19 okt 2022

10 saker företag kan göra för miljön

Här tittar vi närmare på vad företag kan göra för miljön, till exempel när det gäller klimatförändringar och biologisk mångfald.

10 saker företag kan göra för miljön

Företag kan göra massor för miljön! Vi måste alla bidra och göra vårt bästa för att minska vår negativa miljöpåverkan - privatpersoner såväl som företag. Här tittar vi närmare på vad företag kan göra för miljön och biologisk mångfald som led i att bromsa klimatförändringarna.

Några av de största miljöutmaningarna vi står inför är:

 • Klimatförändringar
 • Minskad biologisk mångfald
 • Förstörda ekosystem
 • Luftföroreningar
 • Vattenföroreningar och vattenförsörjning
 • Avfallshantering

1. Förena miljö och hållbarhet med lönsamhet

Idag är de flesta överens om att företag behöver göra allt de kan för att bli mer hållbara. Miljöutmaningar är något som engagerar många utav oss, vare sig vi agerar i form av konsument, anställd eller partner. Dagens företag måste ha en medveten hållbarhetsstrategi för att inte riskera tappa sin positionering.

Lyckligtvis både vill och förstår de flesta företag detta och inser att miljö och hållbarhet faktiskt kan gå ihop med lönsamhet och ett välmående varumärke. Möjligheterna att hitta en vinnande kombination är många!

2. Minska sitt koldioxidavtryck

Klimatförändringar är en av världens största och mest akuta miljöutmaningar. Därför är en av de viktigaste åtgärderna som företag kan göra att minska ned på sina koldioxidutsläpp. Det första steget är att räkna ut sitt koldioxidavtryck och sedan utforma metoder för att minska det.

100 företag står för 71 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser sedan 1988 (CDP, 2017). Detta är givetvis inte en orsak för privatpersoner att fortsätta med sina utsläpp, men det sätter helheten i perspektiv. Samtidigt ska vi komma ihåg att i Sverige och andra länder har många företag visat att de vill göra rätt - oavsett lagkrav. Det känns tryggt då vi inte alltid kan lita på att våra makthavare kommer att ta rätt beslut för klimatet. Våra företag är därför enormt viktiga spelare i kampen om klimatet.

Några saker som företag kan göra för att minska sina koldioxidavtryck är:

 • Sänka energiförbrukningen
 • Välja grönare energikällor
 • Minska transportutsläppen
 • Minska ned på avfallet
 • Byta till grönare utrustning
 • Digitalisera, vilket t ex leder till en minskad pappersförbrukning
 • Välja grönare leverantörer

3. Bidra till att bevara den biologiska mångfalden

Att stödja projekt inom biologisk mångfald är en av de saker företag kan göra för miljön

Kortfattat handlar biologisk mångfald om att ha rika, varierade ekosystem där många arter samexisterar. På många platser är den dessvärre hotad. Enligt WWF har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med i genomsnitt 68% mellan 1970 och 2016.

Vi på EcoTree är glada för att det pratas mer och mer om biologisk mångfald. För oss är sambandet mellan klimatkris och förlorad mångfald tydligt - att värna om biologisk mångfald är därför livsviktigt för planetens framtid!

Idag är många djur, växter och ekosystem hotade till följd av mänsklig påverkan. 2020 fanns det 4 746 rödlistade arter som riskerar att dö ut i Sverige. Trots att flera börjar bli medvetna om allvaret när det gäller biologisk mångfald fortsätter antalet hotade arter att öka.

Några saker som företag kan göra för den biologiska mångfalden är:

 • Undersök om ditt företag har negativ påverkan på biologisk mångfald och vad du kan göra för att minska den
 • Stödja effektfulla och mätbara projekt för att bevara eller återställa biologisk mångfald
 • Gör en insats mot klimatförändringar som i sin tur har påverkan på den biologiska mångfalden
 • Kommunicera insatsen och vikten av den för att göra skillnad - exempelvis som en del av hållbarhetsredovisningen

4. Motverka luftföroreningar

Frisk luft är ett av Sveriges 16 nationella miljömål, och där är luftföroreningar ett av de största hoten. Luftföroreningarna i Europa har förvisso minskat markant under de senaste årtiondena. Men även idag anses ämnen som partiklar, kväveoxid och marknära ozon ha stor påverkan på miljön och människors hälsa. Transport, industrier, arbetsmaskiner och sjöfart leder till de största utsläppen av luftföroreningar.

Om vi tittar på luftföroreningar ur ett globalt perspektiv är ett enormt problem. Faktum är att över 7 miljoner människor dör till följd av föroreningarna varje år. Samtidigt är det något som inte uppmärksammas i tillräckligt utsträckning; endast 0,1% av den globala välgörenheten och 0,5% av de internationella bidragen handlar om att minska luftföroreningarna.

Några åtgärder som minskar luftföroreningar är:

 • Minska förbränningen av fossila bränslen från transporter
 • Byt till miljövänligare transportmedel
 • Begränsa utsläppen av förorenande ämnen vid tillverkning

5. Undvika kemikalier

Företag som använder, distribuerar, importerar eller tillverkar kemikalier berörs av EU:s Reach-lagstiftning. Lagstiftningen har tagits fram för att skydda miljön och människors hälsa från de risker som kemikalier kan innebära.

Några saker du kan göra när det gäller kemikalier är:

 • Gör mer än lagen kräver, t ex genom en strikt miljöpolicy, inklusive kemikalier
 • Byt ut kemiska bekämpningsmedel mot skonsammare alternativ
 • Se över eventuella leverantörers användning av kemikalier

6. Spara på vatten och minska på vattenföroreningarna

Företag kan påverka vårt vatten på flera sätt. Dels kan det handla om föroreningar och annat som påverkar kvaliteten, dels kan det handla om förbrukning. Förorenat vatten kan bl a leda till negativa hälsoeffekter och minskad biologisk mångfald.

Enligt statistiska centralbyrån stod industrier och jordbruk för 64% av vattenanvändningen i Sverige under år 2015. En del menar att det inte har så hög prioritet eftersom priset på vatten är så pass lågt. Men vattenbrist kan bli verklighet om vi inte vårdar vatten som den viktiga resurs det är.

Förbruka så lite vatten som möjligt vid tillverkning
Sluta helt eller minska ned på eventuella vattenföroreningar
Inför åtgärder för att minska vattenåtgången i andra delar av verksamheten

7. Miljöpolicys och miljömål

Ett sätt att börja arbeta med flera av dessa saker på en gång är att få ambitiösa och mätbara policys och mål på plats. Det visar att ditt företag tar miljö och hållbarhet på allvar och aktivt jobbar för att minska er påverkan.

Några saker som är bra att ha med i en miljöpolicy:

 • Fokusområden, till exempel minskade transportutsläpp
 • Vem på företaget är ansvarig?
 • När i framtiden ska policyn överses och eventuellt skärpas?

8. Få med medarbetare och partners på tåget

När du deltar i konkreta projekt som gör skillnad för miljön är det ett utmärkt tillfälle att göra fler till en del av din insats. Dels kommunicerar du att hållbarhet är viktigt, dels får du medarbetare, partners och andra intressenter att bidra och engagera sig. Att göra gott är bra - men det är också viktigt att kommunicera det. Vi behöver skapa ringar på vattnet så att fler engagerar sig.

9. Projekt och samarbeten

Som företag är det inte alltid helt lätt att veta vad ni kan och bör göra för miljön. Idag finns det många lösningsleverantörer som helt fokuserar på klimatfrågor. Du kan ta hjälp av dem när du vill starta och genomföra projekt som gör skillnad på riktigt. Med hjälp av deras kompetens blir det lättare att fokusera på att göra rätt saker, och dessutom kommunicera dem på ett effektivt och korrekt sätt.

10. Kommunicera hållbarhet och miljönytta

Det är viktigt att företag kommunicerar sina miljöinsatser på rätt sätt

Hållbarhet och miljöfokus har till viss del gått från att vara en konkurrensfördel till en ren hygienfaktor. Som företag förväntas vi idag vara hållbara, på ett eller annat vis. De företag som inte har hängt med på den resan har mycket att hämta ikapp.

Hygienfaktor eller ej - det finns fortfarande mycket mer att göra - och många fler poäng att hämta! Era kunder, partners och potentiella medarbetare söker hela tiden efter de företag som har störst positiv påverkan på miljön.

För att kunna dra fördel av ert engagemang handlar det därför inte bara om att genomföra projekt - de behöver kommuniceras också! På rätt sätt.

Gör en insats för miljön med EcoTree

EcoTree erbjuder flera konkreta sätt att göra en insats för miljön.

Minska mängden koldioxid i atmosfären

En av de klimatutmaningar vi ofta påminns om är de höga utsläppen av koldioxid som vi alla på något sätt bidrar till. Främst företag. Vi på EcoTree vet att naturbaserade lösningar avsevärt kan minska mängden koldioxid som redan finns i atmosfären. Den naturbaserade lösning vi är experter på är skog och träd.

Träden fungerar som kolsänkor som fångar upp och lagrar koldioxid. Våra skogar brukas med hållbara metoder - t ex stöder vi metoden med hyggesfria skogar - därför har de också en positiv inverkan på den hotade biologiska mångfalden.

Stöd bevarandet av biologisk mångfald

Genom att köpa träd och bidra till våra hållbara skogar värnar ni samtidigt om den biologiska mångfalden. Men ni kan också bidra till att bevara våra ekosystem på ett mer direkt sätt. Vi har flera olika projekt att välja på. Varför inte bidra till att bevara Europas våtmarker, t ex?

Projekt inom biologisk mångfald

Representerar du ett företag?

Lella Bräuner, svensk country manager på EcoTree

Är du hållbarhetsansvarig på ditt företag och är intresserad av att höra mer om våra naturbaserade lösningar? Kika gärna på vår företagssida eller hör av dig direkt till Lella, country manager i Sverige.

Gå till vår sida för företag