska mängden växter och djur samt deras förmåga att fortplanta sig. Ofta handlar det om utsläpp till följd av oaktsamhet eller olyckshändelser. I Sverige har vi lyckligtvis dragit ned på våra föroreningar, men det är fortsatt ett viktigt problem att hålla ögonen på.

Ett exempel på ett förorenande ämne i Sverige är kvicksilver som ansamlas i djur och sprids genom hela näringskedjan. Det är ett farligt miljögift som skadar hjärnan och det centrala nervsystemet. Ämnet kan inte brytas ned och vi har fortsatt höga halter i vår insjöfisk. Trots problemen med kvicksilver är detta faktiskt ett av de områden där vi i Sverige varit ganska duktiga.

Förstörda livsmiljöer (habitatdegradering)

När vi t ex avverkar eller börjar använda mer och mer mark till traditionellt jord- eller skogsbruk minskar djurens naturliga livsmiljöer. Även byggandet av vägar och samhällen kan minska de områden där djuren kan röra sig fritt. Det blir t ex lätt så att vägnät skapar barriärer som hindrar djurlivet. I takt med att livsmiljöerna blir färre och mindre påverkas den biologiska mångfalden i allt större utsträckning.

Och förstörda livsmiljöer är något som påverkar den biologiska mångfalden i Sverige. Ett sätt att komma åt det är att hitta nya, hållbara metoder för jord- och skogsbruk som inte påverkar livsmiljöerna i samma utsträckning. Där har vi mycket att jobba med för att bli bättre.

Invasiva arter

Invasiva (främmande) arter som introduceras på platser av människor kan orsaka problem och påverka den biologiska mångfalden. Det krävs inte mycket för att den naturliga balansen ska rubbas, något som sedan kan vara svårt att återställa. Detta är något som många kanske främst associerar med miljöer utomlands, men även biologisk mångfald i Sverige har påverkats av invasiva arter (två exempel är mink och lupiner).

Ohållbart utnyttjande

Jakt och fiske sätter tryck på djurpopulationerna, ibland så hårt tryck att de blir utrotningshotade eller helt enkelt inte klarar av att återhämta sig. När vi jagar i en högre takt än tillväxten på nya djur sker är det lätt att den biologiska mångfalden påverkas. I Sverige är vi lyckligtvis ganska duktiga inom detta område - jakten regleras t ex i detalj av Naturvårdsverket.

Att arbeta med biologisk mångfald

Men hur kan du göra en insats för att främja biologisk mångfald? Jo, genom miljöprojekt som ger tydliga resultat. Dels kan du jobba i bredare omfattning (som t ex Naturskyddsföreningen), dels kan du göra det du kan genom att bidra till lokala projekt. Några exempel på lokala projekt för biologisk mångfald i Sverige är biodlingar och dammbyggen.

Vad du än väljer så är det viktigt att agera på ett sätt som ger resultat, och kom ihåg: det är alltid bättre att göra den insats du kan än ingenting alls.

Biologisk mångfald i Sverige

Hela världen behöver värna om den biologiska mångfalden. Men hur ser det ut i Sverige? Jo, arbete med biologisk mångfald i Sverige är precis lika viktigt, trots att vi globalt sett är ett relativt artfattigt land. Vi behöver göra allt vi kan för att värna om balans och variation i miljön och bevara de naturliga livsmiljöer som finns kvar för djuren.

Sverige har undertecknat den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD, Convention on Biological Diversity). Där har vi förbundit oss att behandla vår natur på ett hållbart sätt. Samtidigt varnar Världsnaturfonden (WWF) för att läget är allvarligt, och menar att Sveriges regering tar alldeles för lätt på problemen.

I Sverige är det främst Naturvårdsverket som jobbar med att främja den biologiska mångfalden. Men dessvärre finns det inte någon heltäckande statistik kring hur det går. Dock utvärderas tillståndet för Sveriges växter, djur och svampar var femte år i den så kallade rödlistan som tas fram av ArtDatabanken genom ett stort samarbete med flera olika artexperter. Fem år är emellertid en alldeles för lång väntan - det tycker vi i alla fall!

Sammantaget är det faktiskt svårt att veta exakt hur det ser ut med biologisk mångfald i Sverige, men mycket tyder på att den minskar. Och det enda vi kan göra för att få stopp på utvecklingen är att börja agera för att vända den.

Bidra genom att bli en del av EcoTree

Idén med EcoTree är att låta privatpersoner och företag äga träd i våra skogar. På så sätt gör du nytta för miljön samtidigt som tjänar pengar när trädet väl gjort sitt bidrag, t ex genom att ta upp koldioxid. Men för många företag som säljer träd slutar nyttan vid just koldioxid. Där håller vi inte med, och därför har vi också valt att tänka annorlunda.

Biologisk mångfald är en av våra grundstenar. Dessutom vill vi undvika den monokultur (enbart eller några få arter) som ofta finns i planterade skogar. Vi vill helt enkelt göra mer än att fånga upp koldioxid; de skogar vi växer ska vara artrika livsmiljöer som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.

Om du vill veta mer om vårt tankesätt gällande bredd och långsiktiga resultat rekommenderar vi att du läser vårt koldioxidmanifest där vi beskriver det ingående.

 

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen