20 jul 2021

Är honungsbin ett hot mot biologisk mångfald?

Är honungsbin ett hot mot andra pollinerande insekter? Här tittar vi närmare på varför bin är så viktiga och vad vi på EcoTree gör för att stödja dem.

Är honungsbin ett hot mot biologisk mångfald?

Här på EcoTree kan du köpa träd och på så sätt hjälpa till att bevara planetens biologiska mångfald. Men du kanske inte visste att du också kan stödja bin genom att sätta upp bikupor i våra skogar?

Bin står för 80% av världens pollinering och nästan alla våra livsmedel kommer från grödor som pollinerats av dem. Dessvärre har mängden bin minskat under lång tid, framför allt på grund av förlorade livsmiljöer och kemiska bekämpningsmedel. Även torka, näringsbrist, luftföroreningar och global uppvärmning har påverkat dem.

Det är just därför vi har valt att börja arbeta med att skydda bin. Men hur är det egentligen: konkurrerar inte odlade honungsbin med andra, naturliga pollinatörer som söker efter föda? Bra fråga!

Varför behövs bin?

Människor har haft bin i tusentals år, exempelvis de antika egyptierna som använda dem för att odla honung. Men allra viktigast är det faktum att bin är vår planets i särklass största pollinatörer (de står för 80%). Det är en otrolig mängd, speciellt om vi har i åtanke att 70 av de 100 mest förekommande livsmedelsgrödorna pollineras av dem.

Vi är helt enkelt väldigt beroende av bin, vilket gör att vi borde oroa oss över att de hela tiden blir färre och färre. Men vad kan vi göra för att sätta stopp för den utvecklingen?

Bikupor i skogen ger fler bin

Att sätta upp bikupor i det vilda, t ex i skogen, är ett sätt att öka bipopulationen. Men det behöver göras med omsorg så att honungsbina inte hotar andra pollinerande insekter. När en lokal biodlare letar efter mark hittar vi en plats som inte rubbar den naturliga balansen (både bikupans placering och storlek behöver has i åtanke).

Vi ser till att det inte finns några andra bikupor inom tre kilometers avstånd, och vi sätter upp maximalt 15-20 kupor på varje plats. Men det finns ännu mer att göra för att säkerställa en god balans mellan odlade och vilda pollinerande insekter.

Honey hedges - häckar och växter som passar bin

Visste du att bin dras till vissa typer av växtlighet? På engelska brukar det kallas för honey hedges, alltså honungshäckar. Dessa häckar blommar under den tidiga våren eller sensommaren, tiden då bin har som svårast att finna föda. När det finns honungshäckar som bina dras till väljer de ofta dem istället för att söka igenom odlingsfält, som kan vara besprutade med gifter.

Vi på EcoTree växer honungshäckar i flera av våra skogar, t ex Berné, Mariaker, Melrand and Ploerdut. Och planen är att odla fler, speciellt på de platser där det redan finns bikupor. Vi kommer också att installera naturliga bikupor i ihåliga trädstammar. Med hjälp av dessa honungshäckar och naturliga bikupor försöker vi stödja bin samtidigt som vi inte rubbar balansen mellan bina och andra insekter som lever av nektar.

 

Följ med till skogen